Crowdlending : hoe werkt dat?

Crowdlending : hoe werkt dat?

Look&Fin is een AIP (Alternatief Investeringsplatform) dat erkend wordt door de FSMA (Financial Services & Markets Authority). 

Look&Fin werd opgericht in 2012 en heeft momenteel 30 werknemers in dienst. Het bedrijf analyseert en selecteert ondernemingen die op zoek zijn naar financiering. Deze financiering wordt dan via de website van het bedrijf aangeboden aan particuliere en professionele investeerders. Het verzorgt ook de follow-up van elk gefinancierd dossier en begeleidt de Beleggers tot hun investeringen zijn afgelopen.

Look&Fin speelt de rol van tussenpersoon tussen de Beleggers en de ondernemingen die op zijn website worden voorgesteld. 

Het bedrijf analyseert en selecteert de ondernemingen, structureert de financieringen, communiceert, verbindt de partijen op basis van een contract en volgt de aflossingen op. Het begeleidt op die manier elke Lener en elke Belegger op duurzame wijze.

Door geld te lenen aan bedrijven via de website van Look&Fin ondersteunt u de reële economie, diversifieert u uw beleggingsportefeuille en profiteert u van aantrekkelijke rendementen terwijl het risico onder controle gehouden wordt.

De ondernemingen die aan de leden van Look&Fin worden voorgesteld, werden grondig geanalyseerd en zorgvuldig geselecteerd door een ervaren en multidisciplinair team.

De door Look&Fin aangeboden diensten zijn uitsluitend bestemd voor meerderjarige personen en rechtspersonen die over de juridische capaciteit beschikken om contracten te sluiten, ongeacht hun nationaliteit of fiscale domicilie.

Zodra een lid geregistreerd is op het platform, wordt hij per e-mail op de hoogte gebracht van de nieuwe investeringsmogelijkheden. Het lid heeft dan toegang tot een gedetailleerde fiche over het te financieren bedrijf, met daarin onder andere de risicoklasse en de aangeboden financiële voorwaarden. Het lid beschikt ook over een tool waarmee hij zijn winsten kan simuleren afhankelijk van het bedrag dat hij wenst te investeren.

Op het precieze tijdstip van de opening van de inschrijvingen, dat in de e-mail wordt aangekondigd, verschijnt een knop 'Investeren' (in oranje). De Belegger bepaalt dan het bedrag dat hij wenst te investeren, binnen het eventueel maximumbedrag dat per dossier geïnvesteerd kan worden, en bevestigt zijn intentie om te beleggen. De inschrijvingen worden geregistreerd op basis van het principe 'first come, first served'.  

De Belegger ontvangt vervolgens een e-mail ter bevestiging van zijn inschrijving. In deze e-mail wordt hij ook uitgenodigd om het ingeschreven bedrag te betalen. De informatie die nodig is voor deze betaling (zoals de bankgegevens, de mededeling van de betaling en de uiterste ontvangstdatum van de fondsen) is beschikbaar in zijn beveiligde profiel (online portfolio).

De investering is pas verwezenlijkt bij ontvangst van de fondsen op de opgegeven bankrekening en binnen de toegestane termijn. Zodra de betaling ontvangen is, zal de Belegger systematisch een bevestigingse-mail ontvangen ter definitieve bevestiging van de lening.

Dit zijn de stappen die Look&Fin volgt bij het selecteren van een dossier:

1. Het preanalysedepartement van Look&Fin bepaalt of de financieringsaanvragen die via de website worden ingediend, al dan niet in aanmerking komen voor financiering.

2. Indien het dossier in aanmerking komt, maken de analisten van Look&Fin een grondige analyse van het bedrijf (terugbetalingscapaciteit, team, afhankelijkheid van een klant, behoefte aan bedrijfskapitaal, concurrentievoordelen, concurrentie, ...).

3. Indien het dossier wordt geselecteerd, bepaalt Look&Fin in samenspraak met de kandidaat-Lener de financieringsvoorwaarden van het dossier (financieringsbehoefte, looptijd en rentevoet).

4. Het bedrijf wordt via de website aan de leden van Look&Fin voorgesteld ter financiering.

Op het moment van zijn inschrijving kent de Belegger de precieze voorwaarden onder dewelke hij investeert. Deze voorwaarden worden uitgedrukt in een jaarlijkse bruto rentevoet. De rentevoeten die aan de Beleggers worden aangeboden, variëren van 4% tot 13% per jaar, afhankelijk van het risico van elk dossier.

Als het om een aflosbare lening gaat, is de rentevoet van toepassing op het resterende verschuldigde saldo van de lening. Aangezien in dat geval een deel van het kapitaal maandelijks wordt terugbetaald, wordt het bedrag van de interesten dus mettertijd geleidelijk kleiner.

Het minimumbedrag van een lening per bedrijf bedraagt € 100.

Het maximumbedrag van een lening varieert dan weer van dossier tot dossier. Het wordt systematisch meegedeeld aan de Beleggers. In bepaalde gevallen word geen maximumbedrag opgelegd.

Zodra het gezochte totaalbedrag bereikt is (dossier voor 100% gefinancierd), worden de inschrijvingen afgesloten en is het niet meer mogelijk om te investeren. De Beleggers hebben dan een paar dagen om het bedrag waarvoor ze hebben ingeschreven te storten of om zich terug te trekken. De uiterste datum voor ontvangst van de fondsen wordt aan de Belegger meegedeeld via zijn beveiligd profiel.

Om zich terug te trekken, wordt de Belegger uitgenodigd een e-mail te sturen naar info@lookandfin.com binnen een termijn van maximaal 14 dagen na zijn inschrijving.

De financiering van de Lener kan alleen doorgaan wanneer een minimaal op te halen bedrag wordt bereikt. Dit minimumbedrag wordt meegedeeld op de website. Indien het ­volledige­­ bedrag waar het bedrijf naar op zoek is op de geplande deadline niet integraal­­­­­ werd opgehaald, worden de reeds gestorte ­gelden­­ terugbetaald aan de Beleggers.
Bepaalde financieringen kunnen ook onderworpen zijn aan bijkomende opschortende voorwaarden die geval per geval worden bepaald en die in de beschrijvende fiche van de dossiers in kwestie worden vermeld. Wanneer de ingeschreven bedragen werden opgehaald en aan de opschortende voorwaarden werd voldaan, worden de fondsen ter beschikking gesteld van de onderneming die het geld leent. De maandelijkse aflossingen beginnen een maand na de datum van vrijgave van de fondsen. Indien niet zou zijn voldaan aan een opschortende voorwaarde, worden de fondsen terugbetaald aan de Beleggers.

Look&Fin nv heeft Look&Fin Finance nv opgericht. Dit laatste is een financieel vehikel met als doel alle leningen te groeperen en het totale bedrag dat werd opgehaald in één keer te investeren in het bedrijf dat de lening aangaat.

De Belegger die deelneemt aan een fondsenwerving via de website van Look&Fin, leent zijn geld aan Look&Fin Finance nv. Het is de taak van deze laatste om al het geld dat werd opgehaald in het kader van de fondsenwerving te groeperen en de fondsen vervolgens aan de Lener toe te kennen in één enkele lening, tegen dezelfde voorwaarden wat rentevoet en looptijd betreft. Elk geïnvesteerd bedrag wordt dus rechtstreeks gestort op de bankrekening van Look&Fin Finance nv en elke lening wordt gematerialiseerd door een leenovereenkomst op naam, genummerd en uitgegeven door Look&Fin Finance nv.

Op het moment van de inschrijving ontvangt de Belegger een indicatieve versie van de leenovereenkomst. Deze leenovereenkomst bevat een aflossingstabel waarin ook de vervaldata voor betaling indicatief worden vermeld. De definitieve versie van deze leenovereenkomst, die wordt ondertekend door Look&Fin Finance nv, is beschikbaar in het profiel van de Belegger zodra ook de lening tussen Look&Fin Finance nv en de Lener is afgesloten, met name op de dag dat de fondsen ter beschikking worden gesteld van deze laatste.

De terugbetalingsmodaliteiten zijn eigen aan elk dossier. Er kunnen 3 leningsvormen voorgesteld worden: 

 • De lening met aflossing van het kapitaal: elke maandelijkse aflossing bestaat voor de volledige duur van de lening uit kapitaal en interesten;
 • De lening met terugbetaling van het kapitaal in fine ('bullet loan'): tijdens de volledige duur van de lening worden alleen de interesten maandelijks afgelost. Het kapitaal wordt op de vervaldag van de lening in één keer terugbetaald;
 • De lening met aflossingsvrije periode voor het kapitaal: de eerste maanden, tijdens de aflossingsvrije periode, worden alleen de interesten betaald. Vervolgens bestaat elke maandelijkse aflossing voor de resterende duur van de lening uit kapitaal en interesten.

Wat ook de terugbetalingsmodaliteiten zijn, de looptijden van de leningen variëren van 6 tot 60 maanden en de aflossingen zijn altijd maandelijks. De eerste aflossing vindt 1 maand na de effectieve terbeschikkingstelling van de fondsen aan de Lener plaats. De betalingen worden rechtstreeks uitgevoerd op de bankrekening die de Belegger via zijn beveiligde profiel heeft opgegeven.

Om de bankrekening waarop de Belegger zijn terugbetalingen ontvangt te wijzigen, dient de Belegger zijn wijzigingsaanvraag per e-mail te sturen naar info@lookandfin.com met vermelding van de aan te brengen wijzigingen en met een kopie van zijn identiteitskaart.

Look&Fin zal vervolgens een controle uitvoeren alvorens ze de gevraagde aanpassingen aanbrengt.

Look&Fin Finance nv is een financieel vehikel met als doel alle leningen te groeperen en het totale bedrag dat werd opgehaald in één keer te investeren in het bedrijf dat de lening aangaat.

Look&Fin Finance nv zorgt voor:

 • Meer comfort voor de Lener: één contactpersoon en één leenovereenkomst.
 • Meer reactiviteit: het beheer van de terugbetalingen is volledig geautomatiseerd en wordt beheerd door Look&Fin Finance nv via rechtstreekse inhoudingen op de bankrekening van de Leners.
 • Meer efficiëntie: in geval van niet-terugbetaling van de fondsen is de incassoprocedure eenvoudiger en wordt deze volledig beheerd door Look&Fin Finance nv.
 • Een onbestaande impact op het risico: de leningen worden verdeeld in compartimenten. Iets wat niet goed loopt in een dossier A heeft dus geen impact op de terugbetalingen van een dossier B.

De Lener betaalt de lening maandelijks en geleidelijk af over een looptijd die varieert van 6 tot 60 maanden. De terugbetalingsvoorwaarden variëren van dossier tot dossier en worden op het moment van de fondsenwerving aan de Beleggers meegedeeld.

De leenovereenkomst is een overdraagbaar contract op naam maar Look&Fin organiseert geen secundaire markt voor de toewijzing van zijn schuldvorderingen aan een derde partij.

Wanneer een maandelijkse aflossing niet wordt betaald, neemt ons Credit Success team contact op met de Lener om de situatie te regulariseren. Dit is de procedure die gevolgd wordt:

 • Incasso op basis van een minnelijke schikking.
 • Ingebrekestelling van de Lener.
 • Stopzetting van de looptijd (de volledige lening, inclusief kapitaal en rente, wordt onmiddellijk opeisbaar).
 • Incasso op basis van een gerechtelijke procedure.

De Belegger heeft de rechten van een chirografaire schuldeiser. Hij heeft met andere woorden het recht om de verschuldigde bedragen te innen op de data die zijn overeengekomen in de leenovereenkomst.

Het grootste risico dat de Belegger loopt, is het risico dat hij zijn kapitaal verliest.
Bij een dossier met Verzekerd Kapitaal heeft het risico betrekking op het verwachte rendement.

De Belegger kan zijn risico minimaliseren door zijn investeringen te diversifiëren en/of door in te schrijven op leningen met Verzekerd Kapitaal.

Wij zijn van mening dat een portefeuille goed gediversifieerd is vanaf 30 beleggingen, waarbij de drempel van 5% van het totale bedrag van zijn portefeuille per dossier niet wordt overschreden.

De leningen met Verzekerd Kapitaal gaan gepaard met een kredietverzekering. In geval van wanbetaling door de Lener zullen de Beleggers 100% van het geleende kapitaal terugbetaald krijgen dankzij de schadevergoeding die door de verzekeringsmaatschappij wordt uitbetaald.

De kosten voor de verzekeringspremie zijn voor rekening van de Ontlener, waardoor er geen bijkomende kost voorzien moet worden door de Belegger.

De leningen met Verzekerd Kapitaal worden ondergebracht in risicoklasse A+.

Het gebruik van de fondsen varieert van dossier tot dossier. Dit wordt duidelijk aangegeven in de voorstelling van elk dossier.

De rentevoeten die op de website van Look&Fin worden aangegeven, zijn bruto rentevoeten, exclusief belastingen.

Voor de fiscale inwoners van België:

 • Natuurlijk persoon: een liberatoire roerende voorheffing van 30% is van toepassing (ongeacht de nationaliteit van de Lener).
 • Rechtspersoon: er wordt geen roerende voorheffing ingehouden aan de bron (ongeacht de nationaliteit van de Lener).

Voor de Belgische fiscale inwoners zal de finale taxatie afhangen van hun fiscale woonplaats. Een inhouding aan de bron van 30% is van toepassing op hun beleggingen, in termen van de geldende wetgeving.

De enige fiscale vrijstelling die op dit moment van toepassing is op de leningscontracten gestructureerd volgens Participatieve Financiering, is het belastingkrediet waarvan de Belegger als fiscale inwoner van België profiteert in het kader van de dossiers met waarborg van het gewest (dossier B+).

De lopende leningen worden op dezelfde manier als zijn andere roerende goederen opgenomen in de erfenis van de overledene.

Look&Fin zorgt voor de aangifte van de bezittingen op de dag van overlijden en voor de overdracht van de activa aan de erfgenamen wanneer de successie wordt geliquideerd.

Tijdens de liquidatieperiode van de successie worden de terugbetalingen verder gestort op de rekening van de overledene.

Om uw wachtwoord te wijzigen klikt u op 'wachtwoord vergeten' op de startpagina/inschrijvingspagina.

Het Premium-aanbod is voor iedereen toegankelijk vanaf een minimum investeringsbedrag van € 20.000. Om van dit aanbod te profiteren gaat u gewoon naar de Premium-pagina van ons platform en definieert u uw diversificatiestrategie.

Het voor u voorbehouden bedrag in elk dossier wordt automatisch bepaald op basis van de diversificatiestrategie die u bij de inschrijving op het Premium-aanbod heeft vastgelegd. Het is dus niet mogelijk om het te veranderen.

Het vereiste diversificatieniveau voor leningen met Verzekerd Kapitaal is minder hoog dan voor leningen met niet-Verzekerd Kapitaal. Het diversificatieniveau op leningen met Verzekerd Kapitaal wordt u dus automatisch aangeboden.

Vertrekt u op vakantie? Heeft u nog een ander project lopen waarvoor liquide middelen nodig zijn? Geen zorgen, u kunt op uw online profiel een opschortingsperiode invoeren waarin geen nieuwe leningen voor u worden voorbehouden.

Als u uw investeringen opschort nadat er een lening voor u werd voorbehouden en waarvoor u de fondsen nog niet heeft betaald, dan bedraagt uw opschortingsperiode standaard 1 maand.

In geval van niet-betaling zonder aanvraag tot opschorting behoudt Look&Fin zich het recht voor om u uit te sluiten van het Premium-aanbod.

De uiterste ontvangstdatum van de fondsen voor elk dossier is beschikbaar op uw beveiligde profiel (online portfolio), naast de andere informatie die nodig is om uw betaling via overschrijving uit te voeren.

Iedere investering wordt uitgevoerd door middel van een bankoverschrijving. U kan uw betaling in 3 klikken uitvoeren via uw online portfolio.

De tijd die nodig is om een portefeuille op te bouwen is afhankelijk van het te beleggen bedrag en het diversificatieniveau dat u bij de Premium-inschrijving heeft vastgelegd. Het doel van Look&Fin is om uw fondsen binnen 3 tot 12 maanden maximum na de activering van uw Premium-abonnement te beleggen.

Het Premium-aanbod van Look&Fin is volledig gratis.
In de toekomst zouden er instap- en/of beheerskosten voorzien kunnen worden, in welk geval wij u hierover zullen informeren en u de mogelijkheid zullen bieden om zich uit te schrijven.

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid