Algemene Gebruiksvoorwaarden

 

Artikel 1 - DEFINITIES
 
De in deze overeenkomst gebruikte termen krijgen de volgende definities:
 
1.1 Kasbon: schuldbewijs, in de vorm van minibons, dat door de Lener wordt uitgegeven bij en in ruil voor de vrijgave van de geleende fondsen.
1.2 Kandidaat-Lener: onderneming die op de Site het voorwerp uitmaakt van een Fondsenwerving of Aanbod.
1.3 Kandidaat-Geldschieter: persoon die de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site heeft aanvaard en daardoor klant is geworden van LOOKANDFIN.
1.4 Algemene Gebruiksvoorwaarden of AGV: onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.
1.5 Opschortende voorwaarde nr. 1: betreft de Financieringsdoelstelling die is vastgelegd in de Fondsenwerving en die moet worden bereikt binnen de toegestane termijn.
1.6 Opschortende voorwaarde nr. 2: betreft het feit dat de Kandidaat-Lener, naast de vervulling van de Opschortende Voorwaarde nr. 1, binnen de toegestane termijn een banklening verkrijgt voor een bepaald bedrag.
1.7 Bevestiging: het feit dat de Kandidaat-Lener op de Site de Inschrijving op een Fondsenwerving bevestigt. De Bevestiging gebeurt door de Kandidaat-Geldschieter door op de knop 'Bevestigen' te drukken.
1.8 Lener:  het betreft hier de Kandidaat-Lener die met Geldschieters verbonden wordt door hun Inschrijving op de Fondsenwerving of het Aanbod van de Kandidaat-Lener op de Site.
1.9 Fondsenwerving: het Aanbod op de Site waarmee de Kandidaat-Lener aanbiedt schuldbewijzen in de vorm van Kasbons uit te geven in ruil voor leningen die worden toegekend door de Kandidaat-Geldschieters.
1.10 Financieringsdoelstelling: betreft het bedrag dat is vastgelegd in de Fondsenwerving en dat moet worden bereikt binnen de toegestane termijn.
1.11 Aanbod: is een synoniem voor Fondsenwerving.
1.12 Geldschieter: het betreft hier de Kandidaat-Geldschieter die door zijn Inschrijving op een Fondsenwerving op de Site verbonden wordt met de Lener.
1.13 Site: de website www.lookandfin.com.
1.14 Inschrijving: het feit dat een Kandidaat-Geldschieter door zijn Bevestiging aangeeft bereid te zijn geld te lenen aan een Kandidaat-Lener in het kader van een Fondsenwerving op de Site. Zodra de Inschrijving is verricht, wordt de Kandidaat-Geldschieter een Geldschieter en stuurt LOOKANDFIN hem automatisch een e-mailbericht om de genoemde Inschrijving te bevestigen.
 
Artikel 2 - GEBRUIKSVOORWAARDEN
 
2.1 De website www.lookandfin.comis eigendom van en wordt beheerd door de naamloze vennootschap LOOKANDFIN N.V., hierna LOOKANDFIN genoemd, met hoofdkantoor gevestigd Researchdreef 12 te 1070 Brussel, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0846.783.769 en ingeschreven bij de BTW-administratie onder het nummer 0846.783.769.
LOOKANDFIN heeft als activiteit het samenbrengen van enerzijds bedrijven die geld willen lenen om hun beroepsactiviteiten te financieren, en anderzijds van mensen die een investering willen doen in de vorm van een rentelening.
De toegang tot de homepage van de Site en een deel van de inhoud ervan is gratis. 
De meeste pagina's van de Site, bijvoorbeeld met betrekking tot kandidaat-leners, de volgende Fondsenwervingen en de effectieve Inschrijving op een hiervan, zijn echter voorbehouden voor personen die zich eerder op de Site hebben ingeschreven als Kandidaat-Geldschieter.
2.2 De inschrijving op de Site als Kandidaat-Geldschieter betekent dat u vooraf kennis hebt genomen van onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en ze zonder voorbehoud hebt aanvaard.
De inschrijving op de Site betekent ook dat u meerderjarig bent en de wettelijke bevoegdheid bezit om contracten te sluiten.
Voordat de toekomstige Kandidaat-Geldschieter zijn inschrijving bevestigt, wordt hem gevraagd te bevestigen dat hij onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft ontvangen, er daadwerkelijk kennis van heeft genomen en ze heeft aanvaard.
2.3. LOOKANDFIN heeft aan de betalingsinstelling MONEYTRANS PAYMENT SERVICES (hierna: “MONEYTRANS”) de exclusieve taak toevertrouwd om de financiële stromen afkomstig van de Leners aan de Geldschieters te verlevendigen in het kader van de Fondsenwervingen.
Dit betekent dat de Leners elke maand een bedrag zullen overschrijven dat overeenstemt met het totaal van de maandelijkse terugbetalingen verschuldigd aan de Geldschieters, van hun betalingsrekening bij hun kredietinstelling naar een betaalrekening van MONEYTRANS, waarbij laatstgenoemde de plicht heeft om vervolgens de bedragen van terugbetaling die toekomen aan iedere Geldschieter door te storten.
De rol van MONEYTRANS wordt meer in detail toegelicht in de artikelen 3.7 en 5.2 hieronder.
 
Artikel 3 - DOEL VAN DE SITE - BESCHRIJVING VAN DE WERKING EN VOORWAARDEN
 
3.1 De Site heeft als doel het samenbrengen van enerzijds bedrijven die geld willen lenen om hun beroepsactiviteiten te financieren, en anderzijds van mensen die een investering willen doen in de vorm van een rentelening.

3.2 Een Kandidaat-Geldschieter moet zich vooraf inschrijven op de Site om toegang te krijgen tot het gedeelte van de Site met betrekking tot Kandidaat-Geldschieters en om daarna geld te kunnen lenen aan de Kandidaat-Lener van zijn keuze in het kader van een Fondsenwerving zoals bepaald in artikel 3.4 hieronder.       
Wanneer een Kandidaat-Geldschieter in het kader van een Fondsenwerving een Kandidaat-Lener heeft gekozen en het bedrag dat hij aan hem wil lenen, vindt de Inschrijving plaats via de Site, zonder dat LOOKANDFIN enigszins partij is in de leningsovereenkomst.
Concreet selecteert de Kandidaat-Geldschieter de Kandidaat-Lener van zijn keuze en geeft hij op de Site het bedrag op dat hij hem wil lenen. De voorwaarden van de lening (rentevoet, duur, periodiciteit en terugbetalingsmodaliteiten) worden op de Site vermeld in de beschrijvende fiche van de Fondsenwerving voor elke Kandidaat-Lener. De Kandidaat-Geldschieter wordt vervolgens verzocht zijn keuze op de Site te Bevestigen, wat juridisch inhoudt dat er een Inschrijving ontstaat die de Kandidaat-Geldschieter ertoe verbindt geld te lenen aan de Kandidaat-Lener en de leenovereenkomst af te sluiten met de Kandidaat-Lener.
LOOKANDFIN verstuurt een bevestigingsmail naar de Geldschieter zodra deze heeft deelgenomen aan een Inschrijving op een Fondsenwerving op de Site. Het e-mailbericht bevestigt en herhaalt de financiële voorwaarden van de lening en bevat in de bijlage het model van de Kasbon die door de Lener zal worden uitgegeven.
Zodra de leenovereenkomst gesloten is door middel van een Inschrijving op de Site, ontstaat er een bilaterale rechtsverhouding tussen de Kandidaat-Geldschieter en de Kandidaat-Lener. Overeenkomstig artikel 9.1 en volgende hieronder, wordt het geld rechtstreeks door de Kandidaat-Geldschieter aan de Kandidaat-Lener overgemaakt. Hierdoor geeft de Kandidaat-Geldschieter opnieuw te kennen geld te willen lenen aan de Kandidaat-Lener.
Het vrijgeven van de fondsen ten gunste van de Lener vereist voorafgaand de uitgifte van een schuldbewijs door de Lener ten gunste van de Geldschieter. Dit schuldbewijs is een kasbon naar Frans recht onder de vorm van een minibon in de zin van artikels L. -223-6 en volgende van het Franse monetaire en financiële wetboek (Code monétaire et financier) De Kasbon belichaamt de schuldvordering van de Geldschieter ten aanzien van de Lener en herhaalt nogmaals de financiële voorwaarden van de lening.
De uitgifte van Kasbons door de Lener voorafgaand aan de vrijgave van de fondsen te zijner gunste zal plaatsvinden door diens elektronische handtekening via het gelijknamig procedé van de vennootschap SCRIVE AB. Bij de uitgifte van de Kasbon, zal een door de Lener ondertekende genummerde kopie van de Kasbon door LOOKANDFIN via e-mail naar de Geldschieters worden verzonden.
De terugbetalingen van de Kasbons in kapitaal en rente worden later verricht door de Kandidaat-Lener aan de Kandidaat-Geldschieter, zonder dat de fondsen op enig moment in het bezit komen van LOOKANDFIN

3.3 Kandidaat-Leners zijn onderworpen aan een voorafgaande selectie door LOOKANDFIN, rekening houdend met verschillende criteria met betrekking tot hun bestaande rentabiliteit en solvabiliteit en hun vooruitzichten voor toekomstige groei en ontwikkeling, zonder dat LOOKANDFIN garanties geeft of verbintenissen aangaat betreffende hun toekomstige prestaties of solvabiliteit en zonder dat zijn aansprakelijkheid kan worden ingeroepen in dit verband, zoals beschreven in artikel 5.3 hieronder.
Een van de vereiste criteria om te worden geselecteerd als Kandidaat-Lener is dat u de balans van uw derde boekjaar moet hebben gepubliceerd en een gezonde balanspositie moet hebben.
De Kandidaat-Leners moeten eveneens onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden goedkeuren. Door deze aanvaarding en door hun aanwezigheid op de Site, stemmen zij ermee in door een leenovereenkomst verbonden te worden met Kandidaat-Geldschieters die inschrijven op de Fondsenwerving met het oog op de financiering van de Kandidaat-Lener, die intussen Lener is geworden. De Lener geeft opnieuw te kennen een band te willen aangaan met de Geldschieters, door te aanvaarden dat zijn speciaal voor de Fondsenwerving geopende bankrekening wordt gecrediteerd met de door de Geldschieters gestorte fondsen.

3.4 De verschijning van een nieuwe Kandidaat-Lener op de Site gaat gepaard met een Inschrijvingsperiode in het kader van een Fondsenwerving.
Zolang de hieronder genoemde Opschortende Voorwaarde(n) nr. 1 en 2 niet vervuld zijn overeenkomstig artikel 9.3 van onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, en behalve de hypothese dat de Geldschieter zijn herroepingsrecht uitoefent, overeenkomstig artikels 9.1 en 9.3 hieronder, blijft het bedrag dat de Kandidaat-Geldschieter, ondertussen "Geldschieter" geworden, heeft gestort, geblokkeerd staan op de bankrekening van de Kandidaat-Lener, intussen "Lener" geworden, die speciaal voor deze Fondsenwerving werd geopend.
Dit impliceert dat de lening noodzakelijk wordt gesloten onder de Opschortende Voorwaarde nr. 1 dat de vooropgestelde Financieringsdoelstelling wordt bereikt binnen de opgegeven termijn, met dien verstande dat de niet-naleving van deze voorwaarde, namelijk als de Financieringsdoelstelling niet zou zijn bereikt binnen de opgegeven termijn, de verplichtingen die de Geldschieter en Lener hebben onderschreven in het kader van de lening, niet moeten worden uitgevoerd.
In een dergelijk geval wordt het bedrag dat de Geldschieter had gestort aan de Lener aan hem terugbetaald door middel van een overschrijving binnen 20 kalenderdagen vanaf de definitieve vaststelling dat het vooropgestelde Financieringsdoel niet bereikt is.
We verwijzen naar artikel 9.3 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden om het exacte moment te bepalen waarop de Opschortende Voorwaarde nr. 1 als vervuld wordt beschouwd.
We verwijzen eveneens naar de beschrijvende fiche van elke Fondsenwerving op de Site om geval per geval het Financieringsdoel te bepalen en de termijn waarbinnen dit moet worden gehaald.
Voor sommige Fondsenwervingen kan een opschortende voorwaarde nr. 2 worden voorzien wanneer naast het bereiken van het vastgestelde Financieringsdoel, het welslagen van de Fondsenwerving afhankelijk is van de toekenning aan de Lener van een aanvullende financiering, al dan niet van bancaire aard, voor een bepaald bedrag en binnen een bepaalde termijn na de Fondsenwerving. In dat geval komt de Opschortende Voorwaarde nr. 2 bovenop de Opschortende Voorwaarde nr. 1 met betrekking tot het halen van de Financieringsdoelstelling binnen de opgegeven termijn.
We moeten dus eveneens verwijzen naar de beschrijvende fiche van elke Fondsenwerving op de Site om, eventueel geval per geval, de inhoud van de eventuele Opschortende Voorwaarde nr. 2 te bepalen.

3.5 Het totaalbedrag dat verzameld is op de rekening van de Lener, zal pas worden vrijgegeven en beschikbaar gesteld wanneer de in artikel 3.4 hierboven voorziene Opschortende Voorwaarde(n) nr. 1 en 2 vervuld zijn overeenkomstig artikel 9.3 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.
De door de Geldschieter overgemaakte fondsen kunnen dus voor geen ander gebruik worden aangewend dan (1) voor de Fondsenwerving waarvoor ze bedoeld zijn of (2) voor een teruggave aan de Geldschieter in een van de volgende gevallen: indien een van de Opschortende Voorwaarde(n) nr. 1 en 2 niet vervuld zijn, indien de Geldschieter gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht of indien de Lener in gebreke blijft met de uitgifte van de Kasbons binnen de contractuele termijn.

3.6  Voor elke Fondsenwerving vermeldt de Site in een beschrijvende fiche de voorwaarden van de Inschrijving, de financiële voorwaarden van de lening (rentevoet, duur, periodiciteit en terugbetalingsmodaliteiten) alsook de elementen waarmee kan worden bepaald of en wanneer de Opschortende Voorwaarden nr. 1 en 2 vervuld zijn zoals aangegeven in artikel 3.4 hierboven.
De bilaterale relatie tussen de Geldschieter en de Lener wordt geregeld door onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en door de Kasbon die is uitgegeven door de Lener.

3.7  Wat de terugbetalingsmodaliteiten betreft, gaat het om een systeem van maandelijkse terugbetalingen van een vast bedrag dat deels bestaat uit de hoofdsom en deels uit interesten. Er wordt een aflossingstabel toegevoegd aan elke kasbon. 
Krachtens deze methode van terugbetaling, ontvangt de Geldschieter elke maand hetzelfde bedrag als terugbetaling van de lening.
De eerste aflossing vindt een maand na de emissie van de Kasbon door de Lener plaats, zoals bepaald in artikel 9.10 hieronder.
De volgende aflossingen vinden vervolgens plaats op elke maandelijkse vervaldag van de emissie van de Kasbon, zoals vermeld in de bijgevoegde aflossingstabel.
Bij de uitgifte van de Kasbons geeft de Lener zijn bank, een kredietinstelling naar Belgisch of Frans recht, onherroepelijk de opdracht om, in het kader van een doorlopende opdracht waarvan een kopie bij de Kasbon wordt gevoegd, iedere maand vanaf de betaalrekening van de Lener bij zijn bank een bedrag te storten dat overeenstemt met het totaal van de maandelijkse terugbetalingen verschuldigd aan de Geldschieters naar de betaalrekening van MONEYTRANS.
Door de overeenkomst van betaaldienstverlening gesloten tussen de Lener en MONEYTRANS, zal de Lener aan MONEYTRANS de doorlopende opdracht geven om iedere maand de bedragen van de terugbetaling die toekomen aan iedere Geldschieter, te betalen. MONEYTRANS zal deze fondsoverdrachten uitvoeren uiterlijk een werkdag nadat haar betaalrekening is gecrediteerd door de Lener.

Artikel 4 - AARD VAN DE ACTIVITEIT VAN LOOKANDFIN - INFORMATIE - RISICO'S
 
4.1 LOOKANDFIN levert via de Site geen enkele beleggingsdienst of oefent geen enkele andere beleggingsactiviteit uit in de betekenis van artikel 2, 1° en 2° van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Meer bepaald zal LOOKANDFIN geen orders met betrekking tot financiële instrumenten ontvangen, doorgeven of uitvoeren.
Evenmin verricht LOOKANDFIN enige activiteit inzake beleggingsadvies in de betekenis van artikel 2, 9° van de bovengenoemde wet van 25 oktober 2016 en geeft het geen gepersonaliseerde aanbevelingen in de betekenis van artikel 2, 10° van de genoemde wet.
LOOKANDFIN oefent ook geen vermogensbeheeractiviteit uit in de betekenis van artikel 2, 8° van de bovengenoemde wet van 25 oktober 2016, noch een activiteit in het plaatsen van financiële instrumenten in de betekenis van artikel 2, 1°, 7 van deze wet.
LOOKANDFIN treedt niet op als financieel tussenpersoon, noch als gekwalificeerd tussenpersoon in de betekenis van artikel 2, 9° en 10° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, noch als bemiddelaar in bank- en beleggingsdiensten in de betekenis van artikel 4 van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.
LOOKANDFIN treedt evenmin op als verstrekker van betalingsdiensten in de betekenis van artikel 2, 2° van de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten.
Tot slot, oefent LOOKANDFIN evenmin een bemiddelingsactiviteit uit die een gereglementeerd statuut vereist in de betekenis van artikel I.9, 2° van het Wetboek Economisch Recht en handelt zij evenmin in de hoedanigheid van agent van een betalingsinstelling of elektronisch geld in de zin van artikel 4, 15° van de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en het elektronisch geld.
 
4.2 Het inschrijven op een Fondsenwerving vormt voor de Geldschieter een zeker risico met betrekking tot de volledige terugbetaling van de hoofdsom en interesten, aangezien de volledige terugbetaling afhangt van de solvabiliteit van de Lener tijdens de duur die nodig is voor de betaling van de vereiste maandelijkse aflossingen om de lening terug te betalen.
Er bestaat namelijk een risico voor de Geldschieter dat hij het kapitaal of de rente niet of niet volledig terugkrijgt bij faillissement van de Lener, een situatie waarop LOOKANDFIN geen enkele invloed heeft.
Hoewel de Kandidaat-Leners geen echte 'starters' zijn, aangezien zij om vermeld te worden op de Site reeds de balans van hun derde boekjaar moeten hebben gepubliceerd, gaat het in de meeste gevallen om jonge ondernemingen die hun activiteit willen financieren. Het risico is dus groter in vergelijking met ondernemingen die genoteerd zijn op een gereglementeerde markt of ondernemingen die niet genoteerd zijn maar reeds langer bestaan.
De inschrijving op een Fondsenwerving houdt eveneens in dat de Geldschieter wacht tot het einde van de lening om de terugbetaling van de lening in kapitaal en rente te ontvangen, afgezien van de mogelijkheid voor de Geldschieter om zijn Kasbon over te dragen aan een derde door middel van een endossement.
Door onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaart de Kandidaat-Geldschieter dat hij naar behoren werd ingelicht over deze risico's en dat hij ze aanvaardt.
 
4.3 Voorts, en voor zover de Fondsenwervingen en de diensten die LOOKANDFIN aanbiedt in het kader van de Site geen openbare aanbiedingen vormen in de betekenis van artikel 3 van de wet van 16 juni 2006 bedoeld in artikel 4.1 aan het eind van onderhavige algemene voorwaarden, heeft de FSMA dus geen voorafgaande controle gedaan van de informatie die op de Site wordt verstrekt met betrekking tot de Kandidaat-Leners, van de voorstelling die ervan wordt gemaakt en van de georganiseerde Fondsenwervingen.
De Fondsenwervingen die op de Site vermeld worden, leiden niet tot de uitgifte en goedkeuring van een prospectus door de FSMA.

4.4 Het staat de Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters vrij een verzekering af te sluiten bij een maatschappij van hun keuze om het risico van een eventuele ingebrekeblijving van de Lener in te dekken.
 
 
Artikel 5 - VRIJSTELLING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
 
5.1 De toegang en inschrijving van de Kandidaat-Leners op de Site zijn gratis.
Ondanks het feit dat LOOKANDFIN erover waakt dat het zijn Site continu en ononderbroken ter beschikking stelt van de Kandidaat-Geldschieters, of meer algemeen van internetgebruikers, behoudt LOOKANDFIN zich echter op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving het recht voor om de toegang tot de Site te onderbreken om technische of andere redenen en om een einde te maken aan zijn diensten en dit zonder enigszins aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke nadelige gevolgen die eruit zouden kunnen voortvloeien voor de internetgebruikers in het algemeen, en voor de Kandidaat-Geldschieters in het bijzonder of voor derden.
Dit geldt met name indien de onderbreking van de toegang tot de Site zich zou voordoen tijdens een Fondsenwervingsperiode en een internetgebruiker of een Kandidaat-Geldschieter vanwege deze onderbreking niet zou kunnen inschrijven op de Fondsenwerving.
LOOKANDFIN kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij een onderbreking van de dienstverlening en er kunnen geen schadevergoedingen worden geëist op grond van winstderving of verlies van gelegenheid, verlies van kans, verlies van winst of profijt of tijdverlies.
 
5.2 De rol van LOOKANDFIN beperkt zich in de eerste plaats tot het in contact brengen van Kandidaat-Geldschieters met Kandidaat-Leners zodat de eerstgenoemden kunnen inschrijven op Fondsenwervingen die bedoeld zijn om de laatstgenoemden te financieren.
De rol van LOOKANDFIN beperkt zich vervolgens tot het meedelen aan MONEYTRANS van de informatie met betrekking tot de (niet-)uitoefening van een recht tot terugtrekking door een Geldschieter, tot de (niet-)uitvoering van een of meer Opschortende Voorwaarde(n) n°1 en in voorkomend geval 2, alsook tot het bedrag van de maandelijkse terugbetalingen verschuldigd aan iedere Geldschieter en de nummers van de betaalrekeningen van de Geldschieters. Deze informatie zal MONEYTRANS toelaten om de maandelijkse bedragen van terugbetaling die zijn verschuldigd aan iedere Geldschieter te kunnen overmaken.
LOOKANDFIN waarborgt geenszins de goede uitvoering door de Lener van zijn verplichtingen, noch de goede afloop van de leningsovereenkomst, omdat dit afhangt van de solvabiliteit van de Lener tijdens de volledige duur van de leningsovereenkomst.
De Geldschieter heeft geen verhaalsrecht tegenover LOOKANDFIN in geval van wanbetaling door de Lener.
 
5.3  Ook al worden, zoals vermeld in artikel 3.3 hierboven, de Kandidaat-Leners onderworpen aan een voorafgaande selectie door LOOKANDFIN, rekening houdend met verschillende criteria in verband met hun bestaande rentabiliteit en solvabiliteit, en met hun toekomstige groei- en ontwikkelingsvooruitzichten, geeft LOOKANDFIN toch geen garantie of doet het geen beloftes met betrekking tot hun toekomstige prestaties of solvabiliteit.
Wat de voorstelling van de Kandidaat-Leners op de Site betreft, beperkt het doel van de activiteit van LOOKANDFIN zich tot het geven van advies over de bestaande rentabiliteit en solvabiliteit van de Kandidaat-Lener en over diens toekomstige groei- en ontwikkelingsvooruitzichten, zonder dat dit advies een beleggingsadvies, zoals bepaald in artikel 4.1 hierboven, kan vormen of als dusdanig kan worden geïnterpreteerd.
Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige rendementen, zodat, afgezien van het geval van fraude, LOOKANDFIN niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade die een Geldschieter zou lijden als gevolg van de verslechtering van de financiële situatie van een Lener of door het in gebreke blijven van deze laatste in het kader van de terugbetaling van de lening.
Het is dan ook aan de Kandidaat-Geldschieter om zelf een analyse te maken van de Kandidaat-Lener en desgevallend advies te vragen van een beleggingsadviseur, aangezien het advies dat LOOKANDFIN geeft op de Site, niet bedoeld is als vervanging van dit advies.
Dit is de reden waarom LOOKANDFIN aanbeveelt om in geval van twijfel bij de Kandidaat-Geldschieter over de geschiktheid van dit soort belegging, gelet op zijn persoonlijke situatie, eerst advies te vragen van een professionele financieel adviseur.
 
5.4 In elk geval is LOOKANDFIN niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Geldschieter zou lijden wegens een verzuim van zijn eigen verplichtingen, wegens een verzuim door de Lener of een derde, of in geval van overmacht of toevallige gebeurtenis.
5.5 LOOKANDFIN wijst elke aansprakelijkheid af in geval van fouten, leemten of onjuistheden in de informatie die vermeld wordt op de Site, behalve in geval van opzet.
5.6  Mocht niettemin blijken dat LOOKANDFIN toch aansprakelijk is, ondanks de gevallen van vrijstelling in artikels 5.1 tot 5.5 hierboven, is de aansprakelijkheid van LOOKANDFIN in ieder geval beperkt tot het bedrag van de vergoeding die haar zal zijn betaald door de Leners.
5.7  LOOKANDFIN kan trouwens niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden of tekortkomingen in de geldigheid van de juridische documenten die de Kandidaat-Geldschieter zou hebben onderschreven of waarmee hij zou hebben ingestemd. De Kandidaat-Geldschieter is immers verplicht om de reikwijdte, inhoud en juridische gevolgen van deze documenten te begrijpen en desgevallend juridisch advies in te winnen.
 
Artikel 6 - BEPERKTE TOEGANG
 
LOOKANDFIN behoudt zich eenzijdig het recht voor om de toegang te ontzeggen tot de hele Site of een deel ervan aan elke internetgebruiker, Kandidaat-Geldschieter of Geldschieter die:

  • onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden zou schenden;
  • gebruik zou maken van de persoonsgegevens waartoe hij toegang zou hebben via de site om producten of diensten tegen betaling aan te bieden of over te gaan tot de massale verzending van ongevraagde e-mails ("spam");
  • op een of andere manier de reputatie van de Site of van LOOKANDFIN zou schaden;
  • de intellectuele eigendomsrechten van derden zou aantasten;
  • gebruik zou maken van de Site voor illegale, beledigende, racistische, onfatsoenlijke, bedreigende of frauduleuze doeleinden.

LOOKANDFIN behoudt zich tevens het recht voor om deze mensen te vervolgen en hen te vragen om de schade die het zou hebben geleden, te vergoeden.
 
 
Artikel 7 - INTELLECTUELE EIGENDOM
 
7.1 De volledige inhoud van de Site, waaronder met name de afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, HTML-code, database en iconen - met uitzondering van advertenties en eigennamen - is de intellectuele eigendom van LOOKANDFIN en is als zodanig beschermd door het auteursrecht en de rechten van de producent van een database.
De vorm van deze Site (plan, keuze en rangschikking van de rubrieken, organisatie van de gegevens en tabs) is beschermd door het stelsel van auteursrecht.
LOOKANDFIN kan de extractie en/of het hergebruik van het geheel of een substantieel deel op kwalitatief of kwantitatief vlak van de inhoud van de Site verbieden.
Titel 7 van Boek XI van het Wetboek van economisch recht betreffende de rechtsbescherming van databanken bepaalt dat de schending van deze rechten een misdrijf van namaak vormt en bestraft wordt met een boete van maximaal 100.000 EUR en een gevangenisstraf van maximaal drie jaar, en dat in geval van recidive de straffen kunnen worden verdubbeld.
Sommige namen, onderscheidende tekens en logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken of handelsnamen die toebehoren aan LOOKANDFIN of aan derden.
Gelijk welke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of gebruik van de hele Site of van een van de beschermde elementen ervan, in gelijk welke vorm of met welke middelen ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LOOKANDFIN. Elke vraag hierover kan worden gericht aan info@lookandfin.com.
 
7.2 Elke internetgebruiker of Kandidaat-Geldschieter verbindt er zich toe de intellectuele eigendomsrechten na te leven en de informatie op de Site, met inbegrip van deze algemene gebruiksvoorwaarden, niet te kopiëren, te reproduceren, eruit te halen, te exploiteren of te wijzigen, in welke vorm en op welke wijze ook.
Bij het ontbreken van een schriftelijke voorafgaande toestemming zoals beschreven in artikel 7.1 aan het eind, verleent LOOKANDFIN geen enkele licentie in dit verband.
 
7.3 In sommige van haar rubrieken bevat de Site hyperlinks naar content afkomstig van derden of naar websites die uitgebaat worden door derden.
 LOOKANDFIN is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of de juistheid van deze websites en hun inhoud en er mag niet van worden uitgegaan dat het deze website of hun inhoud goedkeurt, publiceert of toelaat.
 De eigenaars, uitbaters en exploitanten van deze sites zijn alleen verantwoordelijk voor de naleving van wetten en reglementen die van toepassing zijn op de producten en diensten die zij aanbieden op hun site, met name op het vlak van de consument, verkoop op afstand, prijsregulering, en andere.
 In geen geval kan LOOKANDFIN aansprakelijk worden gesteld tegenover internetgebruikers, Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters voor elke klacht of vordering tegen hen door een derde die beweert dat het gebruik van een van de elementen van de inhoud van de site, of een van de producten of diensten die worden aangeboden op de Site, inbreuk maakt op een van zijn intellectuele eigendomsrechten.
 
7.4 De Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters verbinden zich ertoe de Site te gebruiken op een manier die geen schade berokkent aan andere internetgebruikers en andere Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters en op een manier die vrij is van overlast of ongemakken.
De Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters blijven als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten, ongeacht hun formaat (tekst, beeld, geluid), en hun aard (openbaar of privé) die ze desgevallend achterlaten op de Site.
De Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters verbinden er zich ook toe hun toegangscodes tot de Site (wachtwoord en gebruikersnaam) geheim te houden en niet door te geven aan derden. 
De Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters verbinden zich er ook toe geen gebruik te maken van de toegangscode van een andere Kandidaat-Geldschieter die ze te weten zouden komen.
De Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters verbinden zich er ook toe zich de identiteit van een derde niet wederrechtelijk toe te eigenen door valse gegevens te gebruiken, ongeacht of deze louter denkbeeldig zijn of toebehoren aan een derde.
 
Artikel 8 - PRIVACY
 
8.1 Door zijn gebruik van de Site is elke Kandidaat-Geldschieter ervan op de hoogte en stemt hij ermee in dat LOOKANDFIN bepaalde informatie over hem bijhoudt, zoals, zonder dat deze lijst volledig is, zijn IP-adres, e-mailadres, identiteit en contactgegevens, alle andere informatie die vrijwillig wordt verstrekt door de Kandidaat-Geldschieter bij zijn inschrijving of bij de toegang tot en het gebruik van de Site, evenals informatie over de pagina's die de Kandidaat-Geldschieter heeft geraadpleegd op de Site.
 Deze informatie zal met name worden gebruikt voor statistische doeleinden, om de Site te beheren, om de Kandidaat-Geldschieter op de hoogte te brengen van nieuwe Fondsenwervingen of voor marketingdoeleinden.
 
8.2 LOOKANDFIN leeft de wetgeving na inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Elke Kandidaat-Geldschieter of Geldschieter heeft dus het recht zich gratis en zonder verantwoording te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden en onjuiste gegevens over hem gratis te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor moet de Kandidaat-Geldschieter of Geldschieter contact opnemen met LOOKANDFIN, hetzij per e-mail op het adres info@lookandfin.com, hetzij per brief naar de hoofdzetel van LOOKANDFIN.
 
8.3 LOOKANDFIN verbindt zich ertoe geen persoonsgegevens die verzameld worden in toepassing van artikel 8.1 hierboven, door te geven aan derden, en erover te waken dat de vertrouwelijkheid ervan bewaard blijft, tenzij de Kandidaat-Geldschieter of Geldschieter vooraf uitdrukkelijk toestaat dat ze worden meegedeeld.
 Deze toelating is echter niet vereist in het geval van een gerechtelijke vervolging of als LOOKANDFIN gevraagd wordt deze gegevens te verstrekken in het kader van de wetgeving betreffende de bestrijding van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme.
 
8.4 Er kunnen bijkomende inlichtingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer verkregen worden op eenvoudig verzoek aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, door een e-mail te sturen naar het adres commission@privacycommission.be.
 
 
Artikel 9 HERROEPINGSRECHT - INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN SANCTIES
 
9.1 LOOKANDFIN levert een financiële dienst aan Kandidaat-Geldschieters door hen in contact te brengen met Kandidaat-Leners en hen de mogelijkheid te bieden in te schrijven op een Fondsenwerving en zo een investering te doen.
 Kandidaat-Geldschieters beschikken in dit verband over een termijn van 14 kalenderdagen om zich terug te trekken uit onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en om zonder kosten of boete ervan af te zien Kandidaat-Geldschieter te worden.
 Deze periode van 14 dagen loopt vanaf de dag waarop de overeenkomst met LOOKANDFIN wordt gesloten door het aanvaarden van onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden.
 Om zich geldig terug te trekken tijdens de toegekende termijn, moet de Kandidaat-Geldschieter een e-mail sturen naar LOOKANDFIN op het adres info@lookandfin.combinnen de bovengenoemde 14 dagen. In deze e-mail moet de Kandidaat-Geldschieter te kennen geven zich te willen terugtrekken.
 Indien de Kandidaat-Geldschieter bovendien vóór het verstrijken van de terugtrekkingstermijn van 14 dagen reeds heeft ingeschreven op een Fondsenwerving en eventueel zijn plicht al is nagekomen door het bedrag van de lening over te maken ten gunste van de Lener, brengt de terugtrekking door de Kandidaat-Geldschieter, die naar behoren werd bekendgemaakt aan LOOKANDFIN, binnen dezelfde termijn van 14 dagen van rechtswege de terugtrekking ten aanzien van de Lener met zich mee met betrekking tot de lening die aan deze laatste werd toegekend.
 In voorkomend geval worden de eventuele fondsen die door de Kandidaat-Geldschieter reeds werden overgemaakt, waardoor hij Geldschieter is geworden, door de Lener terugbetaald binnen een termijn van 20 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de e-mail voor de herroeping.
 
9.2 De Inschrijving op een Fondsenwerving moet gebaseerd zijn op minstens 100 (honderd) EUR.
 
In de praktijk wordt het door de Geldschieter gekozen bedrag van de Inschrijving op de Fondsenwerving overgemaakt via een bankoverschrijving door de Geldschieter op de bankrekening van de Lener.
De Inschrijving op de Fondsenwerving ontstaat bij de Bevestiging door de Geldschieter op de Site en is volledig uitgevoerd door de Geldschieter zodra hij de overschrijving ten gunste van de Lener heeft verricht.
Het bewijs van de Inschrijving op de Fondsenwerving door de Geldschieter en van zijn aanvaarding van de op de Site vermelde Inschrijvingsvoorwaarden en -modaliteiten, vloeit zowel voort uit de wilsverklaring van de Geldschieter door zijn Bevestiging van de Inschrijving op de Site, als uit het overmaken van de fondsen door de Geldschieter door de verrichting van de bovengenoemde overschrijving. 
 
 
9.3 De Geldschieter ontvangt een e-mail ter bevestiging van het goede verloop van de operatie en de Inschrijving op de Fondsenwerving, en met het verzoek de overschrijving te verrichten binnen een termijn van 14 kalenderdagen.
 
Behalve het herroepingsrecht dat door artikel 9.1 hierboven aan de Kandidaat-Geldschieter wordt verleend na aanvaarding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, heeft elke Geldschieter die een lening toekent aan een Lener eveneens het recht zich terug te trekken binnen een termijn van 14 dagen na het sluiten van de leenovereenkomst, dit wil zeggen na de Bevestiging door de Geldschieter op de Site van zijn bereidheid om onder bepaalde voorwaarden een bepaald bedrag te lenen aan de Lener.
De herroepingsmodaliteiten en de gevolgen ervan zijn identiek aan die welke beschreven staan in artikel 9.1 met betrekking tot de herroeping na aanvaarding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.
Gezien het terugtrekkingsrecht waarover de Geldschieter beschikt bij de Inschrijving op een Fondsenwerving en dus bij het sluiten van een leningsovereenkomst, worden de fondsen die de Geldschieter beloofd heeft te storten, pas in aanmerking genomen om te bepalen of de vooropgestelde Financieringsdoelstelling is bereikt:
 (1) voor zover ze daadwerkelijk werden bijgeschreven op de rekening die speciaal door de Lener geopend werd voor de Fondsenwerving.
(2) voor zover de Geldschieter binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de Inschrijving LOOKANDFIN niet in kennis heeft gesteld van zijn voornemen om zich terug te trekken.
 
Bovendien en om te bepalen of het Financieringsdoel waarvan sprake in artikel 3.4 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden is bereikt en of de Opschortende Voorwaarde(n) nr. 1 en 2 waarvan sprake in hetzelfde artikel 3.4 vervuld zijn, zal LOOKANDFIN wachten tot 20 kalenderdagen:
- na de laatste betaling waarmee het Financieringsdoel bereikt werd, zolang de Inschrijvingsperiode niet ten einde is gelopen, of;
- na de laatste dag van de Inschrijvingsperiode voor de Fondsenwerving, indien het Financieringsdoel niet vóór de laatste dag werd bereikt.
 
9.4 Los van de uitoefening van het herroepingsrecht door de Geldschieter, zou elk eventueel verzuim van de Geldschieter om de door hem beloofde sommen over te maken binnen de contractuele termijn, het goede verloop van de Fondsenwerving verstoren doordat het bedrag van de effectief op de rekening van de Lener gecrediteerde fondsen niet meer zou overeenstemmen met het bedrag van de fondsen die verwacht werd krachtens de gesloten leenovereenkomsten.
Hierdoor zouden LOOKANDFIN, de Lener en de andere Kandidaat-Geldschieters kunnen denken dat het vooropgestelde doel bereikt is en dat de Fondsenwerving dus reeds is afgesloten, terwijl dit niet het geval is.
Een dergelijke situatie zou tot gevolg kunnen hebben dat (1) andere Kandidaat-Geldschieters de mogelijkheid ontnomen wordt om deel te nemen aan de Fondsenwerving, (2) schade wordt berokkend aan de Lener en LOOKANDFIN indien dit als gevolg heeft dat de naleving van de Opschortende Voorwaarde nr. 1 in gevaar komt indien zou blijken dat het vooropgestelde Financieringsdoel wegens het in gebreke blijven van de Geldschieter in werkelijkheid niet bereikt is. 
 
Om te voorkomen dat er zich een dergelijke situatie voordoet, worden er twee maatregelen voorzien:
 
(1) de eerste is een boete voor de Geldschieter die zijn verplichting om de fondsen te storten die het voorwerp van de lening vormen, niet nakomt, hoewel hij heeft ingeschreven op een Fondsenwerving en zich door zijn Bevestiging ertoe verbonden heeft de fondsen over te maken op de rekening van de Lener, onverminderd zijn recht om zich binnen een termijn van 14 dagen na de Inschrijving zonder kosten of boete terug te trekken.
De Geldschieter die het contractuele bedrag niet betaald zou hebben binnen 20 kalenderdagen, verliest het recht om in te schrijven op de Fondsenwerving waarvan hij uitgesloten wordt, waardoor de lening van rechtswege vervalt vanwege het verdwijnen van het doel ervan, of, bij gebreke daarvan, de lening ontbonden wordt omdat de Geldschieter in gebreke blijft.
Bovendien, en om de schade te vergoeden die zowel LOOKANDFIN als de Lener lijden vanwege de verwarring die hieruit zou voortvloeien, is de Geldschieter die het contractuele bedrag binnen 20 kalenderdagen vanaf de sluiting van de lening niet betaald heeft, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd wegens de niet-nakoming van zijn verplichting.
Deze vergoeding zal gelijk zijn aan 100 % van het kapitaalbedrag van de lening dat de Geldschieter beloofd had te storten, wanneer dit bedrag tussen 100 (honderd) EUR en 5.000 (vijfduizend) EUR ligt, 75 % van het kapitaalbedrag van de lening wanneer het tussen 5.001 (vijfduizend één) EUR en 50.000 (vijftigduizend) EUR ligt en 50 % van het kapitaalbedrag van de lening als het hoger is dan 50.000 (vijftigduizend) EUR.
 
Het is LOOKANDFIN en de Lener toegestaan gezamenlijk of de ene bij gebreke van de andere op te treden in rechtszaken tegen de Geldschieter om de betaling van deze forfaitaire schadevergoeding te verkrijgen. Indien slechts één van hen in rechte optreedt, zal alleen hij de begunstigde zijn van de verkregen schadevergoeding. 

(2) de tweede maatregel betreft de mogelijke verlenging van de Inschrijvingsperiode voor de Fondsenwerving indien ten gevolge van het in gebreke blijven van een of meer Geldschieters het vooropgestelde Financieringsdoel niet is bereikt, terwijl het op basis van de door de Geldschieters toegezegde bedragen wel bereikt had moeten zijn.
In een dergelijk geval kan LOOKANDFIN de Inschrijvingsperiode verlengen met een duur die maximaal gelijk is aan de oorspronkelijke Inschrijvingsperiode.
 
 
9.5 Voor elke Fondsenwerving geldt een bovengrens zodat het vastgestelde Financieringsdoel niet kan worden overschreden.
 
Wanneer het vastgestelde Financieringsdoel wordt bereikt, eindigt de Inschrijvingsperiode automatisch, eventueel vroeger dan de oorspronkelijk vastgestelde einddatum.
LOOKANDFIN en de Lener kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een vroegtijdige sluiting van de Inschrijvingsperiode van een Fondsenwerving aangezien de deelname aan een Fondsenwerving door een Inschrijving van nature beperkt is en gebeurt op basis van het principe 'first come, first served'.
Ten behoeve van dit artikel 9.5 wordt verduidelijkt dat de volgorde waarmee LOOKANDFIN rekening houdt, de volgorde van Inschrijving op de Site is, namelijk het ogenblik waarop een Kandidaat-Geldschieter op de Site de Bevestiging geeft van zijn beslissing om in te schrijven op een Fondsenwerving overeenkomstig artikel 3.2 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.
De volgorde waarin de fondsen door de Kandidaat-Geldschieters of Geldschieters worden gestort, is daarentegen onverschillig.
 
9.6 Overeenkomstig artikel 3.4 van onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en indien een van de Opschortende Voorwaarde(n) nr. 1 of 2 uitblijft, worden de fondsen die een Geldschieter heeft gestort aan een Lener door laatstgenoemde binnen de 20 kalenderdagen vanaf het uitblijven van de voorwaarde terugbetaald, namelijk in het geval dat het Financieringsdoel niet is bereikt binnen de vastgelegde termijn.
Als blijkt dat de terugbetaling onmogelijk kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat de rekening van de Geldschieter is geblokkeerd of afgesloten, blijven de fondsen die aan deze laatste toebehoren in afwachting van hun terugbetaling op de rekening van de Lener staan.
LOOKANDFIN zal een e-mail en een aangetekende brief naar de Geldschieter verzenden op het e-mailadres en het postadres die de Geldschieter heeft opgegeven bij het sluiten van de leenovereenkomst, waarin hem gevraagd wordt zijn nieuwe bankgegevens mee te delen.
Wanneer de Geldschieter niet reageert binnen een termijn van een maand vanaf de eerste verzending, worden een tweede e-mail en aangetekende brief verzonden naar de Geldschieter.
Per aangetekende brief wordt van het bedrag dat moet worden terugbetaald aan de Geldschieter echter een forfaitair bedrag van 20 EUR afgetrokken om de aanmanings- en beheerkosten te dekken.
Eventuele bankkosten die desgevallend verschuldigd zijn als de rekening van de Geldschieter een internationale overschrijving vereist, worden eveneens in mindering gebracht van de fondsen die moeten worden terugbetaald aan de Geldschieters. 
 
9.7 Het is de Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters verboden om op welke manier en met welke communicatiemiddelen dan ook in contact te treden met de Kandidaat-Leners en de Leners, met uitzondering van de berichten die ze hen kunnen sturen via de Site.
De Site heeft immers specifiek als doel om de Kandidaat-Geldschieters en Kandidaat-Leners met elkaar in contact te brengen en het zou in strijd zijn met het beoogde doel van de Kandidaat-Lener als hij vragen om inlichtingen, opmerkingen, overwegingen of andere klachten vanwege de Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters zou moeten verzamelen op een andere manier dan via het hiervoor voorziene kanaal op de Site.
Om eventuele overlast in dit verband voor de Kandidaat-Leners en Leners, en bijgevolg elk ongemak of elke schade aan LOOKANDFIN te voorkomen, is het voor de Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters verboden om ongeoorloofd contact op te nemen met de Kandidaat-Leners en Leners.
De niet-nakoming van deze verplichting rechtvaardigt de beperking van de toegang tot de Site, de onmiddellijke beëindiging van de contractuele relatie met LOOKANDFIN en eventuele vervolging met schadevergoedingen en interesten.
Elke vraag of elk verzoek betreffende een Fondsenwerving of een Kandidaat-Lener kan gericht worden aan LOOKANDFIN op het volgende contactadres: info@lookandfin.com, Researchdreef 12 te 1070 Brussel.
 
9.8 Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters verklaren dat de herkomst van de fondsen die ze zullen storten op de rekening van de Leners, in overeenstemming is met de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.
 
Van haar zijde, verbindt LOOKANDFIN zich ertoe om op haar Site enkel Fondsenwervingen voor te stellen die zijn bestemd om een geoorloofde activiteit in hoofde van de Kandidaat-Geldschieter te financieren. Te dien einde, op het ogenblik van de selectiefase van de te financieren projecten, controleert LOOKANDFIN het maatschappelijk doel van de Kandidaat-Lener en bekomt zij van laatstgenoemde de contractuele verbintenis om de fondsen te affecteren conform de activiteit die de Kandidaat-Lener zal hebben opgegeven.


9.9 Ongeacht het bestaan van de Inschrijving, zal de door de Geldschieter aan de Lener toegekende lening volledig zijn uitgevoerd zodra de Geldschieter de overschrijving ten gunste van de Lener heeft verricht, onder voorbehoud van de uitoefening van zijn herroepingsrecht.
 Het bewijs van de lening en van de aanvaarding van haar voorwaarden door de Geldschieter vloeit zowel voort uit de Inschrijving die de Geldschieter door zijn Bevestiging op de Site te kennen heeft gegeven, als uit de uitvoering van de lening door de Geldschieter door de verrichting van de bovengenoemde overschrijving. 
 
9.10 De inschrijving door de Geldschieter op een Fondsenwerving en het ter beschikking stellen van de fondsen door de Geldschieter aan de Lener, geeft aanleiding tot de uitgifte van een schuldbewijs door de Lener ten gunste van de Geldschieter.
Dit schuldbewijs is een kasbon naar Frans recht in de vorm van een minibonin de zin van artikels L-226-1 en volgende van het Franse monetaire en financiële wetboek (Code monétaire et financier).
De Kasbon zal op naam zijn, aan de order van de Geldschieter, en zal de financiële voorwaarden van de lening herhalen (rentevoet, duur, periodiciteit en terugbetalingsmodaliteiten). Hij zal in de bijlage de bijbehorende aflossingstabel bevatten.
Zoals vermeld in artikel 3.2 hierboven, zal de Kasbon pas effectief worden uitgegeven door de Lener en overgemaakt aan de Geldschieter wanneer de Opschortende Voorwaarde(n) nr. 1 en 2 als vervuld worden beschouwd. Om het exacte moment te bepalen waarop de Opschortende Voorwaarde(n) als vervuld worden beschouwd, verwijzen wij naar artikel 9.3 aan het eind van onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden. De uitgifte van de Kasbons door de Lener moet plaatsvinden vóór de vrijgave van de fondsen ten gunste van de Lener.  
De Kasbons vallen onder het Franse recht, zoals bepaald wordt in artikel 13.1 hieronder.
Bij de uitgifte van de Kasbon door de Lener, wordt deze laatste 'de Emittent', en de Geldschieter 'de Begunstigde' genoemd.
Geldschieters die in België gevestigd zijn, worden erop gewezen dat Kasbons naar Frans recht onder een eigen stelsel vallen en dat zij niet mogen worden verward met de kasbons die gewoonlijk worden uitgegeven door de kredietinstellingen in België.
Indien uiterlijk 5 kalenderdagen na het verstrijken van de termijn van 20 dagen bedoeld in artikel 9.3 aan het eind van onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden de uitgifte van alle Kasbons door de Lener niet heeft plaatsgevonden, zullen, niettegenstaande het Financieringsdoel zou zijn bereikt en de Opschortende Voorwaarde zou zijn vervuld, de fondsen niet worden vrijgegeven en van rechtswege volledig worden teruggegeven aan de Geldschieters bij wijze van sanctie voor de Lener.
 
9.11In geval van volledige of gedeeltelijke niet-terugbetaling door de Lener van de maandelijkse aflossing die contractueel voorzien is in deze Kasbon op zijn vervaldag, en indien het achterstallige bedrag uiterlijk een maand na de verzending van een aanmaning via aangetekende brief of e-mail door de Geldschieter of zijn vertegenwoordiger aan de Lener niet volledig zou zijn aangezuiverd, wordt deze laatste van rechtswege vervallen verklaard van de termijn van de lening, in die zin dat het volledige resterende verschuldigde saldo, in kapitaal en rente, onmiddellijk opeisbaar wordt.

Krachtens onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en zonder afbreuk te doen aan het recht van de Uitlener om zelf een ingebrekestelling te richten aan de Lener, kan LOOKANDFIN, voor rekening van de Uitlener, overgaan tot de verzending van een ingebrekestelling aan de Lener ingeval van een gehele of gedeeltelijke niet-terugbetaling door laatstgenoemde van een maandelijkse aflossing op de vervaldag. Ook mandateert de Uitlener LOOKANDFIN teneinde de verzending van de ingebrekestellingsbrief op te volgen, in voorkomend geval te antwoorden aan de Lener, en in voorkomend geval het verval van de termijn en het totaal bedrag mede te delen dat is verschuldigd aan iedere uitlener in hoofdsom en interesten. In geval van verzending van de ingebrekestelling door LOOKANDFIN voor rekening van de Uitlener, zal LOOKANDFIN hem daarvan op de hoogte stellen aan de hand van een email en hem een kopie van voormelde ingebrekestelling bezorgen.

 
9.12 Zolang de lening loopt en totdat het volledige bedrag van kapitaal en rente is terugbetaald, mag de Lener geen bedrijfshervormingen doorvoeren, zoals bedoeld in artikels 671 tot 680 van het Wetboek van vennootschappen inzake fusies, splitsingen, gelijkgestelde verrichtingen en inbreng of overdracht van een algemeenheid of van een bedrijfstak.
In het algemeen en zonder dat bovenstaande opsomming limitatief is, verbindt de Lener zich ertoe om geen activa te vervreemden of andere juridische of economische transacties uit te voeren met als doel of gevolg de waarde van zijn handelszaak of zijn omzet te verlagen.
Dit betreft met name het beëindigen, verkopen of overdragen van zijn gehele of gedeeltelijke handelsactiviteit aan een derde, onder andere en zonder dat deze lijst volledig is, door middel van een inbreng of overdracht van een algemeenheid of van een bedrijfstak, of door eenvoudige stopzetting van een deel van zijn activiteit.
 
9.13 Indien de Lener, de overnemende onderneming of de nieuwe gefuseerde onderneming de in artikel 9.12 hierboven genoemde verplichtingen niet nakomen, worden de Lener en/of zijn opvolger in het kader van de fusie van rechtswege vervallen verklaard van de termijn van de lening, zonder dat de Geldschieter of zijn vertegenwoordiger een aanmaning hoeft te sturen naar de Lener. 
Het verval van de termijn van de lening vindt eveneens van rechtswege plaats met dezelfde effecten en gevolgen, zonder dat de Geldschieter of zijn vertegenwoordiger een aanmaning hoeven te sturen naar de Lener, in geval van een situatie van samenloop of insolvabiliteit vanwege deze laatste, zoals, en zonder dat deze opsomming volledig is, in geval van faillissement, verhaal, liquidatie of vrijwillige of gerechtelijke ontbinding.
Hetzelfde geldt wanneer de Lener onjuiste verklaringen aflegt, met name aangaande zijn financiële situatie.
 
9.14 Wanneer de Lener in gebreke blijft en de termijn daardoor vervalt krachtens de artikelen 9.11 tot 9.13 en 9.15, ongeacht de oorzaak, zal het volledige resterende verschuldigde saldo, in kapitaal en rente, onmiddellijk opeisbaar worden en zullen de door de Lener verschuldigde bedragen van rechtswege een verwijlinterest gelijk aan de rente van de lening opleveren ten gunste van de Geldschieter, zonder dat hiervoor een aanmaning moet worden verstuurd. Bovendien zal de Geldschieter recht hebben op een forfaitair vastgelegde schadevergoeding van 5% van de verschuldigde bedragen (in kapitaal en vervallen rente).
Wanneer de Lener in gebreke blijft zonder dat de termijn vervalt, zal het resterende verschuldigde bedrag vanaf de eerste dag na de vervaldatum van rechtswege een rente vermeerderd met 3 punten opbrengen, die de jaarlijkse rente zal vervangen gedurende de volledige periode van de betalingsachterstand.
 
9.15 Wanneer de aanvullende financiering voorzien door de Opschortende Voorwaarde nr. 2 waarvan sprake in artikel 3.4 hierboven niet van bancaire aard is of wanneer de beschrijvende fiche van de Fondsenwerving melding maakt van het bestaan van een rekening-courant tussen de Lener en één of meer van zijn bestuurders, moeten zij die de aanvullende financiering verlenen evenals de bestuurders van de Lener in geval van een rekening-courant en de Lener zelf het ondergeschikte karakter van hun schuldvordering ten opzichte van de door de Geldschieters in het kader van de Fondsenwerving toegekende leningen aanvaarden en erkennen.
Bijgevolg zullen zij die de aanvullende financiering verlenen in het kader van de Opschortende Voorwaarde nr. 2 evenals de bestuurders van de Lener in geval van een rekening-courant en de Lener zelf, hierna de 'ondergeschikte schuldeisers' genoemd, zich respectievelijk ertoe verbinden niet de minste terugbetaling van de aanvullende financiering te verrichten, hetzij in kapitaal of rente, zolang niet alle door de Lener uitgegeven Kasbons in kapitaal en rente zijn terugbetaald aan de Geldschieters.   
Bovendien is het de ondergeschikte schuldeisers niet toegestaan hun schuldvordering ten aanzien van de Lener over te dragen aan een derde, tenzij de ondergeschikte schuldeisers deze ondergeschiktheidsbepaling inroepbaar maken en laten aanvaarden door de derde aan wie de schuldvordering wordt overgedragen. Zo niet, dragen de ondergeschikte schuldeisers hun persoonlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de Geldschieters en LOOKANDFIN. 
Indien de ondergeschiktheidsbepaling wordt overtreden, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de Geldschieters en/of LOOKANDFIN die voor eigen rekening optreden, gezamenlijk of de ene bij gebreke van de andere kunnen optreden in rechtszaken om hoofdelijk aan de ondergeschikte schuldeisers en/of aan de Lener schadeloosstelling te vragen voor het geleden nadeel, dat zal overeenkomen met het bedrag van de sommen de Lener in overtreding van de ondergeschiktheidsbepaling aan de ondergeschikte schuldeisers heeft betaald. De Geldschieters en/of LOOKANDFIN kunnen dus van de ondergeschikte schuldeisers de terugbetaling eisen van de sommen die zij in overtreding van de ondergeschiktheidsbepaling hebben ontvangen of, naar keuze van de Geldschieters en/of LOOKANDFIN, van de Lener de betaling van de sommen die in overtreding van de genoemde ondergeschiktheidsbepaling zijn betaald aan de ondergeschikte schuldeisers. Elke som die op die manier door de Geldschieters wordt teruggekregen, wordt in mindering gebracht van de schuldvorderingen van de Geldschieters tegenover de Lener. 
Bovendien zijn de ondergeschikte schuldeisers en/of de Lener eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 100 % van de bedragen die in overtreding van de ondergeschiktheidsbepaling zijn terugbetaald wanneer dit bedrag begrepen is tussen 100 (honderd) EUR en 5.000 (vijfduizend) EUR, 75 % van de bedragen die in overtreding van de ondergeschiktheidsbepaling zijn terugbetaald wanneer deze begrepen zijn tussen 5.001 (vijfduizend één) EUR en 50.000 (vijftigduizend) EUR en 50 % van de bedragen die in overtreding van de ondergeschiktheidsbepaling zijn terugbetaald wanneer deze hoger zijn dan 50.000 (vijftigduizend) EUR.
Onverminderd de bovengenoemde geldboetes, zal de Lener in geval van overtreding van deze ondergeschiktheidsbepaling en indien de ondergeschikte schuldeisers de in overtreding van deze ondergeschiktheidsbepaling ontvangen sommen uiterlijk een maand na de verzending van een ingebrekestelling door LOOKANDFIN of door een van de Geldschieters of hun vertegenwoordiger via aangetekende brief of e-mail aan de Lener niet volledig hebben teruggegeven aan de Lener, van rechtswege  vervallen verklaard van de termijn van de lening, in die zin dat het volledige resterende verschuldigde saldo, in kapitaal en rente, vermeld in de Kasbons, onmiddellijk opeisbaar wordt.
 
De door de ondergeschikte schuldeisers en de Lener aangegane verbintenis zal namelijk worden vermeld in een verbintenisbrief die bij de Kasbons wordt gevoegd.
 
 
Artikel 10 - DUUR - ONAFHANKELIJKHEID - NON-CONCURRENTIE - DIVERSEN
 
10.1 De inschrijving op de Site geldt voor onbepaalde tijd.
10.2 Een Kandidaat-Geldschieter die niet heeft ingeschreven op een Fondsenwerving kan op elk ogenblik zijn inschrijving kosteloos beëindigen door een e-mail of aangetekende brief te versturen naar LOOKANDFIN op het volgende contactadres: info@lookandfin.com of Researchdreef 12 te 1070 Brussel.
De uitschrijving van de Site en het daarop volgende einde van de contractuele relatie met LOOKANDFIN gebeurt binnen de vijf dagen vanaf de dag van de daadwerkelijke ontvangst door LOOKANDFIN van de e-mail of de aangetekende brief voor opzegging.
10.3 Een Geldschieter die reeds heeft ingeschreven op een Fondsenwerving en dus contractueel verbonden is aan een Lener, kan deze lening van bepaalde duur niet beëindigen.
Hij kan echter vragen uitgeschreven te worden van de Site als Kandidaat-Geldschieter volgens de vormen beoogd in artikel 10.2 hierboven, wat betekent dat hij dan geen toegang meer heeft tot de informatie over Fondsenwervingen en toekomstige Kandidaat-Leners.
De Geldschieter blijft tegenover LOOKANDFIN en de Lener echter gebonden door alle bepalingen van onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, die verplichtingen opleggen aan de Geldschieters.
10.4 In geval van schending door een Kandidaat-Geldschieter of Geldschieter van alle Algemene Gebruiksvoorwaarden of een deel ervan, heeft LOOKANDFIN het recht om eenzijdig en onmiddellijk, zonder opzegging of vergoeding, een einde te maken aan de inschrijving van de Kandidaat-Geldschieter of Geldschieter op de Site en aan de contractuele relatie die hem aan LOOKANDFIN bindt, onverminderd artikels 6 en 9.6 van onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en onverminderd het recht van LOOKANDFIN om een vergoeding te vragen voor de geleden schade als gevolg van deze schendingen.
10.5 Zolang zijn inschrijving op de Site duurt en voor een periode van een jaar na het einde van zijn inschrijving, is het voor elke Kandidaat-Geldschieter of Geldschieter verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks te concurreren met LOOKANDFIN door een gelijkaardige inschrijving te organiseren of te ontwikkelen voor de Kandidaat-Leners of Leners waarnaar wordt verwezen op de Site gedurende de looptijd van dit non-concurrentiebeding.
Het non-concurrentiebeding geldt voor het Belgische grondgebied en het grondgebied van de buurlanden van België (Nederland, Frankrijk, Groothertogdom Luxemburg, Duitsland), met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk.
10.6 De bepalingen van onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn niet afhankelijk van elkaar, zodat de nietigheid van een van de bepalingen niet de volledige Algemene Voorwaarden annuleert of nietig maakt, maar enkel de ongeldige bepaling.
Als een bepaling nietig zou worden geacht door de wet of niet van toepassing wordt verklaard door een gerechtelijke beslissing, komen de partijen overeen de betwiste bepaling te vervangen door een wettelijke bepaling die de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen en hun economische positie vrijwaart, voor zover dit wettelijk is toegestaan. 
10.7 LOOKANDFIN kan onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen zonder dit te hoeven verantwoorden tegenover de Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters. Zij worden op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen of updates aan de hand van een e-mail die hen informeert over een wijziging, of door op de homepagina van de Site een bericht te plaatsen dat deze wijziging aankondigt.
De Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters zijn bijgevolg op de hoogte van het feit dat ze de Site in dit verband regelmatig moeten raadplegen.
10.8 Onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans. Dit is ook de taal waarin LOOKANDFIN zal communiceren met de Kandidaat-Geldschieter.
Onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen schriftelijk worden meegedeeld aan de Kandidaat-Geldschieter die daarom vraagt. Ze kunnen door de Kandidaat-Geldschieter ook worden gedownload in pdf-formaat. Klik [hier].
De tekst van onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden is ook beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
 
Artikel 11 - TAKSEN EN BELASTINGEN
 
11.1 De Kandidaat-Geldschieter wordt erop gewezen dat de op de Site en op de Kasbon vermelde rentevoet een brutorentevoet is, zonder aftrek van belastingen, onverminderd de verplichting van de begunstigde van de rente om roerende voorheffing in te houden aan de bron of belastingen te betalen.
10.2 Het aanbod om deel te nemen aan de Inschrijving in het kader van een Fondsenwerving en om een leenovereenkomst te sluiten, is uitsluitend bestemd voor het Belgische en het Franse grondgebied, met uitsluiting van elke andere Staat.
Daarom moet iedere persoon die fiscaal niet in België of Frankrijk woont, die als Geldschieter zou willen deelnemen aan een Inschrijving in het kader van een Fondsenwerving, eerst nagaan en zeker zijn dat een dergelijke Inschrijving verenigbaar is met de geldende wetgeving in de Staat waarin hij verblijft, meer bepaald aangaande de betaling van de taksen die in deze Staat verschuldigd kunnen zijn vanwege de Inschrijving. 
Op dergelijke roerende inkomsten kan een inhouding aan de bron worden toegepast overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting die desgevallend van toepassing is.

Artikel 12 PRECONTRACTUELE INFORMATIE NALEVING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN
 
12. Overeenkomstig artikel VI.55 § 1 van het Wetboek van economisch recht, deelt LOOKANDFIN de volgende gegevens mee:
 
1° De leverancier:
 
a) LOOKANDFIN N.V., met hoofdkantoor gevestigd te Researchdreef 12 te 1070 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0846.783.769, en met BTW-nummer BE 0846.783.769. Behalve via de post, is LOOKANDFIN eveneens bereikbaar op het volgende elektronische adres: info@lookandfin.com.  
 b) LOOKANDFIN heeft geen bedrijfszetel of vaste vestiging buiten België;
 c) Indien een Kandidaat-Geldschieter beslist in te schrijven op een Fondsenwerving en Geldschieter wordt, moet door de Geldschieter verplicht een lening worden toegekend aan de Lener overeenkomstig artikel 3 van onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden waarnaar uitdrukkelijk verwezen wordt;
 d)Te rekenen vanaf de inwerkingtreding op 1 februari 2017 van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, zal de activiteit van LOOKANDFIN onderworpen zijn aan het verkrijgen van een vergunning als alternatieve- financieringsplatform van de FSMA. Echter laat een overgangsregime toe aan de in België actieve platformen die hun activiteit hebben gemeld aan de FSMA, om hun activiteit verder uit te oefenen tijdens de duur van het onderzoek van de vergunningsaanvraag door de FSMA.
 
2° De financiële dienst:
 
2) De financiële dienst die de Kandidaat-Geldschieter, die lid is van de Site, ontvangt, bestaat uit de mogelijkheid om in te schrijven op een Fondsenwerving en dus een investering te doen in de vorm van een rentelening aan een onderneming, die geconcretiseerd wordt door een Kasbon naar Frans recht in de vorm van een minibon in de zin van artikel L-223-6 van het Frans monetair en financieringswetboek. De lening wordt maandelijks terugbetaald en het bedrag van de aflossing bestaat deels uit kapitaal en deels uit interesten. Bij elke Kasbon wordt een aflossingstabel gevoegd. Artikel 3.7 van onderhavige Algemene Voorwaarden beschrijft de wijze van terugbetaling van de lening. Hier wordt uitdrukkelijk naar verwezen.
b) Zoals gezegd in artikel 5.1, zijn de toegang en de inschrijving van Kandidaat-Geldschieters op de Site gratis in die zin dat door de Kandidaat-Geldschieter geen enkele vergoeding verschuldigd is aan LOOKANDFIN.
Alleen de kosten voor de aangetekende verzending van de Kasbon zullen van de Geldschieter worden teruggevorderd indien hij hiervoor kiest zoals beschreven in artikel 3.2 hierboven.
Artikel 11 van onderhavige Algemene Voorwaarden wijst op de fiscale behandeling van de investering uit hoofde van de Geldschieter met betrekking tot de inhouding van een roerende voorheffing aan de bron.
Bovendien wordt de investering die een Geldschieter doet in de vorm van een lening aan een Lener, met geen enkele belasting of vergoeding van de Geldschieter aan de Lener bezwaard.
c) De artikelen 4.2, 5.2 en 5.3 van onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden maken gewag van het risico dat verbonden is aan de investering van een Geldschieter ten aanzien van een Lener. De terugbetaling van de lening zal namelijk afhangen van de toekomstige prestaties en solvabiliteit van de Lener gedurende de volledige aflossingsperiode van de lening. Een verslechtering van de handelsactiviteit en/of van de financiële situatie van de Lener zou ertoe kunnen leiden dat hij zijn verplichtingen in het kader van de terugbetaling van de lening niet meer kan nakomen. Wat dit betreft, zijn de rendementen uit het verleden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 4.2, 5.2 en 5.3 van onderhavige Algemene Voorwaarden;
d) Aangaande de fiscale behandeling van de investering die een Geldschieter kan doen, heeft LOOKANDFIN geen weet van andere taksen of belastingen dan die welke vermeld worden in artikel 11 van onderhavige algemene voorwaarden en waarnaar verwezen wordt in artikel 12, 2° b) hierboven;
e) De informatie die wordt verstrekt in onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, blijft geldig totdat ze wordt gewijzigd door een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden overeenkomstig artikel 10.7 van onderhavige Algemene Voorwaarden.
f) De toegang en de inschrijving van Kandidaat-Geldschieters op de Site zijn gratis in die zin dat er door de Kandidaat-Geldschieter geen enkele vergoeding moet worden betaald aan LOOKANDFIN.
Overeenkomstig artikel 3.2 van onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, waarnaar verwezen wordt, worden de fondsen door de Kandidaat-Geldschieter rechtstreeks overgemaakt aan de Kandidaat-Lener op de gerubriceerde rekening geopend door de Geldschieter voor de Fondswerving door middel van een bankoverschrijving, en worden de terugbetalingen verricht door de Lener ten gunste van de Geldschieter via MONEYTRANS die de maandelijkse bedragen van terugbetaling zal overmaken aan de verschillende Geldschieters.
g) Er zijn geen specifieke bijkomende kosten voor de afnemer in verband met het gebruik van internet als communicatietechniek op afstand.
h) Artikel 9.11 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden voorziet dat LOOKANDFIN zal kunnen instaan, voor rekening van de Uitlener, voor de verzending van de ingebrekestellingsbrief aan de Lener indien deze in gebreke blijft om een maandelijkse aflossing op de vervaldag terug te betalen. Deze dienst is eveneens gratis voor de Uitlener.

 
3° De overeenkomst op afstand:
 a) (i) In toepassing van artikel 9.1 van onderhavige Algemene Voorwaarden heeft elke internetgebruiker die lid van de Site en dus Kandidaat-Geldschieter wenst te worden en die daarvoor onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden aanvaardt, gedurende 14 kalenderdagen het recht om zich terug te trekken en zonder kosten of sanctie af te zien van zijn beslissing om Kandidaat-Geldschieter te worden.
Deze termijn van 14 dagen gaat in zodra de Kandidaat-Geldschieter onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden aanvaardt.
Om zich geldig terug te trekken tijdens de toegekende termijn, moet de Kandidaat-Geldschieter een e-mail sturen naar LOOKANDFIN op het adres info@lookandfin.combinnen de bovengenoemde 14 dagen. In deze e-mail moet de Kandidaat-Geldschieter te kennen geven zich te willen terugtrekken.
Indien de Kandidaat-Geldschieter bovendien vóór het verstrijken van de terugtrekkingstermijn van 14 dagen reeds heeft ingeschreven op een Fondsenwerving en eventueel zijn plicht al is nagekomen door het bedrag van de lening over te maken ten gunste van de Lener, brengt de terugtrekking door de Kandidaat-Geldschieter, die naar behoren werd bekendgemaakt aan LOOKANDFIN, binnen dezelfde termijn van 14 dagen van rechtswege de terugtrekking ten aanzien van de Lener met zich mee met betrekking tot de lening die aan deze laatste werd toegekend.
In voorkomend geval worden de eventuele fondsen die door de Kandidaat-Geldschieter reeds werden overgemaakt, waardoor hij Geldschieter is geworden, door de Lener terugbetaald binnen een termijn van 20 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de e-mail voor de herroeping.
Er wordt hier uitdrukkelijk verwezen naar artikel 9.1 van onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden.
 
(ii) Bovendien verleent artikel 9.3 van onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden de Geldschieter eveneens het recht zich terug te trekken uit de leenovereenkomst en hier zonder kosten of boetes van af te zien.
 
Deze termijn van 14 dagen gaat in bij het afsluiten van de lening door de Bevestiging van de Inschrijving op een Fondsenwerving door de Geldschieter op de Site.
Om zich geldig terug te trekken tijdens de toegekende termijn, moet de Geldschieter binnen de bovengenoemde termijn van 14 dagen een e-mail sturen naar LOOKANDFIN op het adres info@lookandfin.comen naar de Lener op het adres dat vermeld staat in de leenovereenkomst. In deze e-mail moet de Kandidaat-Geldschieter te kennen geven zich te willen terugtrekken.
 
Indien de Geldschieter vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 dagen de lening al heeft uitgevoerd door het bedrag van de lening over te maken ten gunste van de Lener, heeft de door de Geldschieter correct aan LOOKANDFIN en aan de Lener betekende terugtrekking tot gevolg dat de reeds overgemaakte bedragen aan de Geldschieter worden terugbetaald binnen een termijn van 20 kalenderdagen vanaf de ontvangst van zijn e-mail voor de herroeping.
 
b) en c) Zoals vermeld in artikel 10 van onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, geldt de inschrijving op de Site voor onbepaalde duur.
 
10.2 Niettemin kan een Kandidaat-Geldschieter die niet heeft ingeschreven op een Fondsenwerving op elk ogenblik zijn inschrijving kosteloos beëindigen door een e-mail of aangetekende brief te versturen naar LOOKANDFIN op het volgende contactadres: info@lookandfin.com of Researchdreef 12 te 1070 Brussel.
 
De uitschrijving van de Site en het daarop volgende einde van de contractuele relatie met LOOKANDFIN gebeurt binnen de vijf dagen vanaf de dag van de daadwerkelijke ontvangst door LOOKANDFIN van de e-mail of de aangetekende brief voor opzegging.
Een Geldschieter daarentegen die wel reeds heeft ingeschreven op een Fondsenwerving en dus contractueel verbonden is aan een Lener, kan deze lening van bepaalde duur niet beëindigen.
Hij kan echter vragen als Kandidaat-Geldschieter uitgeschreven te worden van de Site volgens de hierboven bepaalde formaliteiten, wat betekent dat hij dan geen toegang meer heeft tot de informatie over Fondsenwervingen en toekomstige Kandidaat-Leners.
 

d) Wat de praktische instructies voor de uitoefening van het herroepingsrecht betreft, wordt verwezen naar punt a) hierboven. 
e) Zoals bepaald in artikel 2 van onderhavige Algemene Voorwaarden, begint de contractuele relatie tussen LOOKANDFIN en de Kandidaat-Geldschieter te lopen zodra deze laatste onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden aanvaardt.
 Vóór deze aanvaarding, kan de internetgebruiker de homepage van de Site en een gedeelte van haar inhoud vrij raadplegen.
 f) Artikel 13.1 van onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden bepaalt dat de rechtsbetrekking tussen LOOKANDFIN enerzijds en de Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters anderzijds uitsluitend geregeld wordt door het Belgische recht en dat elk geschil daaromtrent onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel valt.
 
Artikel 13.1 bepaalt dat hetzelfde geldt voor de rechtsbetrekking tussen de Geldschieter en de Lener.
 
g) Overeenkomstig artikel 10.8 van onderhavige Algemene Voorwaarden, zijn deze laatste zowel in het Frans, Nederlands als Engels beschikbaar.
 LOOKANDFIN zal gedurende de looptijd van de overeenkomst in een van de drie genoemde talen communiceren, afhankelijk van de keuze die de Kandidaat-Geldschieter heeft gemaakt op de Site.
 
4° Rechtsmiddelen:
 
a) Onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden voorzien niet in buitengerechtelijke procedures voor klachten of geschillenbeslechting, zoals vermeld in onderstaand artikel 13.2.
De Kandidaat-Geldschieter of Geldschieter die dit wenst, kan LOOKANDFIN evenwel dagvaarden overeenkomstig de regels die het Belgisch gerechtelijk recht voorziet.
b) Voor zover LOOKANDFIN weet, zijn de investeringen die een Geldschieter kan doen in de vorm van een rentelening die geconcretiseerd wordt door een Kasbon, niet gedekt door enig waarborgfonds of andere compensatiemechanismen die georganiseerd worden door de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, door de wet van 17 december 1998 tot oprichting van een beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten of door enige andere wetgeving.
  
Artikel 13 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
 
13.1 Onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site, alsook de rechtsverhouding tussen LOOKANDFIN enerzijds en de Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters anderzijds, worden uitsluitend geregeld door het Belgische recht.
Hetzelfde geldt voor de bilaterale relatie tussen Geldschieter en Lener, die zowel geregeld wordt door onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden als door de contractuele gegevens die op de Site vermeld worden voor elke Fondsenwerving en op de Kasbon die de lening concretiseert.
De Kasbons die door de Leners worden uitgegeven in de vorm van minibons, worden daarentegen geregeld door het Franse recht, met name door de artikelen L-223.6 en volgende van het Franse monetaire en financiële wetboek (Code monétaire et financier).
13.2 Elk geschil met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. Onderhavige Algemene Voorwaarden voorzien niet in buitengerechtelijke middelen voor klachten of geschillenbeslechting.