Artikel 1 – DEFINITIES

De in deze overeenkomst gebruikte termen krijgen de volgende definities:

1.1 Kandidaat-Lener: onderneming die op de Site het voorwerp uitmaakt van een Fondsenwerving of Aanbieding.

1.2 Kandidaat-Geldschieter: persoon die de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site heeft aanvaard en daardoor klant is geworden van LOOKANDFIN.

1.3 Algemene Gebruiksvoorwaarden of AGV: deze algemene gebruiksvoorwaarden.

1.4 Opschortende Voorwaarde nr. 1: betreft de Financieringsdoelstelling die is vastgelegd in de Fondsenwerving en die moet worden bereikt binnen de toegestane termijn.

1.5 Opschortende Voorwaarde nr. 2: betreft het feit dat de Kandidaat-Lener, naast de vervulling van de Opschortende Voorwaarde nr. 1, ook moet voldoen aan een Opschortende Voorwaarde nr. 2 die wordt beschreven in de Fondsenwerving.

1.6 Bevestiging: het feit dat de Kandidaat-Lener op de Site de Inschrijving op een Fondsenwerving bevestigt. De Bevestiging wordt uitgevoerd wanneer de Kandidaat-Geldschieter op de knop 'Bevestigen' drukt.

1.7 Leenovereenkomst: De gestandaardiseerde leenovereenkomst die wordt afgesloten tussen de Geldschieter en het Vehikel. Het gaat om het beleggingsinstrument dat de schuldvordering van de Geldschieter materialiseert jegens het Vehikel overeenkomstig artikel 4 § 1 er, 10° van de wet van 16 juin 2016 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten.

1.8 Lener: het gaat om een Kandidaat-Lener die in het kader van de lening die hem werd toegekend gekoppeld wordt aan LOOKANDFIN FINANCE. Het bedrag van de aan de Lener toegekende lening is gelijk aan het totale bedrag van de individuele leningen waarvan de Geldschieters, via hun Inschrijving op de Fondsenwerving of Aanbieding van de Kandidaat-Lener op de Site, hebben verklaard ze te willen lenen aan LOOKANDFIN FINANCE met het oog op de financiering van de Lener.

1.9 Fondsenwerving: de Aanbieding op de Site waarmee LOOKANDFIN FINANCE aanbiedt schuldbewijzen in de vorm van Leenovereenkomsten uit te geven in ruil voor leningen die worden toegekend door de Kandidaat-Geldschieters met het oog op de financiering van de Kandidaat-Lener die in de Fondsenwerving wordt benoemd.

1.10 Financieringsdoelstelling: betreft het bedrag dat is vastgelegd in de Fondsenwerving en dat moet worden bereikt binnen de toegestane termijn.

1.11 Aanbieding: is een synoniem voor de Fondsenwerving.

1.12 Geldschieter: dit is de Kandidaat-Geldschieter die, via zijn Inschrijving op een Fondsenwerving op de Site, op basis van een Leenovereenkomst gekoppeld wordt aan LOOKANDFIN FINANCE, met het oog op de financiering van de Lener die in de Fondsenwerving wordt benoemd.

1.13 Site: De website www.lookandfin.com.

1.14 Inschrijving: het feit dat een Kandidaat-Geldschieter door zijn Bevestiging aangeeft bereid te zijn geld te lenen aan LOOKANDFIN FINANCE met het oog op de financiering van een Kandidaat-Lener in het kader van een Fondsenwerving op de Site. Zodra de Inschrijving is verricht, wordt de Kandidaat-Geldschieter een Geldschieter en stuurt LOOKANDFIN hem automatisch een e-mailbericht om de genoemde Inschrijving te bevestigen.

1.15 Vehikel: Het financieringsvehikel opgesteld door LOOKANDFIN overeenkomstig de artikels 4, 7° en 28 van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding. Dit Vehikel wordt LOOKANDFIN FINANCE genoemd.

Artikel 2 - GEBRUIKSVOORWAARDEN

2.1 De website www.lookandfin.com is eigendom van en wordt beheerd door de naamloze vennootschap LOOKANDFIN N.V., hierna LOOKANDFIN genoemd, met hoofdkantoor gevestigd Researchdreef 12 te 1070 Brussel, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0846.783.769 en ingeschreven bij de BTW-administratie onder het nummer 0846.783.769.

LOOKANDFIN heeft als activiteit het samenbrengen van enerzijds bedrijven die geld willen lenen om hun beroepsactiviteiten te financieren, en anderzijds van mensen die een investering willen doen in de vorm van een rentelening.

De toegang tot de homepage van de Site en een deel van de inhoud ervan is gratis.

De meeste pagina's van de Site, bijvoorbeeld met betrekking tot Kandidaat-Leners, de volgende Fondsenwervingen en de effectieve Inschrijving op een hiervan, zijn echter voorbehouden voor personen die zich eerder op de Site hebben ingeschreven als Kandidaat-Geldschieter.

2.2 De inschrijving op de Site als Kandidaat-Geldschieter betekent dat u vooraf kennis hebt genomen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en ze zonder voorbehoud hebt aanvaard.

De inschrijving op de Site betekent ook dat u meerderjarig bent en de wettelijke bevoegdheid bezit om contracten te sluiten.

Voordat de toekomstige Kandidaat-Geldschieter zijn inschrijving bevestigt, wordt hem gevraagd te bevestigen dat hij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft ontvangen, er daadwerkelijk kennis van heeft genomen en ze heeft aanvaard.

2.3 LOOKANDFIN heeft LOOKANDFIN FINANCE opgericht dat als tussenpersoon optreedt tussen de Geldschieters en de Leners. LOOKANDFIN FINANCE wordt beheerd en gemanaged door LOOKANDFIN.

Voor elke Fondsenwerving wordt een compartiment gecreëerd binnen het vermogen van LOOKANDFIN FINANCE in toepassing van het artikel 28, § 1 er, 5° van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding.

De Kandidaat-Geldschieters die een Kandidaat-Lener wensen te financieren, zullen dat kunnen doen door met LOOKANDFIN FINANCE een Leenovereenkomst af te sluiten op basis waarvan de Kandidaat-Geldschieter aan LOOKANDFIN FINANCE het bedrag zal lenen dat hij wenst te investeren in de financiering van de Kandidaat-Lener van zijn keuze.

Als de Financieringsdoelstelling wordt behaald, zal LOOKANDFIN FINANCE een lening toekennen aan de Kandidaat-Lener voor een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de bedragen die LOOKANDFIN FINANCE heeft verzameld bij de Geldschieters die zich hebben ingeschreven op de Fondsenwerving voor de financiering van de Lener in kwestie.

Op de maandelijkse vervaldata zal de Lener de verschuldigde maandelijkse aflossing terugbetalen aan LOOKANDFIN FINANCE en zal deze laatste op zijn beurt de betrokken Geldschieters terugbetalen zoals dat meer in detail wordt beschreven in de onderstaande artikels 3.6 tot 3.10.

Krachtens artikel 28, § 1er, 5° van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding, zal elke financiering die LOOKANDFIN FINANCE toekent aan een Lener, worden geplaatst in een apart compartiment binnen het vermogen van LOOKANDFIN FINANCE en zal deze apart boekhoudkundig verwerkt worden, aangezien de boekhouding van LOOKANDFIN FINANCE per compartiment wordt bijgehouden.

Dit betekent dat de schuldvorderingen waarvan LOOKANDFIN FINANCE houder is jegens een Lener en die geplaatst zijn binnen een specifiek compartiment, exclusief zullen worden gebruikt voor de terugbetaling van de overeenkomstige Geldschieters, te weten de Geldschieters die een lening hebben toegekend in het kader van de Fondsenwerving met het oog op de financiering van de Lener in kwestie. Het gevolg daarvan is dat de terugbetaling van de Geldschieters door LOOKANDFIN FINANCE vooraf impliceert dat deze laatste terugbetaald werd door de Lener zoals aangegeven in de onderstaande artikels 3.6 tot 3.10.

Artikel 3 – DOEL VAN DE SITE – BESCHRIJVING VAN DE WERKING EN VOORWAARDEN

3.1 De Site heeft als doel het samenbrengen van enerzijds bedrijven die geld willen lenen om hun beroepsactiviteiten te financieren, en anderzijds van mensen die een investering willen doen in de vorm van een rentelening.

3.2 Een Kandidaat-Geldschieter moet zich vooraf inschrijven op de Site om toegang te krijgen tot het gedeelte van de Site met betrekking tot Kandidaat-Geldschieters en om daarna geld te kunnen lenen aan de Kandidaat-Lener van zijn keuze in het kader van een Fondsenwerving zoals bepaald in artikel 3.4 hieronder.

Wanneer een Kandidaat-Geldschieter in het kader van een Fondsenwerving een Kandidaat-Lener heeft gekozen en het bedrag dat hij aan hem via LOOKANDFIN FINANCE wil lenen, vindt de Inschrijving plaats via de Site, zonder dat LOOKANDFIN enigszins partij is in de leenovereenkomst.

Concreet selecteert de Kandidaat-Geldschieter de Kandidaat-Lener van zijn keuze en geeft hij via de Site het bedrag op dat hij hem wil lenen. De voorwaarden van de lening (rentevoet, duur, periodiciteit en terugbetalingsmodaliteiten) worden op de Site vermeld in de beschrijvende fiche van de Fondsenwerving voor elke Kandidaat-Lener. De Kandidaat-Geldschieter krijgt het model van de Leenovereenkomst voorgelegd en wordt vervolgens verzocht zijn keuze op de Site te bevestigen, wat juridisch inhoudt dat er een Inschrijving ontstaat die de Kandidaat-Geldschieter ertoe verbindt de fondsen te lenen aan LOOKANDFIN FINANCE en dat er tegelijk ook een Leenovereenkomst wordt afgesloten tussen de Kandidaat-Geldschieter en LOOKANDFIN FINANCE waarbij deze laatste belast wordt met het lenen van hetzelfde bedrag onder dezelfde voorwaarden aan de Kandidaat-Lener mits vooraf is voldaan aan de Opschortende Voorwaarde(n) nr. 1 en 2 waarvan sprake in onderstaand artikel 3.4.

LOOKANDFIN stuurt een bevestigingsmail naar de Kandidaat-Geldschieter zodra deze heeft deelgenomen aan een Inschrijving op een Fondsenwerving op de Site. Het e-mailbericht bevestigt en herhaalt de financiële voorwaarden van de lening en bevat in de bijlage het model van de Leenovereenkomst die door LOOKANDFIN FINANCE zal worden uitgegeven. De e-mail bevat eveneens het nummer van de betaalrekening van LOOKANDFIN FINANCE waarop de Kandidaat-Geldschieter het bedrag van zijn lening zal moeten storten.

Zodra de Leenovereenkomst gesloten is door middel van een Inschrijving op de Site, ontstaat er een bilaterale rechtsverhouding tussen de Kandidaat-Geldschieter, die Geldschieter is geworden, en LOOKANDFIN FINANCE.

Overeenkomstig artikels 9.1 en volgende hieronder, wordt het geld rechtstreeks door de Kandidaat-Geldschieter overgemaakt op de betaalrekening van LOOKANDFIN FINANCE. Hierdoor geeft de Kandidaat-Geldschieter opnieuw te kennen geld te willen lenen aan LOOKANDFIN FINANCE.

Wanneer aan de Opschortende Voorwaarde(n) nr. 1 en nr. 2 waarvan sprake in onderstaand artikel 3.4 is voldaan, zal LOOKANDFIN FINANCE overgaan tot het vrijgeven van de verzamelde fondsen ten gunste van de Lener.

Op het moment van de vrijgave van de verzamelde fondsen ten gunste van de Lener, zal LOOKANDFIN FINANCE elk van de betrokken Geldschieters per e-mail hun door LOOKANDFIN FINANCE ondertekende Leenovereenkomst bezorgen. Elke Geldschieter zal zijn Leenovereenkomst elektronisch kunnen ondertekenen via het SCRIVE-procedé.

De terugbetalingen van de leningen door de Lener aan LOOKANDFIN FINANCE en vervolgens door LOOKANDFIN FINANCE aan de Geldschieters zullen uitgevoerd worden zonder dat de fondsen op geen enkel moment deel uitmaken van het vermogen van LOOKANDFIN.

3.3 Kandidaat-Leners zijn onderworpen aan een voorafgaande selectie door LOOKANDFIN, rekening houdend met verschillende criteria met betrekking tot hun bestaande rentabiliteit en solvabiliteit en hun vooruitzichten voor toekomstige groei en ontwikkeling, zonder dat LOOKANDFIN garanties geeft of verbintenissen aangaat betreffende hun toekomstige prestaties of solvabiliteit en zonder dat zijn aansprakelijkheid kan worden ingeroepen in dit verband, zoals beschreven in artikel 5.3 hieronder.

Onder de vereiste criteria om te worden geselecteerd als Kandidaat-Lener vindt u bijvoorbeeld dat u de balans van uw derde boekjaar moet hebben gepubliceerd, een jaarlijkse omzet moet realiseren van meer dan EUR 600.000, een gezonde balanspositie moet hebben en moet beschikken over een product met een positieve rentabiliteit.

De selectieprocedure begint met een vooronderzoek van het dossier nadat de kandidaat-lener het formulier ad hoc heeft ingevuld. LOOKANDFIN gaat vervolgens over tot een scoring of evaluatie van het dossier die in voorkomend geval zal leiden tot een preselectie ervan.

In geval van preselectie zal aan de Kandidaat-Lener bijkomende informatie worden gevraagd. Wanneer aan al deze elementen is voldaan, wordt er een gesprek georganiseerd tussen LOOKANDFIN en de Kandidaat-Lener.

De analist van LOOKANDFIN die belast is met het dossier, stelt vervolgens een analyserapport op dat zal voorgelegd worden aan het selectiecomité van LOOKANDFIN ter besluitvorming. Na de selectieprocedure kent LOOKANDFIN een risicocategorie toe aan de Kandidaat-Lener en zal het die risicocategorie vermelden op de informatiefiche van de Fondsenwerving.

De geselecteerde Kandidaat-Leners moeten eveneens deze Algemene Gebruiksvoorwaarden goedkeuren. Door deze aanvaarding, door hun aanwezigheid op de Site en door het afsluiten van een leenovereenkomst met LOOKANDFIN FINANCE gaan ze ermee akkoord aan deze laatste gekoppeld te worden. De Lener zal opnieuw zijn wil te kennen geven om een overeenkomst af te sluiten met LOOKANDFIN FINANCE door te aanvaarden dat zijn bankrekening door LOOKANDFIN FINANCE gecrediteerd wordt met het bedrag van de lening.

3.4 De verschijning van een nieuwe Kandidaat-Lener op de Site gaat gepaard met een Inschrijvingsperiode in het kader van een Fondsenwerving.

Zolang de hieronder genoemde Opschortende Voorwaarde(n) nr. 1 en 2 niet vervuld is (zijn) overeenkomstig artikel 9.3 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, en behalve de hypothese dat de Geldschieter zijn herroepingsrecht uitoefent, overeenkomstig artikels 9.1 en 9.3 hieronder, blijft het bedrag dat deze laatste heeft gestort, geblokkeerd staan op de bankrekening van LOOKANDFIN FINANCE.

Dit impliceert dat de Leenovereenkomst noodzakelijk wordt gesloten onder de Opschortende Voorwaarde nr. 1 dat de vooropgestelde Financieringsdoelstelling wordt bereikt binnen de opgegeven termijn, met dien verstande dat de niet-naleving van deze voorwaarde, namelijk als de Financieringsdoelstelling niet zou zijn bereikt binnen de opgegeven termijn, de verplichtingen die de Geldschieter en LOOKANDFIN FINANCE hebben onderschreven in het kader van de lening, niet moeten worden uitgevoerd.

In een dergelijk geval wordt het bedrag dat de Geldschieter had gestort aan LOOKANDFIN FINANCE aan hem terugbetaald door middel van een overschrijving binnen 20 kalenderdagen vanaf de definitieve vaststelling dat de vooropgestelde Financieringsdoelstelling niet bereikt is.

We verwijzen naar artikel 9.3 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden om het exacte moment te bepalen waarop de Opschortende Voorwaarde nr. 1 als vervuld wordt beschouwd.

We verwijzen eveneens naar de beschrijvende fiche van elke Fondsenwerving op de Site om geval per geval de Financieringsdoelstelling te bepalen en de termijn waarbinnen deze moet worden gehaald.

Voor sommige Fondsenwervingen kan een opschortende voorwaarde nr. 2 worden voorzien wanneer naast het bereiken van de vastgestelde Financieringsdoelstelling, het welslagen van de Fondsenwerving afhankelijk is van een ander evenement dat vermeld wordt in de beschrijvende fiche van de Aanbieding op de Site. Deze Opschortende Voorwaarde nr. 2 kan bijvoorbeeld bestaan uit het toegekend krijgen van een bijkomende financiering, al dan niet via de bank, door de Lener voor een bepaald bedrag en binnen een bepaalde termijn na de Fondsenwerving of op voorwaarde dat een bepaalde opdracht wordt binnengehaald of op voorwaarde dat een bepaald contract met een klant wordt ondertekend. In dat geval komt de Opschortende Voorwaarde nr. 2 bovenop de Opschortende Voorwaarde nr. 1 met betrekking tot het halen van de Financieringsdoelstelling binnen de opgegeven termijn.

We moeten dus eveneens verwijzen naar de beschrijvende fiche van elke Fondsenwerving op de Site om, eventueel geval per geval, de inhoud van de eventuele Opschortende Voorwaarde nr. 2 te bepalen.

3.5 Het totaalbedrag dat verzameld is op de rekening van de LOOKANDFIN FINANCE, zal pas worden vrijgegeven en overgedragen aan de Lener wanneer de in bovenstaand artikel 3.4 voorziene Opschortende Voorwaarde(n) nr. 1 en 2 vervuld zijn overeenkomstig artikel 9.3 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

De door de Geldschieter gestorte fondsen zullen dus niet kunnen worden toegekend aan een ander gebruik dan (1) dat van de Fondsenwerving waarvoor ze bestemd zijn of (2) dat van een teruggave ten gunste van een Geldschieter in één van de volgende gevallen:

- indien niet wordt voldaan aan de, of naargelang het geval, één van de Opschortende Voorwaarde(n) nr. 1 of 2,

- indien de Geldschieter zijn herroepingsrecht inroept.

3.6 Voor elke Fondsenwerving vermeldt de Site in een beschrijvende fiche de voorwaarden van de Inschrijving, de financiële voorwaarden van de lening (rentevoet, duur, periodiciteit en terugbetalingsmodaliteiten) alsook de elementen waarmee kan worden bepaald of en wanneer de voldaan is aan de Opschortende Voorwaarden nr. 1 en 2 zoals aangegeven in artikel 3.4 hierboven.

De bilaterale relatie tussen de Geldschieter en LOOKANDFIN FINANCE wordt geregeld door deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en door de Leenovereenkomst die werd afgesloten tussen de Geldschieter en LOOKANDFIN FINANCE.

3.7 Wat de terugbetalingsmodaliteiten betreft van de leningen die zowel aan LOOKANDFIN FINANCE als aan de Lener werden toegekend: het gaat hier om een systeem van maandelijkse terugbetalingen die, naargelang het geval, gedeeltelijk bestaan uit het kapitaal en gedeeltelijk uit de interesten of alleen uit de interesten in eerste instantie en vervolgens uit het kapitaal. Overeenkomstig de aflossingstabel die aan elke Leenovereenkomst werd toegevoegd, zal de eerste vervaldag voor terugbetaling één maand na de terbeschikkingstelling van de fondsen door LOOKANDFIN aan de Lener vallen.

In afwijking van de vorige alinea, en op voorwaarde dat er geen enkele achterstallige betaling is ten opzichte van de aflossingstabel die aan de leenovereenkomst zal worden toegevoegd, zullen bepaalde Leners elk jaar de mogelijkheid hebben om de lening vroegtijdig af te betalen aan LOOKANDFIN FINANCE. Deze mogelijkheid zal duidelijk aangegeven zijn op de Site voor de betrokken Leners.

Als hij van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, zal de betrokken Lener LOOKANDFIN FINANCE door middel van een aangetekende brief in kennis moeten stellen over zijn beslissing om de lening vroegtijdig terug te betalen, en dit ten laatste één maand vóór de verjaardatum van de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van de fondsen aan de Lener, waarbij de postdatum als bewijs zal gelden.

Als de Lener van deze mogelijkheid gebruikmaakt, zal deze laatste de volledige terugbetaling van het resterende saldo van de lening in kapitaal verschuldigd zijn jegens LOOKANDFIN FINANCE.

Dit bedrag moet vermeld worden in de kennisgeving die door de Lener aan LOOKANDFIN FINANCE moet worden gericht en het resterende saldo dat verschuldigd is in kapitaal zal ten laatste op de verjaardatum van de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van de fondsen aan de Lener moeten terugbetaald zijn.

In dergelijk geval zal LOOKANDFIN FINANCE op zijn beurt het resterende saldo in kapitaal dat verschuldigd is in het kader van de respectieve Leenovereenkomsten van de Geldschieters, vroegtijdig aan deze laatste terugbetalen. De Geldschieters zullen worden terugbetaald zodra LOOKANDFIN FINANCE vroegtijdig is terugbetaald door de Lener.

3.8 De verplichting voor LOOKANDFIN FINANCE om de Leenovereenkomst terug te betalen aan de Geldschieter op de verschillende maandelijkse vervaldata is onderworpen aan een opschortende voorwaarde.

Deze voorwaarde bestaat uit de voorafgaande terugbetaling door de Lener aan LOOKANDFIN FINANCE van zijn eigen lening op de overeenkomstige maandelijkse vervaldata.

Dit betekent dat zolang niet is voldaan aan de voornoemde opschortende voorwaarde, de verplichting van LOOKANDFIN FINANCE om de Leenovereenkomst terug te betalen aan de Geldschieter opgeschort is.

Bijgevolg:

- in geval van volledige betaling door de Lener van zijn maandelijkse aflossing op de vervaldag die wordt vermeld in de bij zijn lening gevoegde aflossingstabel, zal LOOKANDFIN FINANCE zijn eigen verplichting van terugbetaling jegens de Geldschieters nakomen onmiddellijk nadat zijn bankrekening gecrediteerd werd door de Lener;

- wanneer de Lener zijn verplichting tot maandelijkse terugbetaling slechts gedeeltelijk nakomt, zal LOOKANDFIN FINANCE zijn eigen verplichting jegens de Geldschieters gedeeltelijk nakomen, door hen naar rato een deel van hun maandelijkse bedrag terug te betalen dat proportioneel rekening zal houden met zowel de terugbetaling die van de Lener werd ontvangen als het bedrag van de maandelijkse terugbetaling van de Geldschieter;

- wanneer de Lener zijn verplichting tot maandelijkse terugbetaling helemaal niet nakomt, zal de verplichting uit hoofde van LOOKANDFIN FINANCE tot terugbetaling van de Geldschieters eenvoudigweg opgeschort worden.

3.9 Indien de Lener zijn verplichting tot terugbetaling van een contractueel vastgelegde maandelijkse terugbetaling helemaal niet of slechts gedeeltelijk nakomt, zal LOOKANDFIN FINANCE de Lener in gebreke stellen voor de niet-uitvoering van zijn verplichtingen zoals aangegeven in onderstaand artikel 9.11.

In de hypothese dat de ingebrekestelling zou leiden tot de verbeurdverklaring van de looptijd waardoor de Lening overeenkomstig onderstaand artikel 9.11 volledig opeisbaar zou worden uit hoofde van de Lener, kan LOOKANDFIN FINANCE voor het volgende opteren:

- de Lener doen overgaan tot betaling en, in voorkomend geval, vervolgens de uitvoering van het vonnis doordrukken;

- of de Lener gedurende een bepaalde periode gratie verlenen en/of met deze laatste een aanzuiveringsplan opmaken indien LOOKANDFIN FINANCE ervan uitgaat dat er op die manier meer kans bestaat dat de Lener alsnog zijn verplichtingen nakomt.

LOOKANDFIN FINANCE zal alle vrijheid hebben om op de ene of de andere manier te werk te gaan zonder dat zijn beslissing of zijn verantwoordelijkheid in dit opzicht door de Geldschieters in vraag kan worden gesteld.

3.10 Als zou blijken dat de schuldvordering van LOOKANDFIN jegens de Lener niet meer te recupereren valt, bijvoorbeeld door het zich voordoen van een situatie van insolventie of van gelijkgerechtigdheid uit hoofde van de Lener, zal de verplichting van

LOOKANDFIN FINANCE om de Geldschieters terug te betalen gewoon vervallen omdat in dat geval niet voldaan is aan de voornoemde opschortende voorwaarde.

LOOKANDFIN FINANCE zal in dergelijk geval een schuldverklaring indienen.

Indien een maandelijkse aflossing door de Lener niet of slechts gedeeltelijk wordt terugbetaald, zal LOOKANDFIN FINANCE de Geldschieters op de hoogte houden van de situatie, van de genomen beslissingen en van de ondernomen stappen.

Artikel 4 - AARD VAN DE ACTIVITEIT VAN LOOKANDFIN - INFORMATIE - RISICO'S

4.1 LOOKANDFIN is via de Site actief als alternatieve-financieringsplatform gebaseerd op de verlening in België, als hoofdberoepsactiviteit, van alternatieve-financieringsdiensten in de zin van artikel 4, 1° en 2° van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën.

Hiertoe werd LOOKANDFIN erkend als alternatieve-financieringsplatform en is het ad hoc opgenomen in de lijst die wordt bijgehouden door zijn controle-instantie. De vergunning van LOOKANDFIN werd afgeleverd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna 'FSMA') gevestigd Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel en waarvan de website www.fsma.be is.

Noch LOOKANDFIN noch LOOKANDFIN FINANCE verlenen daarentegen geen enkele investeringsdienst of oefenen geen enkele investeringsactiviteit uit in de zin van het artikel 2, 1° en 2° van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

In het bijzonder ontvangen LOOKANDFIN en LOOKANDFIN FINANCE geen enkel order met betrekking tot financiële instrumenten en geven ze deze niet door of voeren ze deze niet uit.

LOOKANDFIN en LOOKANDFIN FINANCE oefenen ook geen enkele activiteit inzake beleggingsadvies uit in de betekenis van artikel 2, 9° van de voornoemde wet van dinsdag 25 oktober 2016 en geven ze geen persoonlijke aanbevelingen in de zin van artikel 2, 10° van die wet.

LOOKANDFIN en LOOKANDFIN FINANCE oefenen ook geen vermogensbeheeractiviteit uit in de betekenis van artikel 2, 8° van de bovengenoemde wet van 25 oktober 2016, noch een activiteit in het plaatsen van financiële instrumenten in de betekenis van artikel 2, 1°, 7 van deze wet.

Rekening houdend met het verbod dat in artikel 23 § 2 a) van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën wordt vermeld, ontvangt of behoudt LOOKANDFIN geen fondsen of beleggingsinstrumenten die toebehoren aan zijn klanten en beschikt het over geen enkel mandaat of volmacht op de rekeningen van zijn klanten.

LOOKANDFIN en LOOKANDFIN FINANCE treden niet op als financieel tussenpersoon, noch als gekwalificeerd tussenpersoon in de betekenis van artikel 2, 9° en 10° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, noch als bemiddelaar in bank- en beleggingsdiensten in de betekenis van artikel 4 van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.

Tot slot verlenen LOOKANDFIN en LOOKANDFIN FINANCE geen enkele betalingsdienst in de zin van artikel I.9, 2° van het Wetboek van economisch recht en treden ze evenmin op in

de hoedanigheid van makelaar van een betalingsinstelling of een instelling voor elektronisch

geld in de zin van artikel 4, 15° van de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld.

4.2 Het inschrijven op een Fondsenwerving vormt voor de Geldschieter een zeker risico met betrekking tot de volledige terugbetaling van de hoofdsom en interesten, aangezien de volledige terugbetaling door LOOKANDFIN FINANCE afhangt van de solvabiliteit van de Lener tijdens de duur die nodig is voor de betaling van de vereiste maandelijkse aflossingen om de lening terug te betalen.

Er bestaat namelijk een risico voor de Geldschieter dat hij het kapitaal of de rente niet of niet volledig terugkrijgt bij faillissement van de Lener, een omstandigheid waarmee LOOKANDFIN en LOOKANDFIN FINANCE niets te maken hebben.

Hoewel de Kandidaat-Leners geen echte 'starters' zijn, aangezien zij om vermeld te worden op de Site minimaal drie boekjaren moeten hebben afgesloten, gaat het in de meeste gevallen om jonge ondernemingen die hun activiteit willen financieren. Het risico is dus groter in vergelijking met ondernemingen die genoteerd zijn op een gereglementeerde markt of ondernemingen die niet genoteerd zijn maar reeds langer bestaan.

Om de Kandidaat-Geldschieter te helpen bij zijn keuzes op het vlak van Fondsenwervingen waaraan hij voornemens is deel te nemen, geeft LOOKANDFIN voor elke Fondsenwerving de risicocategorie aan die het aan de Kandidaat-Lener heeft toegekend. Deze risicocategorie is het resultaat van de vaststellingen van LOOKANDFIN tijdens de selectieprocedure waarvan sprake in artikel 3.3 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. De categorie gaat van klasse A+ (beperkt risico) tot klasse E- (speculatief risico). Een complete beschrijving van de klassen A+ tot E- vindt u op de Site onder de tab Beleggen, Risicocategorieën.

De inschrijving op een Fondsenwerving houdt eveneens een bepaalde immobilisatie van het geleende kapitaal in gezien het feit dat de Geldschieter zal moeten wachten tot het einde van de lening om de volledige terugbetaling van de lening in kapitaal en rente te ontvangen, afgezien van de mogelijkheid voor de Geldschieter om zijn schuldvordering over te dragen aan een derde via een schuldvorderingsoverdracht.

Door deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaart de Kandidaat-Geldschieter dat hij naar behoren werd ingelicht over deze risico's en dat hij ze aanvaardt.

4.3 Voorts, en voor zover de Fondsenwervingen en de diensten die LOOKANDFIN aanbiedt in het kader van de Site geen openbare aanbiedingen vormen in de betekenis van artikel 3 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten of geen openbare aanbiedingen vrijgesteld van de verplichting een prospectus te publiceren overeenkomstig artikel 18 § 11er, k) van dezelfde wet, heeft de FSMA dus geen voorafgaande controle gedaan van de informatie die op de Site wordt verstrekt met betrekking tot de Kandidaat-Leners, van de voorstelling die ervan wordt gemaakt en van de georganiseerde Fondsenwervingen.

Behalve wanneer dat anders bepaald is, leiden de Fondsenwervingen die op de Site vermeld worden niet tot de uitgifte en goedkeuring van een prospectus door de FSMA.

4.4 Het staat de Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters vrij een verzekering af te sluiten bij een maatschappij van hun keuze om het risico van een eventuele ingebrekeblijving van de Lener in te dekken.

4.5 Overeenkomstig artikel 28 § 1er van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding, wordt LOOKANDFIN FINANCE diverse verplichtingen opgelegd:

- LOOKANDFIN FINANCE en de door deze laatste aan de Leners toegekende leningen moeten worden beheerd in het exclusieve belang van de Geldschieters,

- de rechten en plichten van de Geldschieters die voortvloeien uit de Leenovereenkomst kunnen door LOOKANDFIN FINANCE niet eenzijdig worden gewijzigd,

- tijdens de volledige duur van de leenovereenkomst die werd afgesloten tussen de Geldschieter en LOOKANDFIN FINANCE, ontvangt de Geldschieter jaarlijks een gedetailleerd overzicht van de kosten voor het gebruik van LOOKANDFIN FINANCE;

- tijdens de volledige duur van de leenovereenkomst die werd afgesloten tussen de Geldschieter en LOOKANDFIN FINANCE ontvangt de Geldschieter dezelfde financiële informatie met betrekking tot de Lener als de andere investeerders uit dezelfde categorie die in de Lener hebben belegd en als LOOKANDFIN FINANCE.

Bovendien legt artikel 28 § 1er van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding ook op dat de juridische vorm die door het financieringsvehikel wordt aangenomen de aansprakelijkheid van de investeerders beperkt tot hun inbreng.

Zoals aangegeven in onderstaand artikel 4.2, is het risico dat de Geldschieter loopt in het kader van een Fondsenwerving noodzakelijkerwijs beperkt tot het verlies van het geïnvesteerde kapitaal en van de interesten ten gevolge van het faillissement van de Lener dat leidt tot de opschorting en, in voorkomend geval, tot het wegvallen van de terugbetalingsplicht van LOOKANDFIN FINANCE jegens de Geldschieters. Dit is met name te wijten aan het feit dat:

- de klanten van LOOKANDFIN geen enkel aandeel nemen in het kapitaal van LOOKANDFIN FINANCE maar met deze laatste een Leenovereenkomst afsluiten, waardoor het begrip 'inbreng' moet gezien worden in de zin van het vennootschapsrecht,

- LOOKANDFIN FINANCE werd opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap,

- het is LOOKANDFIN FINANCE dat zich bezighoudt met het toekennen van de leningen aan de Leners, waardoor het als tussenpersoon tussen Geldschieters en Leners fungeert.

Artikel 5 - VRIJSTELLING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

5.1 De toegang en inschrijving van de Kandidaat-Leners op de Site zijn gratis voor de Geldschieters.

Ondanks het feit dat LOOKANDFIN erover waakt dat het zijn Site continu en ononderbroken ter beschikking stelt van de Kandidaat-Geldschieters, of meer algemeen van internetgebruikers, behoudt LOOKANDFIN zich echter op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving het recht voor om de toegang tot de Site te onderbreken om technische of andere redenen en om een einde te maken aan zijn diensten en dit zonder enigszins aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke nadelige gevolgen die eruit zouden kunnen voortvloeien voor de internetgebruikers in het algemeen, en voor de Kandidaat-Geldschieters in het bijzonder of voor derden.

Dit geldt met name indien de onderbreking van de toegang tot de Site zich zou voordoen tijdens een Fondsenwervingsperiode en een internetgebruiker of een Kandidaat-Geldschieter vanwege deze onderbreking niet zou kunnen inschrijven op de Fondsenwerving.

LOOKANDFIN kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige onderbreking van de dienst en er kan hen geen enkele schadevergoeding worden gevraagd wegens het niet-winnen of verliezen van opportuniteiten, het verlies van kansen, winstderving, inkomstenverlies of tijdverlies.

5.2 De rol van LOOKANDFIN beperkt zich tot het in contact brengen van Kandidaat-Geldschieters met Kandidaat-Leners zodat de eerstgenoemden kunnen inschrijven op Fondsenwervingen die bedoeld zijn om de laatstgenoemden via LOOKANDFIN FINANCE te financieren.

LOOKANDFIN waarborgt geenszins de goede uitvoering door de Lener van zijn verplichtingen, noch de goede afloop van de leningsovereenkomst, omdat dit afhangt van de solvabiliteit van de Lener tijdens de volledige duur van de leningsovereenkomst.

De Geldschieter zal geen beroep kunnen aantekenen jegens LOOKANDFIN of LOOKANDFIN FINANCE indien de Lener in gebreke zou blijven van betaling, waardoor de verplichtingen tot terugbetaling van LOOKANDFIN FINANCE jegens de Geldschieter overeenkomstig artikels 3.8 en 3.10 opgeschort zouden worden of, in voorkomend geval, zouden wegvallen.

5.3 Ook al worden, zoals vermeld in artikel 3.3 hierboven, de Kandidaat-Leners onderworpen aan een voorafgaande selectie door LOOKANDFIN, rekening houdend met verschillende criteria in verband met hun bestaande rentabiliteit en solvabiliteit, en met hun toekomstige groei- en ontwikkelingsvooruitzichten, toch geven LOOKANDFIN en LOOKANDFIN FINANCE geen garantie of doen ze geen beloftes met betrekking tot hun toekomstige prestaties of solvabiliteit.

Wat de voorstelling van de Kandidaat-Leners op de Site betreft, beperkt het doel van de activiteit van LOOKANDFIN zich tot het geven van advies over de bestaande rentabiliteit en solvabiliteit van de Kandidaat-Lener en over diens toekomstige groei- en ontwikkelingsvooruitzichten, zonder dat dit advies een beleggingsadvies, zoals bepaald in artikel 4.1 hierboven, kan vormen of als dusdanig kan worden geïnterpreteerd.

De risicocategorieën waarvan sprake in de artikels 3.3 en 4.2 zijn het resultaat van de selectieprocedure die uitgevoerd wordt door LOOKANDFIN en zijn louter indicatief om de keuze van de Kandidaat-Geldschieter, op basis van de verhouding tussen het risico dat hij bereid is te nemen en het rendement dat hij wenst te bekomen, gemakkelijker te maken. Deze risicocategorieën, en in het bijzonder de beperkte risico's A en B, zijn geen garantie voor de integrale terugbetaling door de Lener, en bijgevolg door LOOKANDFIN FINANCE, van de lening in kapitaal en in interesten.

Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige rendementen, zodat, afgezien van het geval van fraude, LOOKANDFIN en LOOKANDFIN FINANCE niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade die een Geldschieter zou lijden als gevolg van de verslechtering van de financiële situatie van een Lener of door het in gebreke blijven van deze laatste in het kader van de terugbetaling van de lening.

Het is dan ook aan de Kandidaat-Geldschieter om zelf een analyse te maken van de Kandidaat-Lener en desgevallend advies te vragen van een beleggingsadviseur, aangezien het advies dat LOOKANDFIN geeft op de Site, niet bedoeld is als vervanging van dit advies.

Dit is de reden waarom LOOKANDFIN aanbeveelt om in geval van twijfel bij de Kandidaat-Geldschieter over de geschiktheid van dit soort belegging, gelet op zijn persoonlijke situatie, eerst advies te vragen van een professionele financieel adviseur.

5.4 In elk geval is LOOKANDFIN niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Geldschieter zou lijden wegens een verzuim van zijn eigen verplichtingen, wegens een verzuim door de Lener, door MONEYTRANS of een derde, of in geval van overmacht of toevallige gebeurtenis.

5.5 LOOKANDFIN wijst elke aansprakelijkheid af ingeval van foutieve, ontbrekende of onnauwkeurige informatie die via de Site verstrekt wordt, behalve in geval van fraude.

5.6 Mocht niettemin blijken dat LOOKANDFIN en LOOKANDFIN FINANCE toch aansprakelijk zijn, ondanks de gevallen van vrijstelling in artikels 5.1 tot 5.5 hierboven, is de aansprakelijkheid van LOOKANDFIN en LOOKANDFIN FINANCE in ieder geval beperkt tot het bedrag van de vergoeding die werd betaald door de Leners.

5.7 LOOKANDFIN kan trouwens niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden of tekortkomingen in de geldigheid van de juridische documenten die de Kandidaat-Geldschieter zou hebben onderschreven of waarmee hij zou hebben ingestemd. De Kandidaat-Geldschieter is immers verplicht om de reikwijdte, inhoud en juridische gevolgen van deze documenten te begrijpen en desgevallend juridisch advies in te winnen.

Artikel 6 – BEPERKTE TOEGANG

LOOKANDFIN behoudt zich eenzijdig het recht voor om de toegang te ontzeggen tot de hele Site of een deel ervan aan elke internetgebruiker, Kandidaat-Geldschieter of Geldschieter die:

· deze algemene gebruiksvoorwaarden zou schenden;

· gebruik zou maken van de persoonsgegevens waartoe hij toegang zou hebben via de site om producten of diensten tegen betaling aan te bieden of over te gaan tot de massale verzending van ongevraagde e-mails ("spam");

· op een of andere manier de reputatie van de Site of van LOOKANDFIN zou schaden;

· de intellectuele eigendomsrechten van derden zou aantasten;

· gebruik zou maken van de Site voor illegale, beledigende, racistische, onfatsoenlijke, bedreigende of frauduleuze doeleinden.

LOOKANDFIN behoudt zich tevens het recht voor om deze mensen te vervolgen en hen te vragen om de schade die het zou hebben geleden, te vergoeden.

Artikel 7 - INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1 De volledige inhoud van de Site, waaronder met name de afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, HTML-code, database en iconen - met uitzondering van advertenties en eigennamen - is de intellectuele eigendom van LOOKANDFIN en is als zodanig beschermd door het auteursrecht en de rechten van de producent van een database.

De vorm van deze Site (plan, keuze en rangschikking van de rubrieken, organisatie van de gegevens en tabs) is beschermd door het stelsel van auteursrecht.

LOOKANDFIN kan de extractie en/of het hergebruik van het geheel of een substantieel deel op kwalitatief of kwantitatief vlak van de inhoud van de Site verbieden.

Titel 7 van Boek XI van het Wetboek van economisch recht betreffende de rechtsbescherming van databanken bepaalt dat de schending van deze rechten een misdrijf van namaak vormt en bestraft wordt met een boete van maximaal

100.000 EUR en een gevangenisstraf van maximaal drie jaar, en dat in geval van recidive de straffen kunnen worden verdubbeld.

Sommige namen, onderscheidende tekens en logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken of handelsnamen die toebehoren aan LOOKANDFIN of aan derden.

Gelijk welke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of gebruik van de hele Site of van een van de beschermde elementen ervan, in gelijk welke vorm of met welke middelen ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LOOKANDFIN. Elke vraag hierover kan worden gericht aan info@lookandfin.com.

7.2 Elke internetgebruiker of Kandidaat-Geldschieter verbindt er zich toe de intellectuele eigendomsrechten na te leven en de informatie op de Site, met inbegrip van deze algemene gebruiksvoorwaarden, niet te kopiëren, te reproduceren, eruit te halen, te exploiteren of te wijzigen, in welke vorm en op welke wijze ook.

Bij het ontbreken van een schriftelijke voorafgaande toestemming zoals beschreven in artikel 7.1 aan het eind, verleent LOOKANDFIN geen enkele licentie in dit verband.

7.3 In sommige van haar rubrieken bevat de Site hyperlinks naar content afkomstig van derden of naar websites die uitgebaat worden door derden.

LOOKANDFIN is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of de juistheid van deze websites en hun inhoud en er mag niet van worden uitgegaan dat het deze website of hun inhoud goedkeurt, publiceert of toelaat.

De eigenaars, uitbaters en exploitanten van deze sites zijn alleen verantwoordelijk voor de naleving van wetten en reglementen die van toepassing zijn op de producten en diensten die zij aanbieden op hun site, met name op het vlak van de consument, verkoop op afstand, prijsregulering, en andere.

In geen geval kan LOOKANDFIN aansprakelijk worden gesteld tegenover internetgebruikers, Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters voor elke klacht of vordering tegen hen door een derde die beweert dat het gebruik van een van de elementen van de inhoud van de site, of een van de producten of diensten die worden aangeboden op de Site, inbreuk maakt op een van zijn intellectuele eigendomsrechten.

7.4 De Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters verbinden zich ertoe de Site te gebruiken op een manier die geen schade berokkent aan andere internetgebruikers en andere Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters en op een manier die vrij is van overlast of ongemakken.

De Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters blijven als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten, ongeacht hun formaat (tekst, beeld, geluid), en hun aard (openbaar of privé) die ze desgevallend achterlaten op de Site.

De Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters verbinden er zich ook toe hun toegangscodes tot de Site (wachtwoord en gebruikersnaam) geheim te houden en niet door te geven aan derden.

De Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters verbinden zich er ook toe geen gebruik te maken van de toegangscode van een andere Kandidaat-Geldschieter die ze te weten zouden komen.

De Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters verbinden zich er ook toe zich de identiteit van een derde niet wederrechtelijk toe te eigenen door valse gegevens te gebruiken, ongeacht of deze louter denkbeeldig zijn of toebehoren aan een derde.

Artikel 8 – PRIVACY

8.1 Door zijn gebruik van de Site is elke Kandidaat-Geldschieter ervan op de hoogte en stemt hij ermee in dat LOOKANDFIN bepaalde informatie over hem bijhoudt, zoals, zonder dat deze lijst uitputtend is, zijn IP-adres, e-mailadres, identiteit en contactgegevens, alle andere informatie die vrijwillig wordt verstrekt door de Kandidaat-Geldschieter bij zijn inschrijving of bij de toegang tot en het gebruik van de Site, evenals informatie over de pagina's die de Kandidaat-Geldschieter heeft geraadpleegd op de Site.

Deze informatie zal met name worden gebruikt voor statistische doeleinden, om de Site te beheren, om de Kandidaat-Geldschieter op de hoogte te brengen van nieuwe Fondsenwervingen of voor marketingdoeleinden.

8.2 LOOKANDFIN leeft de wetgeving na inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Elke Kandidaat-Geldschieter of Geldschieter heeft dus het recht zich gratis en zonder verantwoording te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden en onjuiste gegevens over hem gratis te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor moet de Kandidaat-Geldschieter of Geldschieter contact opnemen met LOOKANDFIN, hetzij per e-mail op het adres info@lookandfin.com, hetzij per brief naar de hoofdzetel van LOOKANDFIN.

8.3 LOOKANDFIN verbindt zich ertoe geen persoonsgegevens die verzameld worden in toepassing van artikel 8.1 hierboven, door te geven aan derden, en erover te waken dat de vertrouwelijkheid ervan bewaard blijft, tenzij de Kandidaat-Geldschieter of Geldschieter vooraf uitdrukkelijk toestaat dat ze worden meegedeeld.

Deze toelating is echter niet vereist in het geval van een gerechtelijke vervolging of als LOOKANDFIN gevraagd wordt deze gegevens te verstrekken in het kader van de wetgeving betreffende de bestrijding van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme.

8.4 Er kunnen bijkomende inlichtingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer verkregen worden op eenvoudig verzoek aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer door een e-mail te sturen naar het adres commission@privacycommission.be .

Artikel 9 – HERROEPINGSRECHT - INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN – SANCTIES

9.1 LOOKANDFIN levert een alternatieve-financieringsdienst aan Kandidaat-Geldschieters door hen in contact te brengen met Kandidaat-Leners en hen de mogelijkheid te bieden in te schrijven op een Fondsenwerving en zo via LOOKANDFIN FINANCE een investering te doen.

Kandidaat-Geldschieters beschikken in dit verband over een termijn van 14 kalenderdagen om zich terug te trekken uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en om zonder kosten of boete ervan af te zien Kandidaat-Geldschieter te worden.

Deze periode van 14 dagen loopt vanaf de dag waarop de overeenkomst met LOOKANDFIN wordt gesloten door het aanvaarden van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Om zich geldig terug te trekken tijdens de toegekende termijn, moet de Kandidaat-Geldschieter een e-mail sturen naar LOOKANDFIN op het adres info@lookandfin.com binnen de voornoemde 14 dagen. In deze e-mail moet de Kandidaat-Geldschieter te kennen geven zich te willen terugtrekken.

Indien de Kandidaat-Geldschieter bovendien vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 dagen reeds heeft ingeschreven op een Fondsenwerving en eventueel zijn plicht al is nagekomen door het bedrag van de lening over te maken ten gunste van LOOKANDFIN FINANCE, brengt de herroeping door de Kandidaat-Geldschieter, die naar behoren werd bekendgemaakt aan LOOKANDFIN, binnen dezelfde termijn van 14 dagen van rechtswege de terugtrekking ten aanzien van LOOKANDFIN FINANCE met zich mee met betrekking tot de lening die aan deze laatste werd toegekend.

In voorkomend geval worden de eventuele fondsen die door de Kandidaat-Geldschieter reeds werden overgemaakt, waardoor hij Geldschieter is geworden, door LOOKANDFIN FINANCE terugbetaald binnen een termijn van 20 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de e-mail voor de herroeping.

9.2 De Inschrijving op een Fondsenwerving moet berusten op een bedrag van minimaal EUR 500 (vijfhonderd) waarbij het duidelijk is dat dit bedrag is vastgelegd op EUR 100 (honderd) voor de inschrijving door een nieuwe klant op zijn eerste Fondsenwerving.

In de praktijk wordt het door de Geldschieter gekozen bedrag van de Inschrijving op de Fondsenwerving overgemaakt via een bankoverschrijving door de Geldschieter op de bankrekening van LOOKANDFIN FINANCE.

De Inschrijving op de Fondsenwerving ontstaat bij de Bevestiging door de Geldschieter op de Site en is volledig uitgevoerd door de Geldschieter zodra hij de overschrijving ten gunste van de Lener heeft verricht.

Het bewijs van de Inschrijving op de Fondsenwerving door de Geldschieter en van zijn aanvaarding van de op de Site vermelde Inschrijvingsvoorwaarden en -modaliteiten, vloeit zowel voort uit de wilsverklaring van de Geldschieter door zijn Bevestiging van de Inschrijving op de Site, als uit de uitvoering van de Leenovereenkomst door de Geldschieter door de verrichting van de bovengenoemde overschrijving.

9.3 De Geldschieter ontvangt een e-mail ter bevestiging van het goede verloop van de operatie en de Inschrijving op de Fondsenwerving, en met het verzoek de overschrijving te verrichten binnen een termijn van 14 kalenderdagen.

Behalve het herroepingsrecht dat door bovenstaand artikel 9.1 aan de Kandidaat-Geldschieter wordt verleend na aanvaarding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, heeft elke Geldschieter die een lening toekent aan LOOKANDFIN FINANCE eveneens het recht zich terug te trekken binnen een termijn van 14 dagen na het sluiten van de leenovereenkomst, dit wil zeggen na de Bevestiging door de Geldschieter op de Site van zijn bereidheid om onder bepaalde voorwaarden een bepaald bedrag te lenen aan de Lener.

Om zich geldig terug te trekken tijdens de toegekende termijn, moet de Kandidaat-Geldschieter een e-mail sturen naar LOOKANDFIN op het adres info@lookandfin.com binnen de voornoemde 14 dagen. In deze e-mail moet de Kandidaat-Geldschieter te kennen geven zich te willen terugtrekken.

Gezien het herroepingsrecht waarover de Geldschieter beschikt bij de Inschrijving op een Fondsenwerving en dus bij het sluiten van een leningsovereenkomst, worden de fondsen die de Geldschieter beloofd heeft te storten, pas in aanmerking genomen om te bepalen of de vooropgestelde Financieringsdoelstelling is bereikt:

(1) voor zover ze daadwerkelijk werden gecrediteerd op de rekening van LOOKANDFIN FINANCE voor de Fondsenwerving.

(2) voor zover de Geldschieter binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de Inschrijving LOOKANDFIN niet in kennis heeft gesteld van zijn voornemen om zich terug te trekken.

Bovendien en om te bepalen of de Financieringsdoelstelling waarvan sprake in artikel 3.4 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden is bereikt en of de Opschortende Voorwaarde(n) nr. 1 en 2 waarvan sprake in hetzelfde artikel 3.4 vervuld zijn, zal LOOKANDFIN wachten tot 20 kalenderdagen:

- na de laatste betaling waarmee de Financieringsdoelstelling bereikt werd, zolang de Inschrijvingsperiode niet ten einde is gelopen, of;

- na de laatste dag van de Inschrijvingsperiode voor de Fondsenwerving, indien de Financieringsdoelstelling niet vóór de laatste dag werd bereikt.

9.4 Ongeacht de uitoefening door de Geldschieter van zijn herroepingsrecht, zorgt elk eventueel verzuim door de Geldschieter om binnen de contractuele periode de bedragen te storten waartoe hij zich geëngageerd heeft, voor een verstoring van het goede verloop van de Fondsenwerving, zodra het bedrag van de daadwerkelijk gecrediteerde fondsen op de rekening van de Lener niet meer overeenstemt met het bedrag van de verwachte fondsen krachtens de gesloten leningsovereenkomsten.

Hierdoor zouden LOOKANDFIN, LOOKANDFIN FINANCE, de Lener en de andere Kandidaat-Geldschieters kunnen denken dat het vooropgestelde doel bereikt is en dat de Fondsenwerving dus reeds is afgesloten, terwijl dit niet het geval is.

Een dergelijke situatie zou tot gevolg kunnen hebben dat (1) andere Kandidaat-Geldschieters de mogelijkheid ontnomen wordt om deel te nemen aan de Fondsenwerving, (2) schade wordt berokkend aan de Lener, aan LOOKANDFIN FINANCE en aan LOOKANDFIN indien dit als gevolg heeft dat de naleving van de Opschortende Voorwaarde nr. 1 in gevaar komt indien zou blijken dat de vooropgestelde Financieringsdoelstelling wegens het in gebreke blijven van de Geldschieter in werkelijkheid niet bereikt is.

Om te voorkomen dat er zich een dergelijke situatie voordoet, worden er twee maatregelen voorzien:

(1) de eerste is een boete voor de Geldschieter die zijn verplichting om de fondsen te storten die het voorwerp van de lening vormen, niet nakomt, hoewel hij heeft ingeschreven op een Fondsenwerving en zich door zijn Bevestiging ertoe verbonden heeft de fondsen over te maken op de rekening van LOOKANDFIN FINANCE, onverminderd zijn recht om zich binnen een termijn van 14 dagen na de Inschrijving zonder kosten of boete terug te trekken.

De Geldschieter die het contractuele bedrag niet betaald zou hebben binnen 20 kalenderdagen, verliest het recht om in te schrijven op de Fondsenwerving waarvan hij uitgesloten wordt, waardoor de lening van rechtswege vervalt vanwege het verdwijnen van het doel ervan, of, bij gebreke daarvan, de lening ontbonden wordt omdat de Geldschieter in gebreke blijft.

Bovendien, en om de schade te vergoeden die zowel LOOKANDFIN, LOOKANDFIN FINANCE als de Lener lijden vanwege de verwarring die hieruit zou voortvloeien, is de Geldschieter die het contractuele bedrag binnen 20 kalenderdagen vanaf de sluiting van de lening niet betaald heeft, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd wegens de niet-nakoming van zijn verplichting.

Deze vergoeding zal gelijk zijn aan 100 % van het kapitaalbedrag van de lening dat de Geldschieter beloofd had te storten, wanneer dit bedrag tussen EUR 100 (honderd) en EUR 5.000 (vijfduizend) ligt, 75 % van het kapitaalbedrag van de lening wanneer het tussen EUR 5.001 (vijfduizend één) en EUR 50.000 (vijftigduizend) ligt en 50 % van het kapitaalbedrag van de lening als het hoger is dan EUR 50.000 (vijftigduizend).

Het is LOOKANDFIN, LOOKANDFIN FINANCE en de Lener toegestaan gezamenlijk of de ene bij gebreke van de andere op te treden in rechtszaken tegen de Geldschieter om de betaling van deze forfaitaire schadevergoeding te verkrijgen. Indien slechts één van hen in rechte optreedt, zal alleen hij de begunstigde zijn van de verkregen schadevergoeding.

(2) de tweede maatregel betreft de mogelijke verlenging van de Inschrijvingsperiode voor de Fondsenwerving indien ten gevolge van het in gebreke blijven van een of meer Geldschieters de vooropgestelde Financieringsdoelstelling niet is bereikt, terwijl het op basis van de door de Geldschieters toegezegde bedragen wel bereikt had moeten zijn.

In een dergelijk geval kan LOOKANDFIN de Inschrijvingsperiode verlengen met een duur die maximaal gelijk is aan de oorspronkelijke Inschrijvingsperiode.

9.5 Voor elke Fondsenwerving geldt een bovengrens zodat de vastgestelde Financieringsdoelstelling niet kan worden overschreden.

Wanneer de vastgestelde Financieringsdoelstelling wordt bereikt, eindigt de Inschrijvingsperiode automatisch, eventueel vroeger dan de oorspronkelijk vastgestelde einddatum.

LOOKANDFIN, LOOKANDFIN FINANCE en de Lener kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een vroegtijdige sluiting van de Inschrijvingsperiode van een Fondsenwerving aangezien de deelname aan een Fondsenwerving door een Inschrijving van nature beperkt is en gebeurt op basis van het principe 'first come, first served'.

Ten behoeve van dit artikel 9.5 wordt verduidelijkt dat de volgorde waarmee LOOKANDFIN rekening houdt, de volgorde van Inschrijving op de Site is, namelijk het ogenblik waarop een Kandidaat-Geldschieter op de Site de Bevestiging geeft van zijn beslissing om in te schrijven op een Fondsenwerving overeenkomstig artikel 3.2 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

De volgorde waarin de fondsen door de Kandidaat-Geldschieters of Geldschieters worden gestort, is daarentegen onverschillig.

9.6 Overeenkomstig artikel 3.4 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en indien een van de Opschortende Voorwaarde(n) nr. 1 of 2 uitblijft, worden de fondsen die een Geldschieter heeft gestort aan LOOKANDFIN FINANCE door laatstgenoemde binnen de 20 kalenderdagen vanaf het uitblijven van de voorwaarde terugbetaald, namelijk in het geval dat de Financieringsdoelstelling niet is bereikt binnen de vastgelegde termijn.

Als blijkt dat de terugbetaling onmogelijk kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat de rekening van de Geldschieter is geblokkeerd of afgesloten, blijven de fondsen die aan deze laatste toebehoren in afwachting van hun terugbetaling op de rekening van LOOKANDFIN FINANCE staan.

LOOKANDFIN zal een e-mail en een aangetekende brief naar de Geldschieter verzenden op het e-mailadres en het postadres die de Geldschieter heeft opgegeven bij het sluiten van de leenovereenkomst, waarin hem gevraagd wordt zijn nieuwe bankgegevens mee te delen.

Wanneer de Geldschieter niet reageert binnen een termijn van een maand vanaf de eerste verzending, worden een tweede e-mail en aangetekende brief verzonden naar de Geldschieter.

Per aangetekende brief wordt van het bedrag dat moet worden terugbetaald aan de Geldschieter echter een forfaitair bedrag van EUR 20 afgetrokken om de aanmanings- en beheerkosten te dekken.

Eventuele bankkosten die desgevallend verschuldigd zijn als de rekening van de Geldschieter in het buitenland werd geopend en een internationale overschrijving vereist, worden eveneens in mindering worden gebracht van de fondsen die moeten worden terugbetaald aan de Geldschieters.

9.7 Het is de Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters verboden om op welke manier en met welke communicatiemiddelen dan ook in contact te komen met de Kandidaat-Leners en de Leners, met uitzondering van de berichten die ze tot elkaar kunnen richten via de Site.

De Site heeft immers specifiek als doel om de Kandidaat-Geldschieters en Kandidaat-Leners met elkaar in contact te brengen en het zou in strijd zijn met het beoogde doel van de Kandidaat-Lener als hij vragen om inlichtingen, opmerkingen, overwegingen of andere klachten vanwege de Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters zou moeten verzamelen op een andere manier dan via het hiervoor voorziene kanaal op de Site.

Om eventuele overlast in dit verband voor de Kandidaat-Leners en Leners, en bijgevolg elk ongemak of elke schade aan LOOKANDFIN te voorkomen, is het voor de Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters verboden om ongeoorloofd contact op te nemen met de Kandidaat-Leners en Leners.

De niet-nakoming van deze verplichting rechtvaardigt de beperking van de toegang tot de Site, de onmiddellijke beëindiging van de contractuele relatie met LOOKANDFIN en eventuele vervolging met schadevergoedingen en interesten.

Elke vraag of elk verzoek betreffende een Fondsenwerving of een Kandidaat-Lener kan gericht worden aan LOOKANDFIN op het volgende contactadres: info@lookandfin.com, Researchdreef 12 te 1070 Brussel.

9.8 Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters verklaren dat de herkomst van de fondsen die ze zullen storten op de rekening van LOOKANDFIN FINANCE, in overeenstemming is met de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

LOOKANDFIN verbindt zich er van zijn kant toe op zijn Site enkel Fondsenwervingen te publiceren die zijn bedoeld voor de financiering van een geoorloofde activiteit vanwege de Kandidaat-Lener. Tijdens de selectiefase van de te financieren projecten controleert LOOKANDFIN daarom het maatschappelijk doel van de Kandidaat-Lener en komt het met hem tot een contractuele verbintenis voor de bestemming van de fondsen overeenkomstig de activiteit die door de Kandidaat-Lener werd vooropgesteld.

9.9 Ongeacht het bestaan van de Inschrijving, en onder voorbehoud van de uitoefening van zijn herroepingsrecht, zal de door de Geldschieter aan LOOKANDFIN FINANCE toegekende lening volledig zijn uitgevoerd zodra de Geldschieter de overschrijving ten gunste van de Lener heeft verricht.

Het bewijs van de lening en van de aanvaarding van haar voorwaarden door de Geldschieter vloeit zowel voort uit de Inschrijving die de Geldschieter door zijn Bevestiging op de Site te kennen heeft gegeven, als uit de uitvoering van de Leenovereenkomst door de Geldschieter door de verrichting van de bovengenoemde overschrijving.

9.10 De inschrijving door de Geldschieter op een Fondsenwerving en de storting van de fondsen door de Geldschieter aan LOOKANDFIN FINANCE, geeft aanleiding tot de uitgifte van een beleggingsinstrument door LOOKANDFIN FINANCE ten gunste van de Geldschieter.

Dit beleggingsinstrument is de Leenovereenkomst die de schuldvordering van de Geldschieter jegens LOOKANDFIN FINANCE materialiseert.

De financiële voorwaarden van de lening (rentevoet, duur, periodiciteit en terugbetalingsmodaliteiten) zullen in de Leenovereenkomst worden opgenomen. De bijbehorende aflossingstabel wordt bij de overeenkomst gevoegd.

Zoals aangegeven in bovenstaand artikel 3.2 zullen de Leenovereenkomsten met betrekking tot een Fondsenwerving uitgegeven worden door LOOKANDFIN FINANCE op het moment van de vrijgave, ten gunste van de Lener, van de in het kader van deze Aanbieding verzamelde fondsen. De vrijgave van de fondsen ten gunste van de Lener zal pas gebeuren zodra is voldaan aan de Opschortende Voorwaarde(n) nr. 1 en 2, naargelang het geval. Om het exacte moment te bepalen waarop de Opschortende Voorwaarde(n) als vervuld worden beschouwd, verwijzen wij naar artikel 9.3 aan het eind van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Indien uiterlijk 5 kalenderdagen na het verstrijken van de termijn van 20 dagen bedoeld in artikel 9.3 aan het eind van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden de ondertekening door de Lener van zijn eigen leenovereenkomst met LOOKANDFIN FINANCE niet heeft plaatsgevonden, zullen, niettegenstaande de Financieringsdoelstelling zou zijn bereikt en de Opschortende Voorwaarde(n) zou(den) zijn vervuld, de fondsen niet worden vrijgegeven en van rechtswege door LOOKANDFIN FINANCE volledig worden teruggegeven aan de Geldschieters bij wijze van sanctie voor de Lener.

9.11 In geval van volledige of gedeeltelijke niet-terugbetaling door de Lener van de maandelijkse aflossing die contractueel voorzien is in de leenovereenkomst die werd afgesloten met LOOKANDFIN FINANCE op zijn vervaldag, en indien het achterstallige bedrag uiterlijk een maand na de verzending van een aanmaning via aangetekende brief of e-mail door LOOKANDFIN FINANCE aan de Lener niet volledig zou zijn aangezuiverd, wordt deze laatste van rechtswege verbeurd verklaard van de termijn van de lening, in die zin dat het volledige resterende verschuldigde saldo, in kapitaal en rente, onmiddellijk opeisbaar wordt.

9.12 Het verbeurd verklaren van de termijn van de lening vindt eveneens van rechtswege plaats met dezelfde effecten en gevolgen, zonder dat LOOKANDFIN FINANCE een aanmaning hoeft te sturen naar de Lener:

- in geval van een situatie van gelijkgerechtigdheid of insolvabiliteit vanwege deze laatste, zoals, en zonder dat deze opsomming volledig is, in geval van faillissement, verhaal, liquidatie of vrijwillige of gerechtelijke ontbinding,

- wanneer de Lener onjuiste verklaringen aflegt, met name aangaande zijn financiële situatie,

- wanneer de Lener de geleende fondsen toewijst aan of aanwendt voor een ander gebruik dan het gebruik dat door de Lener werd vooropgesteld en wordt vermeld in de beschrijvende fiche op de Site.

9.13 Wanneer de Lener in gebreke blijft en de termijn daardoor verbeurd verklaard wordt krachtens de artikels 9.11 en 9.12, ongeacht de oorzaak, zal het volledige resterende verschuldigde saldo, in kapitaal en rente, onmiddellijk opeisbaar worden en zullen de door de

Lener verschuldigde bedragen van rechtswege een verwijlinterest gelijk aan de rente van de lening opleveren ten gunste van

LOOKANDFIN FINANCE, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling moet worden verstuurd. Bovendien zal er een forfaitaire schadevergoeding van 5% van de verschuldigde bedragen (in kapitaal en vervallen rente) verschuldigd zijn aan LOOKANDFIN FINANCE.

Wanneer de Lener in gebreke blijft zonder dat de termijn verbeurd verklaard wordt, zal het resterende verschuldigde bedrag vanaf de eerste dag na de vervaldatum van rechtswege een rente vermeerderd met 3 punten opbrengen, die de jaarlijkse rente zal vervangen gedurende de volledige periode van de betalingsachterstand.

De schadevergoedingen die LOOKANDFIN FINANCE effectief ontvangt, zullen in de eerste plaats gebruikt worden voor de financiering van de kosten die LOOKANDFIN FINANCE eventueel heeft geleden met het oog op het tot uitvoering laten brengen van de leenovereenkomst met de Lener. Het eventuele saldo van de schadevergoedingen dat nog zou overblijven na aanzuivering van de kosten die LOOKANDFIN FINANCE geleden heeft, zal naar rato van hun schuldvorderingen terugbetaald worden aan de Geldschieters.

In het kader van het gedetailleerde overzicht van de kosten voor het gebruik van LOOKANDFIN FINANCE dat de Geldschieters overeenkomstig bovenstaand artikel 4.5 jaarlijks zullen ontvangen, zullen de Geldschieters naar behoren geïnformeerd worden over de eventuele kosten die LOOKANDFIN FINANCE heeft geleden met het oog op de doorgedreven uitvoering van de leenovereenkomst met de Lener.

Artikel 10 – DUUR – ONAFHANKELIJKHEID – NON-CONCURRENTIE – VARIA

10.1 De inschrijving op de Site geldt voor onbepaalde tijd.

10.2 Een Kandidaat-Geldschieter die niet heeft ingeschreven op een Fondsenwerving kan op elk ogenblik zijn inschrijving kosteloos en eenzijdig beëindigen door een e-mail of aangetekende brief te versturen naar LOOKANDFIN op het volgende contactadres: : info@lookandfin.com of Researchdreef 12 te 1070 Brussel.

De uitschrijving van de Site en het daarop volgende einde van de contractuele relatie met LOOKANDFIN gebeurt binnen de vijf dagen vanaf de dag van de daadwerkelijke ontvangst door LOOKANDFIN van de e-mail of de aangetekende brief voor opzegging.

10.3 Een Geldschieter die reeds heeft ingeschreven op een Fondsenwerving en dus contractueel verbonden is met LOOKANDFIN FINANCE, kan deze lening van bepaalde duur niet beëindigen.

Hij kan echter vragen uitgeschreven te worden van de Site als Kandidaat-Geldschieter volgens de vormen beoogd in artikel 10.2 hierboven, wat betekent dat hij dan geen toegang meer heeft tot de informatie over Fondsenwervingen en toekomstige Kandidaat-Leners.

De Geldschieter blijft tegenover LOOKANDFIN en LOOKANDFIN FINANCE echter gebonden door alle bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, die verplichtingen opleggen aan de Geldschieters.

10.4 In geval van schending door een Kandidaat-Geldschieter of Geldschieter van alle Algemene Gebruiksvoorwaarden of een deel ervan, heeft LOOKANDFIN het recht om eenzijdig en onmiddellijk, zonder opzegging of vergoeding, een einde te maken aan de inschrijving van de Kandidaat-Geldschieter of Geldschieter op de Site en aan de contractuele relatie die hem aan LOOKANDFIN bindt, onverminderd artikels 6 en 9.7 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en onverminderd het recht van LOOKANDFIN om een vergoeding te vragen voor de geleden schade als gevolg van deze schendingen.

10.5 Zolang zijn inschrijving op de Site duurt en voor een periode van een jaar na het einde van zijn inschrijving, is het voor elke Kandidaat-Geldschieter of Geldschieter verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks te concurreren met LOOKANDFIN door een gelijkaardige inschrijving te organiseren of te ontwikkelen voor de Kandidaat-Leners of Leners waarnaar wordt verwezen op de Site gedurende de looptijd van dit non-concurrentiebeding.

Het non-concurrentiebeding geldt voor het Belgische grondgebied en het grondgebied van de buurlanden van België (Nederland, Frankrijk, Groothertogdom Luxemburg, Duitsland), met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk.

10.6 De bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn niet afhankelijk van elkaar, zodat de nietigheid van een van de bepalingen niet de volledige Algemene Voorwaarden annuleert of nietig maakt, maar enkel de ongeldige bepaling.

Als een bepaling nietig zou worden geacht door de wet of niet van toepassing wordt verklaard door een gerechtelijke beslissing, komen de partijen overeen de betwiste bepaling te vervangen door een wettelijke bepaling die de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen en hun economische positie vrijwaart, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

10.7 LOOKANDFIN kan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen zonder dit te hoeven verantwoorden tegenover de Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters. Zij worden op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen of updates aan de hand van een e-mail die hen informeert over een wijziging, of door op de homepagina van de Site een bericht te plaatsen dat deze wijziging aankondigt.

De Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters zijn bijgevolg op de hoogte van het feit dat ze hun e-mails of de Site in dit verband regelmatig moeten raadplegen.

10.8 Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans. Dit is ook de taal waarin LOOKANDFIN zal communiceren met de Kandidaat-Geldschieter.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen schriftelijk worden meegedeeld aan de Kandidaat-Geldschieter die daarom vraagt. Ze kunnen door de Kandidaat-Geldschieter ook worden gedownload in pdf-formaat. Klik [hier].

De tekst van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is ook beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Artikel 11 - TAKSEN EN BELASTINGEN

11.1 De Kandidaat-Geldschieter wordt erop gewezen dat de op de Site en in de Leenovereenkomst vermelde rentevoeten bruto rentevoeten zijn, zonder aftrek van belastingen, onverminderd de verplichting van de begunstigde van de rente om roerende voorheffing in te houden aan de bron of belastingen te betalen.

11.2 Het Aanbod om deel te nemen aan de Inschrijving in het kader van een Fondsenwerving en om een leenovereenkomst te sluiten, is uitsluitend bestemd voor het Belgische grondgebied, met uitsluiting van elke andere Staat.

Daarom moet iedere persoon die fiscaal niet in België woont, die als Geldschieter zou willen deelnemen aan een Inschrijving in het kader van een Fondsenwerving, eerst nagaan en zeker zijn dat een dergelijke Inschrijving verenigbaar is met de geldende wetgeving in de Staat waarin hij verblijft, meer bepaald aangaande de betaling van de taksen die in deze Staat verschuldigd kunnen zijn vanwege de Inschrijving.

Op dergelijke roerende inkomsten kan een inhouding aan de bron worden toegepast overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting waaraan België is onderworpen en die desgevallend van toepassing zijn.

11.3 De toegang tot de Site, de inschrijving via de Site als Kandidaat-Geldschieter en, meer in het algemeen, de verlening door LOOKANDFIN van alternatieve-financieringsdiensten zijn volledig gratis voor de Geldschieters en Kandidaat-Geldschieters.

Dat betekent dat het bedrag dat door de Geldschieter in het kader van een fondsenwerving werd geleend, integraal en exclusief toegewezen zal worden aan zijn lening en bijgevolg drager zal zijn van interesten, zonder dat het geleende bedrag verminderd zou worden krachtens de aan LOOKANDFIN betaalde commissie.

De bezoldiging van LOOKANDFIN die werd ontvangen in het kader van een Fondsenwerving wordt hem exclusief door de Lener betaald en bestaat uit:

- een forfaitair bedrag van EUR 2.000 excl. btw dat verschuldigd is aan LOOKANDFIN bij het online plaatsen van een Fondsenwerving op de Site;

- een commissie van 4% excl. btw van de verworven fondsen ingeval aan de opschortende voorwaarde(n) met betrekking tot de Fondsenwerving werd voldaan.

11.4 Op diezelfde manier is het bestaan van LOOKANDFIN FINANCE en zijn functie als tussenpersoon tussen Geldschieter en Lener volledig gratis voor de Geldschieter.

LOOKANDFIN FINANCE zal geen enkele bezoldiging ontvangen van de Lener of van LOOKANDFIN.

Artikel 12 – PREVENTIEBELEID VAN BELANGENCONFLICTEN

12.1 Om belangenconflicten binnen LOOKANDFIN en LOOKANDFIN FINANCE te voorkomen en te verhinderen dat ze zich voordoen, hebben de twee laatstgenoemden een preventiebeleid opgesteld waarvan hieronder een korte samenvatting wordt gegeven.

Dit beleid geldt voor elke persoon die handelt voor de rekening van LOOKANDFIN of LOOKANDFIN FINANCE, zoals hun managers, medewerkers en personeelsleden, en

tussenkomt in activiteiten die tot een belangenconflict zouden kunnen leiden, of toegang heeft tot bevoorrechte informatie of andere vertrouwelijke informatie met betrekking tot de klanten van LOOKANDFIN en LOOKANDFIN FINANCE of tot de transacties die met de klanten of voor rekening van de klanten werden afgesloten.

12.2 Om eender welk belangenconflict te voorkomen, moet elke betrokken persoon, in het kader van zijn functies, elke situatie die kan leiden tot een – zelfs potentieel – belangenconflict, onmiddellijk en rechtstreeks melden aan de afgevaardigde bestuurder van LOOKANDFIN of LOOKANDFIN FINANCE.

Elke betrokken persoon moet meer specifiek onmiddellijk overgaan tot de melding van het bestaan van:

- een participatielink (wat aandelen of obligaties betreft) die hij/zij zou hebben met een kandidaat-lener,

- een functie als manager, loontrekkende of zelfstandige die hij/zij zou uitoefenen bij een kandidaat-lener,

- of een vermogensbelang van eender welke aard, rechtstreeks of onrechtstreeks, dat hij/zij zou hebben bij het zien geselecteerd worden van een lener door LOOKANDFIN en LOOKANDFIN FINANCE met het oog op een financieringsproject.

12.3 Nog steeds met het oog op het voorkomen van eender welk belangenconflict, moeten de betrokken personen verplicht het volgende melden aan de afgevaardigde bestuurder van LOOKANDFIN of LOOKANDFIN FINANCE:

- de limitatieve lijst van de effectenrekeningen waarvan ze titularis of co-titularis zijn,

- de lijst van rekeningen waarop bewerkingen en posities op financiële instrumenten van de persoon terecht kunnen komen.

Deze lijst omvat verplicht de rekeningen die geopend werden in naam van de persoon en/of gezamenlijk met een derde, met inbegrip van de rekeningen bij brokers-on-line. De betrokken persoon verbindt zich er ook toe om alle rekeningen aan te geven waarop hij/zij bewerkingen kan uitvoeren en waarvoor hij/zijn discretionair gemachtigd is voor het advies, het beheer of een machtiging tot controle of opvolging.

12.4 Om elk risico op belangenconflict uit de weg te gaan, is het de betrokken personen zuiver en eenvoudig verboden om als geldschieter in te schrijven op een financieringsproject via het platform van LOOKANDFIN.

12.5 Het is deze betrokken personen ook verboden om op het platform van LOOKANDFIN een financiering aan te vragen via een vennootschap waarin de betrokken persoon aandeelhouder is, een mandaat van bestuurder of een managementfunctie uitoefent.

12.6 Ook de volgende transacties op beleggingsinstrumenten zijn voor de betrokken personen verboden:

• elke transactie die wordt uitgevoerd door voordeel te halen uit of gebruik te maken van bevoorrechte informatie betreffende het beleggingsinstrument of de aanbieder van dat beleggingsinstrument. Er wordt aan herinnerd dat het gebruik van bevoorrechte informatie beschouwd wordt als marktmisbruik;

• elke transactie met de intentie de koers van beleggingsinstrumenten te manipuleren of elke actie met als doel het verspreiden van misleidende informatie betreffende een kandidaat-lener;

• elke transactie voor rekening van de klant die eenzelfde oneerlijk voordeel oplevert, is eveneens verboden.

• elke bewerking voor eigen rekening op beleggingsinstrumenten die leiden tot transacties voor rekening van de lastgevers of van de ICBE's die ze beheren;

• elke bewerking voor eigen rekening met een klant, ICBE of lastgever

12.7 Tot slot is het de betrokken personen verboden om vanuit de kantoren van LOOKANDFIN orders te plaatsen op de financiële markten voor hun persoonlijke bewerkingen en dit zelfs wanneer de transacties in kwestie niet per se verboden zijn.

12.8 De geschenken, voordelen en pleziertjes die aan de betrokken personen worden aangeboden, moeten aangegeven worden bij de afgevaardigde bestuurder van LOOKANDFIN en LOOKANDFIN FINANCE.

Er is een specifieke procedure voorzien, waarin de gevallen in vier categorieën worden onderverdeeld:

a) Vrijstelling: voorwerpen waarvoor noch een aangifte noch een akkoord nodig is. Het gaat onder meer om:

- ontvangen voorwerpen met een waarde van minder dan EUR 30;

- werkvergaderingen die tijdens een lunch of diner gehouden worden;

- aangeboden prijzen voor de prestaties van onafhankelijke agentschappen.

b) Voorwerpen die aangegeven moeten worden maar waar geen akkoord voor nodig is:

- ontvangen voorwerpen met een waarde tussen EUR 30 en EUR 130.

c) Voorwerpen die aangegeven moeten worden en waar eveneens een akkoord voor nodig is:

- ontvangen voorwerpen en reizen met een waarde van meer dan EUR 130.

d) Verboden voorwerpen:

- baar geld of gelijkwaardige schenkingen zoals loterijbiljetten en beleggingsinstrumenten geschonken door bestaande klanten, kandidaat-leners of gewoon prospecten, kunnen in geen geval worden aanvaard.

12.9 Nog steeds met het oog op het voorkomen van belangenconflicten, kan geen enkele bediende of medewerker van LOOKANDFIN of LOOKANDFIN FINANCE een functie uitoefenen als bestuurder (of een gelijkwaardige functie als manager) in een ander bedrijf zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van LOOKANDFIN of LOOKANDFIN FINANCE.

Bij uitbreiding moet voor elke al dan niet bezoldigde externe functie, met name als de link van de bediende of medewerker met LOOKANDFIN en/of LOOKANDFIN FINANCE bij de uitoefening ervan op de voorgrond wordt geplaatst, vooraf de goedkeuring worden gegeven.

12.10 Artikel 28 § 1er, 7° van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding stelt dat de revisor of de boekhouder van de Lener of van het Vehikel geen enkele relatie mag onderhouden met de Lener of het Vehikel die van die aard is dat hun onafhankelijkheid in het geding zou komen.

Ze mogen specifiek niet de partner of wettelijk samenwonende, noch een ouder of bloedverwant tot de derde graad zijn van de personen die rechtstreeks of onrechtstreeks participeren in de Lener of het Vehikel.

Indien de revisor of de boekhouder een rechtspersoon is, mag deze geen banden hebben met de Lener of het Vehikel.

PRECONTRACTUELE INFORMATIE – NALEVING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN

13. Overeenkomstig artikel VI.55 § 1er van het Wetboek van economisch recht, deelt LOOKANDFIN de volgende gegevens mee:

1° De leverancier:

a) LOOKANDFIN N.V., met hoofdkantoor gevestigd Researchdreef 12 te 1070 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0846.783.769, en met BTW-nummer BE 0846.783.769. Behalve via de post, is LOOKANDFIN eveneens bereikbaar op het volgende elektronische adres: info@lookandfin.com.

b) LOOKANDFIN heeft geen bedrijfszetel of vaste vestiging buiten België;

c) Indien een Kandidaat-Geldschieter beslist in te schrijven op een Fondsenwerving en Geldschieter wordt, moet door de Geldschieter verplicht een lening worden toegekend aan LOOKANDFIN FINANCE overeenkomstig artikel 3 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden waarnaar uitdrukkelijk verwezen wordt;

d) De activiteit van LOOKANDFIN is onderworpen aan een erkenningsstelsel. Krachtens de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, werd LOOKANDFIN erkend als alternatieve-financieringsplatform en is het ad hoc ingeschreven in de lijst die wordt bijgehouden door zijn controle-instantie, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (afgekort 'FSMA') gevestigd Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel en waarvan de website www.fsma.be is.

2° De financiële dienst:

a) De financiële dienst die de Kandidaat-Geldschieter, die lid is van de Site, ontvangt, is een alternatieve-financieringsdienst en bestaat uit de mogelijkheid om in te schrijven op een Fondsenwerving en dus een investering te doen in de vorm van een Leenovereenkomst met LOOKANDFIN FINANCE. De lening wordt maandelijks terugbetaald en het bedrag van de aflossing bestaat, volgens de gevallen, deels uit kapitaal en deels uit interesten. Er wordt een aflossingsschema toegevoegd aan elke Leenovereenkomst. Artikel 3.7 van onderhavige Algemene Voorwaarden beschrijft de wijze van terugbetaling van de lening. Hier wordt uitdrukkelijk naar verwezen.

b) Zoals gezegd in artikel 5.1, zijn de toegang en de inschrijving van Kandidaat-Geldschieters op de Site gratis in die zin dat door de Kandidaat-Geldschieter geen enkele vergoeding verschuldigd is aan LOOKANDFIN.

Artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden wijst op de fiscale behandeling van de investering uit hoofde van de Geldschieter met betrekking tot de inhouding van een roerende voorheffing aan de bron.

Bovendien wordt de investering die een Geldschieter doet in de vorm van een lening aan een Lener via LOOKANDFIN FINANCE, met geen enkele belasting of vergoeding ten laste van de Geldschieter bezwaard.

c) De artikels 4.2, 5.2 en 5.3 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden maken gewag van het risico dat verbonden is aan de investering van een Geldschieter ten aanzien van een Lener via LOOKANDFIN FINANCE. De terugbetaling van de lening door LOOKANDFIN FINANCE zal namelijk afhangen van de toekomstige prestaties en solvabiliteit van de Lener gedurende de volledige aflossingsperiode van de lening. Een verslechtering van de handelsactiviteit en/of van de financiële situatie van de Lener zou ertoe kunnen leiden dat hij zijn verplichtingen in het kader van de terugbetaling van de lening niet meer kan nakomen en zou dit bijgevolg kunnen leiden tot het wegvallen van de terugbetalingsverplichting uit hoofde van LOOKANDFIN FINANCE. Wat dit betreft, zijn de rendementen uit het verleden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikels 4.2, 5.2 en 5.3 van deze Algemene Voorwaarden.

Daarnaast en zoals aangegeven in artikelen 3.8 tot en met 3.10 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, wordt eraan herinnerd dat de verplichting van LOOKANDFIN FINANCE om de Leenovereenkomst terug te betalen aan de Geldschieter op zijn verschillende maandelijkse termijnen wordt beïnvloed door een opschortende voorwaarde.

Deze voorwaarde bestaat uit de voorafgaande terugbetaling door de Lener aan LOOKANDFIN FINANCE van zijn eigen lening en de overeenkomstige maandelijkse aflossingen.

Dit betekent dat zolang de hierboven genoemde voorwaarde niet voldaan is, de verplichting om de Leenovereenkomst terug te betalen door LOOKANDFIN FINANCE aan de Geldschieter, geschorst wordt.

d) Aangaande de fiscale behandeling van de investering die een Geldschieter kan doen, heeft LOOKANDFIN geen weet van andere taksen of belastingen dan die welke vermeld worden in artikel 11 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en waarnaar verwezen wordt in artikel 13, 2°

b) hierboven;

e) De informatie die wordt verstrekt in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, blijft geldig totdat ze wordt gewijzigd door een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden overeenkomstig artikel 10.7 van deze Algemene Voorwaarden.

f) De toegang en de inschrijving van Kandidaat-Geldschieters op de Site zijn gratis in die zin dat er door de Kandidaat-Geldschieter voor deze dienst geen enkele vergoeding moet worden betaald aan LOOKANDFIN.

Overeenkomstig artikel 3.2 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, waarnaar verwezen wordt, worden de fondsen door de Kandidaat-Geldschieter door middel van een bankoverschrijving rechtstreeks overgemaakt op de betaalrekening van LOOKANDFIN FINANCE, en worden de terugbetalingen door LOOKANDFIN FINANCE via MONEYTRANS verricht ten gunste van de Geldschieters. MONEYTRANS zal de maandelijkse terugbetalingsbedragen dan doorstorten naar de verschillende geldschieters.

g) Er zijn geen specifieke bijkomende kosten voor de afnemer in verband met het gebruik van internet als communicatietechniek op afstand.

h) Artikel 9.11 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden voorziet dat LOOKANDFIN FINANCE een brief van ingebrekestelling zal sturen naar de Lener alsook de eventuele dagvaarding en uitvoeringsmaatregelen indien deze laatste verzuimd heeft een maandelijkse aflossing tijdig te betalen. Deze service is ook gratis voor de Geldschieter.

3° De overeenkomst op afstand:

a) (i) In toepassing van artikel 9.1 van deze Algemene Voorwaarden heeft elke internetgebruiker die lid van de Site en dus Kandidaat-Geldschieter wenst te worden en die daarvoor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden aanvaardt, gedurende 14 kalenderdagen het recht om zich terug te trekken en zonder kosten of sanctie af te zien van zijn beslissing om Kandidaat-Geldschieter te worden.

Deze termijn van 14 dagen gaat in zodra de Kandidaat-Geldschieter deze Algemene Gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

Om zich geldig terug te trekken tijdens de toegekende termijn, moet de Kandidaat-Geldschieter een e-mail sturen naar LOOKANDFIN op het adres info@lookandfin.com binnen de voornoemde 14 dagen. In deze e-mail moet de Kandidaat-Geldschieter te kennen geven zich te willen terugtrekken.

Indien de Kandidaat-Geldschieter bovendien vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 dagen reeds heeft ingeschreven op een Fondsenwerving en eventueel zijn plicht al is nagekomen door het bedrag van de lening over te maken ten gunste van LOOKANDFIN FINANCE, brengt de herroeping door de Kandidaat-Geldschieter, die naar behoren werd bekendgemaakt aan LOOKANDFIN, binnen dezelfde termijn van 14 dagen van rechtswege de terugtrekking ten aanzien van LOOKANDFIN FINANCE met zich mee met betrekking tot de lening die aan deze laatste werd toegekend.

In voorkomend geval worden de eventuele fondsen die door de Kandidaat-Geldschieter reeds werden overgemaakt, waardoor hij Geldschieter is geworden, door LOOKANDFIN FINANCE terugbetaald binnen een termijn van 20 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de e-mail voor de herroeping.

Er wordt hier uitdrukkelijk verwezen naar artikel 9.1 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

(ii) Bovendien verleent artikel 9.3 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden de Geldschieter eveneens het recht zich terug te trekken uit de leenovereenkomst en hier zonder kosten of boetes van af te zien.

Deze termijn van 14 dagen gaat in bij het afsluiten van de lening door de Bevestiging van de Inschrijving op een Fondsenwerving door de Geldschieter op de Site.

Om zich geldig terug te trekken tijdens de toegekende termijn, moet de Geldschieter binnen de bovengenoemde termijn van 14 dagen een e-mail sturen naar LOOKANDFIN op het adres info@lookandfin.com. In deze e-mail moet de Kandidaat-Geldschieter te kennen geven zich te willen terugtrekken.

Indien de Geldschieter vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 dagen de lening al heeft uitgevoerd door het bedrag van de lening over te maken ten gunste van LOOKANDFIN FINANCE, heeft de door de Geldschieter correct aan LOOKANDFIN betekende herroeping tot gevolg dat de reeds overgemaakte bedragen aan de Geldschieter worden terugbetaald binnen een termijn van 5 kalenderdagen vanaf de ontvangst van zijn e-mail voor de herroeping.

b) en c) Zoals vermeld in artikel 10 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, geldt de inschrijving op de Site voor onbepaalde duur.

Niettemin kan een Kandidaat-Geldschieter die niet heeft ingeschreven op een Fondsenwerving op elk ogenblik zijn inschrijving kosteloos beëindigen door een e-mail of aangetekende brief te versturen naar LOOKANDFIN op het volgende contactadres: info@lookandfin.com of Researchdreef 12 te 1070 Brussel.

De uitschrijving van de Site en het daarop volgende einde van de contractuele relatie met LOOKANDFIN gebeurt binnen de vijf dagen vanaf de dag van de daadwerkelijke ontvangst door LOOKANDFIN van de e-mail of de aangetekende brief voor opzegging.

Een Geldschieter daarentegen die wel reeds heeft ingeschreven op een Fondsenwerving en dus contractueel verbonden is aan LOOKANDFIN FINANCE, kan deze lening van bepaalde duur niet beëindigen.

Hij kan echter vragen als Kandidaat-Geldschieter uitgeschreven te worden van de Site volgens de hierboven bepaalde formaliteiten, wat betekent dat hij dan geen toegang meer heeft tot de informatie over Fondsenwervingen en toekomstige Kandidaat-Leners.

d) Wat de praktische instructies voor de uitoefening van het herroepingsrecht betreft, wordt verwezen naar punt a) hierboven.

e) Zoals bepaald in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden, begint de contractuele relatie tussen LOOKANDFIN en de Kandidaat-Geldschieter te lopen zodra deze laatste deze Algemene Gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

Vóór deze aanvaarding, kan de internetgebruiker de homepage van de Site en een gedeelte van haar inhoud vrij raadplegen.

f) Artikel 14.1 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden bepaalt dat de rechtsbetrekking tussen LOOKANDFIN enerzijds en de Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters anderzijds uitsluitend geregeld wordt door het Belgische recht en dat elk geschil daaromtrent onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel valt.

Artikel 14.1 bepaalt dat hetzelfde geldt voor de rechtsbetrekking tussen de Geldschieter en de Lener.

g) Overeenkomstig artikel 10.8 van deze Algemene Voorwaarden, zijn deze laatste zowel in het Frans, Nederlands als Engels beschikbaar.

LOOKANDFIN zal gedurende de looptijd van de overeenkomst in een van de drie genoemde talen communiceren, afhankelijk van de keuze die de Kandidaat-Geldschieter heeft gemaakt op de Site.

4° Rechtsmiddelen:

a) Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden voorzien niet in buitengerechtelijke procedures voor klachten of geschillenbeslechting, zoals vermeld in onderstaand artikel 14.2.

De Kandidaat-Geldschieter of Geldschieter die dit wenst, kan LOOKANDFIN evenwel dagvaarden overeenkomstig de regels die het Belgisch gerechtelijk recht voorziet.

b) Voor zover LOOKANDFIN weet, zijn de investeringen die een Geldschieter kan doen in de vorm van een rentelening die geconcretiseerd wordt door een Leenovereenkomst, niet gedekt door enig waarborgfonds of andere compensatiemechanismen die georganiseerd worden door de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, door de wet van 17 december 1998 tot oprichting van een beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten of door enige andere wetgeving.

Artikel 14 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

14.1 Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site, alsook de rechtsverhouding tussen LOOKANDFIN enerzijds en de Kandidaat-Geldschieters en Geldschieters anderzijds, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

Hetzelfde geldt voor de bilaterale relatie tussen Geldschieter en LOOKANDFIN FINANCE, die zowel geregeld wordt door deze Algemene Gebruiksvoorwaarden als door de contractuele gegevens die op de Site vermeld worden voor elke Fondsenwerving en op de Leenovereenkomst die de lening concretiseert.

14.2 Elk geschil met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. Deze Algemene Voorwaarden voorzien niet in buitengerechtelijke middelen voor klachten of geschillenbeslechting.