Crowdlending : hoe werkt dat?

Crowdlending : hoe werkt dat?

Look&Fin is een van de belangrijkste beleggingsplatforms in Europa. Het platform is goedgekeurd door de FSMA (Financial Services & Markets Authority) en is gespecialiseerd in crowdlending of participatieve financiering. 

Look&Fin werd opgericht in 2012 en telt 30 medewerkers. Het platform analyseert en selecteert bedrijven die op zoek zijn naar financiering in de vorm van krediet, die ze via haar website voorstelt aan particuliere en professionele investeerders. Ze volgt ook elk gefinancierd dossier op en begeleidt de beleggers tijdens de volledige duur van hun investering.

Dat kan heel eenvoudig! Klik op de link rechts bovenaan op uw scherm "Nog niet ingeschreven?". Zodra u geregistreerd bent, kunt u het aangeboden rendement zien voor elk dossier dat op ons platform wordt geplaatst en wordt u per e-mail op de hoogte gebracht van de opportuniteiten die aan onze beleggerscommunity worden aangeboden.

Wilt u weten hoe u een volledig profiel aanmaakt om uw eerste belegging te doen? Bekijk dan onze verklarende video.

Het crowdlendingplatform Look&Fin treedt op als tussenpersoon tussen de investeerders en de ondernemingen die op haar website worden voorgesteld. Het beslist welke kredietaanvraag aan de beleggerscommunity wordt voorgelegd.

Het analyseert en selecteert de ondernemingen, structureert de financiering, communiceert met de partijen en controleert de terugbetalingen. Zo biedt zij ondersteuning op de lange termijn aan elke Lener en elke Belegger.

Door te lenen aan ondernemingen via het crowdlendingplatform van Look&Fin steunt u de reële economie, diversifieert u uw beleggingsportefeuille en geniet u van aantrekkelijke rendementen terwijl u uw risico onder controle houdt.

 

De ondernemingen die aan de leden van Look&Fin worden voorgesteld, zijn grondig geanalyseerd en zorgvuldig geselecteerd door een ervaren en multidisciplinair team van analisten.

Aan elk dossier dat op het platform in financiering wordt geplaatst, wordt een risicoklasse (A+, A, B+, B, C+, C) toegekend die overeenstemt met de zekerheden die aan het dossier gekoppeld zijn.

De diensten die door het crowdlending platform van Look&Fin worden aangeboden zijn uitsluitend bestemd voor meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen met handelingsbekwaamheid, ongeacht hun nationaliteit of fiscale woonplaats.

Eenmaal ingeschreven op het crowdlendingplatform, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht van nieuwe beleggingsopportuniteiten. Vervolgens heeft u toegang tot een gedetailleerde infofiche over de te financieren onderneming, met vermelding van de risicoklasse van het dossier en de voorgestelde financiële voorwaarden. Het lid heeft ook toegang tot een tool waarmee hij zijn inkomsten kan simuleren in functie van het bedrag dat hij overweegt uit te lenen.

Op het precieze moment van opening van de inschrijvingen, dat wordt aangekondigd in een e-mail, verschijnt een knop "Lenen" (in het oranje). De Belegger of “geldschieter” bepaalt dan het bedrag dat hij wil uitlenen aan de onderneming, eventueel binnen de grenzen van het plafond, en valideert zijn intentie om te lenen. De inschrijvingen worden geregistreerd volgens het principe "first come, first served".  

De Belegger ontvangt vervolgens een e-mail waarin zijn inschrijving wordt bevestigd en waarin hem wordt verzocht het onderschreven bedrag per bankoverschrijving te betalen. De informatie die nodig is voor deze betaling (zoals de bankgegevens, de betalingsmededeling en de termijn voor de ontvangst van de fondsen) is beschikbaar op het beveiligde profiel (online portefeuille) van de Belegger.

 

De investering wordt pas uitgevoerd als de fondsen binnen de gestelde termijn op de opgegeven bankrekening zijn ontvangen. Na ontvangst van de betaling wordt systematisch een bevestigingsmail verzonden naar de Belegger waarin de lening definitief wordt bevestigd.


Als een Belegger bereid is zich te verbinden tot een beleggingsbedrag van minstens 20.000 euro, kan hij investeren volgens het Premium-model. Via dit Premium-abonnement krijgt de Belegger dan een plaats voorbehouden in dossiers die overeenstemmen met zijn risicoprofiel en de diversificatie die hij vooraf heeft bepaald.

De selectie van een dossier door Look&Fin verloopt als volgt:

 

1° De pre-analyseafdeling van Look&Fin bepaalt of de via de website ingediende financieringsaanvragen al dan niet in aanmerking komen.

2° Indien ze in aanmerking komen, voeren de analisten van Look&Fin een grondige analyse uit van de onderneming (terugbetalingscapaciteit, team, afhankelijkheid van een klant, behoefte aan werkkapitaal, concurrentievoordelen, concurrentie, ...).

3° Wanneer het dossier geselecteerd wordt, bepaalt Look&Fin in samenspraak met de Kandidaat-Lener de financieringsvoorwaarden van het dossier (financieringsbehoeften, looptijd, zekerheden en rentevoet).

4° De onderneming wordt op de website aan de leden van Look&Fin voorgesteld ter investering.


 

Op het moment van inschrijving weet de Belegger precies tegen welke voorwaarden hij belegt. Deze voorwaarden worden uitgedrukt in een bruto jaarlijkse rentevoet. De aan de Beleggers of geldschieters aangeboden tarieven variëren van 5,25% tot 11% per jaar, afhankelijk van het risico van elk dossier.

In het geval van een aflosbare lening wordt de jaarlijkse rentevoet toegepast op het uitstaande saldo van de lening. In dit geval wordt elke maand een deel van het kapitaal terugbetaald, zodat het bedrag van de rente mettertijd geleidelijk afneemt.

Voor een eerste lening op het platform is het minimumbedrag van een lening aan een onderneming vastgesteld op 100 euro. Vanaf de tweede lening wordt dit minimumbedrag verhoogd naar 500 euro.

Het maximumbedrag van een lening varieert van dossier tot dossier. Het wordt systematisch aan de Beleggers meegedeeld. In sommige gevallen wordt geen maximumbedrag opgelegd.


 

Zodra het totale gevraagde bedrag is bereikt (100% gefinancierd), worden de inschrijvingen gesloten en is het niet meer mogelijk leningen te verstrekken (behalve op de wachtlijst, als die nog niet vol is). De Beleggers hebben dan enkele dagen de tijd om het bedrag waarop zij hebben ingetekend te betalen of zich terug te trekken. De uiterste datum voor de ontvangst van het onderschreven bedrag wordt aan de Belegger meegedeeld op zijn beveiligde online profiel.

De financiering van de Lener is afhankelijk van het bereiken van een minimaal op te halen bedrag, zoals aangegeven op de website en in de infofiche van de onderneming die het krediet aanvraagt. Indien het door de onderneming gevraagde minimumbedrag op de vervaldag niet volledig is onderschreven, worden de reeds betaalde fondsen aan de betrokken Beleggers terugbetaald.

Sommige financieringen kunnen ook onderworpen zijn aan bijkomende opschortende voorwaarden, die geval per geval worden vastgesteld en op de beschrijvende fiche van de betrokken dossiers worden vermeld. Wanneer de onderschreven bedragen zijn geïnd en de opschortende voorwaarden zijn vervuld, worden de fondsen ter beschikking gesteld van de lenende onderneming. De maandelijkse aflossingen beginnen één maand na de datum van terbeschikkingstelling van de middelen. Indien een opschortende voorwaarde niet is vervuld, worden de fondsen aan de betrokken Beleggers terugbetaald.


 

Look&Fin NV heeft Look&Fin Finance NV opgericht, een financieel vehikel dat tot doel heeft alle leningen te bundelen en het totale opgehaalde bedrag in één keer aan de Lener uit te betalen.

 

De Belegger die deelneemt aan een op de website van Look&Fin voorgestelde fondsenwerving leent aan Look&Fin Finance NV. Dit vehikel is belast met het groeperen van alle leningen die in het kader van een fondsenwerving zijn geregistreerd en verleent ze vervolgens in de vorm van één enkele lening aan de lener, tegen dezelfde voorwaarden op vlak van de rente en de looptijd. Elk leningbedrag wordt dus rechtstreeks gestort op de bankrekening van Look&Fin Finance NV. (behalve voor B+ dossiers met een gewestelijke garantie) en elke lening wordt voorzien van een genummerde leenovereenkomst op naam die door Look&Fin Finance NV wordt uitgegeven.

Bij de inschrijving heeft de Belegger toegang tot een indicatieve versie van de leenovereenkomst. Deze leenovereenkomst bevat een aflossingstabel met vervaldata die eveneens ter informatie worden verstrekt. De definitieve versie van deze leenovereenkomst wordt ondertekend door Look&Fin Finance NV en wordt beschikbaar gesteld op het profiel van de Belegger zodra de lening tussen Look&Fin Finance NV en de Lener rechtsgeldig is afgesloten, d.w.z. de dag waarop de fondsen ter beschikking worden gesteld van deze Lener.


 

De terugbetalingsvoorwaarden zijn specifiek voor elk dossier. Er kunnen 3  Investeringsvormen worden voorgesteld: 

 • de Investering met aflossing van het kapitaal: elke maandelijkse betaling aan de Belegger bestaat uit kapitaal en rente gedurende de hele looptijd van de Investering;

 • de Investering met terugbetaling van het kapitaal in fine ("bullet"-investering): gedurende de hele looptijd van de Investering wordt maandelijks alleen de rente betaald. Het kapitaal wordt in één keer terugbetaald op de eindvervaldag;

 • de Investering met aflossingsvrije periode voor het kapitaal: gedurende de eerste maanden, tijdens de vrijstellingsperiode, wordt alleen de rente betaald. Daarna bestaat elke maandelijkse betaling uit kapitaal en rente voor de resterende looptijd van de Investering.

Ongeacht de aflossingstermijnen variëren de looptijden van de investerigen tussen 6 en 60 maanden en gebeuren de aflossingen altijd maandelijks. De eerste termijn is verschuldigd 1 maand nadat de fondsen ter beschikking van de Projecteigenaar zijn gesteld. De betalingen gebeuren rechtstreeks op de bankrekening die door de Belegger op zijn beveiligd profiel wordt meegedeeld.

Om de bankrekening waarop de Belegger zijn terugbetalingen ontvangt te wijzigen, dient hij deze wijziging aan te vragen per e-mail naar info@lookandfin.com, met vermelding van de aan te brengen wijzigingen en met een kopie van zijn identiteitskaart.

Look&Fin zal dan de informatie controleren alvorens de gevraagde wijzigingen door te voeren.


 

Look&Fin Finance NV is een financieel vehikel dat tot doel heeft alle Investeringen te bundelen en het totale opgehaalde bedrag in één keer in de lenende onderneming te investeren.

Look&Fin Finance NV zorgt voor:

 • Meer eenvoud voor de Projecteigenaar: één enkele contactpersoon en één enkele Nota.

 • Meer reactiviteit: het beheer van de terugbetalingen is volledig geautomatiseerd en wordt beheerd door Look&Fin Finance NV via domiciliëringen van de bankrekening van de Projecteigenaar.

 • Meer efficiëntie: in geval van wanbetaling wordt de invorderingsprocedure vereenvoudigd en volledig beheerst door Look&Fin Finance NV.

 • Geen impact op het risico: de Investeringen zijn gecompartimenteerd. Zo heeft een wanbetaling in dossier A geen invloed op de terugbetalingen van dossier B.

De Projecteigenaar betaalt de Investering maandelijks en progressief terug over een periode die varieert tussen 6 en 60 maanden. De terugbetalingsvoorwaarden verschillen van dossier tot dossier en worden aan de Beleggers voorgesteld op het ogenblik van de financiering.

De Nota is een overdraagbaar contract op naam, maar Look&Fin organiseert geen secundaire markt die de overdracht van de Investering aan een derde partij toelaat.

Een belegging via crowdlending bij Look&Fin wordt daarom als illiquide beschouwd omdat een verzoek tot vervroegde terugbetaling aan de Belegger niet mogelijk is vóór de eindvervaldag van de Investering.

Wanneer een maandelijkse aflossing niet betaald wordt, neemt ons Credit Success-team contact op met de Projecteigenaar om de situatie te regulariseren. De procedure verloopt als volgt:

 • Minnelijke invordering.

 • Ingebrekestelling van de Projecteigenaar.

 • Verval van de termijn (de volledige Investering, inclusief kapitaal en rente, wordt onmiddellijk opeisbaar).

 • Terugvordering via gerechtelijke procedure.

 

Voor dossiers met risicoklasse A+ (verzekerd kapitaal) wordt het uitstaande saldo aan de Belegger terugbetaald wanneer er 3 maandelijkse betalingen niet tijdig door de Projecteigenaar werden terugbetaald.

De Belegger heeft de rechten van een chirografaire schuldeiser. Hij heeft met andere woorden het recht om de verschuldigde bedragen te ontvangen op de data die zijn overeengekomen in de Nota.

Het belangrijkste risico voor de Belegger is het risico van kapitaalverlies.

Bij een dossier met verzekerd kapitaal heeft het risico betrekking op de verwachte rente aangezien het uitstaande saldo door de verzekeraar aan de Belegger wordt terugbetaald in geval van 3 onbetaalde maandelijkse termijnen.

De Belegger kan zijn risico zoveel mogelijk beperken door zijn beleggingen te diversifiëren en/of door in te schrijven op investerigen met Verzekerd Kapitaal.

Wij zijn van mening dat een portefeuille goed gediversifieerd is vanaf 30 beleggingen, waarbij de drempel van 5% van het totale bedrag van de portefeuille per dossier niet wordt overschreden.


 

Investerigen met verzekerd kapitaal gaan gepaard met een kredietverzekering. In geval van wanbetaling door de Projecteigenaar recupereren de Beleggers 100% van het geleende kapitaal dankzij de vergoeding van de verzekeringsmaatschappij. De Projecteigenaar wordt geacht in gebreke te blijven zodra 2 maandelijkse betalingen onbetaald blijven.

De kosten van de verzekeringspremie worden gedragen door de Projecteigenaar, er zijn dus geen extra kosten voor de Belegger.

Investerigen met verzekerd kapitaal worden ingedeeld in risicoklasse A+.

Het gebruik van de middelen verschilt per dossier. Het wordt duidelijk omschreven in de infofiche van elke aanvraag. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld een Investering aanvragen om groei te financieren, hun thesaurie te versterken of investeringen of overnames te financieren.

De rentevoeten die op de website van Look&Fin worden aangegeven, zijn bruto rentevoeten, exclusief belastingen.

Voor de fiscale inwoners van België die beleggen als natuurlijke persoon is een roerende voorheffing van 30% van toepassing (ongeacht de nationaliteit van de Belegger of deProjecteigenaar). 

Voor de Beleggers die geen fiscale inwoner van België zijn, zal de finale taxatie afhangen van hun fiscale woonplaats. Een inhouding aan de bron van 30% is van toepassing op hun beleggingen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

De enige fiscale vrijstelling die op dit moment van toepassing is op de Noten gestructureerd volgens Participatieve Financiering, is het belastingkrediet waarvan de Belegger als fiscale inwoner van België geniet in het kader van de dossiers met waarborg van het gewest (dossiers B+).


 

Voor Beleggers die via een vennootschap beleggen, wordt geen bronbelasting ingehouden, maar de ontvangen rente wordt toegevoegd aan het resultaat van de vennootschap, dat tegen het vennootschapsbelastingtarief wordt belast.

Investeringen die worden afgelost, worden op dezelfde manier in de nalatenschap van de overledene opgenomen als zijn andere roerende goederen.

Look&Fin geeft de activa op de dag van het overlijden aan bij de notaris die belast is met de nalatenschap (na ontvangst van een verzoek via e-mail van de notaris) en draagt de activa over aan de erfgenamen bij de vereffening van de nalatenschap.

Tijdens de vereffening van de nalatenschap worden de terugbetalingen op de rekening van de overledene voortgezet.


 

Om uw wachtwoord te wijzigen, klikt u op "wachtwoord vergeten" op de aanmeldings-/registratiepagina. U ontvangt dan een e-mail waarmee u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen.

PREMIUM-belegger worden is heel eenvoudig. 

Maak met een simulatie op onze site en geef het bedrag aan dat u wilt investeren in de SECURED (A+ en A) en de BALANCED/DYNAMIC (B+, B, C+ en C) dossiers met een minimaal totaalbedrag van € 20.000. 

Bevestig vervolgens uw inschrijving en vul uw profiel aan.

Alle details van dit aanbod vindt u in onze verklarende video.

Het Premium-aanbod is voor iedereen toegankelijk vanaf € 20.000 die specifiek in het kader van dit aanbod dient te worden geïnvesteerd (totaalbedrag, exclusief de reeds op het platform gedane investeringen). Om hierop in te tekenen hoeft u gewoon naar de aan dit aanbod gewijde pagina op ons platform te surfen en uw diversificatiestrategie te bepalen. Het totale bedrag dat u als PREMIUM-belegger wenst te beleggen is niet in één keer betaalbaar, maar u belegt dit bedrag dossier per dossier door een overschrijving uit te voeren voor elke plaats die voor u in een dossier wordt voorbehouden.

Alle details over dit aanbod vindt u in onze verklarende video.

Het voor u voorbehouden bedrag in elk dossier wordt automatisch bepaald aan de hand van de diversificatiestrategie die u bij uw inschrijving voor het Premium-aanbod heeft bepaald. Het is dus niet mogelijk om het te wijzigen. Deze harmonisatie van de geïnvesteerde bedragen per dossier helpt ook om het risico over uw hele portefeuille te spreiden. U kunt echter op elk moment beslissen om een extra bedrag te investeren in een dossier dat ter financiering online wordt gezet door eenvoudigweg naar de analysepagina van het dossier te gaan en een tweede Investering voor het extra bedrag te registreren bovenop het reeds voorbehouden Premium-bedrag.

Aangezien de zekerheden voor verzekerde  Investeringen zeer sterk zijn, is de vereiste diversificatie voor deze Investeringen minder groot dan die voor Balanced en Dynamic  Investeringen. Het diversificatieniveau voor verzekerde  Investeringen wordt daarom automatisch voorgesteld en vastgesteld op maximaal 10  Investeringen.

Vertrekt u op vakantie? Heeft u nog een ander project lopen waarvoor liquide middelen nodig zijn? Geen zorgen, u kunt op uw online profiel een opschortingsperiode invoeren waarin geen nieuwe  Investeringen voor u worden voorbehouden.

In geval van niet-betaling zonder aanvraag tot opschorting behoudt Look&Fin zich het recht voor om u uit te sluiten van het Premium-aanbod.


 

U kunt de uiterste ontvangstdatum van de fondsen voor elk dossier raadplegen op uw beveiligde profiel (online portfolio), naast de andere informatie die nodig is om uw betaling via overschrijving uit te voeren.

Iedere investering wordt uitgevoerd door middel van een bankoverschrijving. U kan uw betaling in 3 klikken uitvoeren via uw online portfolio.

De tijd die nodig is om een portefeuille op te bouwen is afhankelijk van het te beleggen bedrag en het diversificatieniveau dat u bij de Premium-inschrijving heeft vastgelegd. Het doel van Look&Fin is om uw fondsen binnen 3 tot 12 maanden maximum na de activering van uw Premium-abonnement te beleggen. Deze periode kan sterk variëren tussen een Secured en een Balanced & Dynamic abonnement, afhankelijk van de dossiers die op ons platform worden aangeboden.

Nee. Het Premium-aanbod van Look&Fin is momenteel volledig gratis.

In de toekomst zouden er instap- en/of beheerskosten voorzien kunnen worden. In dit geval zullen wij u hierover informeren en u de mogelijkheid bieden om zich uit te schrijven.


 

Het bewijs van domicilie dat wij vragen kan een rekening zijn (bijv. een water-, gas-, elektriciteits- of telefoonrekening) of een ander document met een officieel briefhoofd waarop uw naam en adres zijn vermeld.
Dit document mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Een betalingsachterstand kan zich voordoen in een van uw dossiers en wordt dan weergegeven op uw online portefeuille, die systematisch de status van elk van uw beleggingen weergeeft. Zo kunt u de evolutie van uw beleggingen opvolgen, zonder bijkomende communicatie via e-mail.

Deze laattijdige betalingen kunnen verschillende oorzaken hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld te wijten zijn aan tijdelijke cashflowproblemen of een gebrek aan nauwgezetheid van de Projecteigenaars, maar ze kunnen ook van technische aard zijn, in het bijzonder van bancaire aard (dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een eerste betaling, omdat ons domiciliëringsmandaat niet correct geregistreerd is door de bank van deProjecteigenaar, wat onvermijdelijk tot een vertraging leidt). De redenen hiervoor kunnen dus ook buiten de controle van de Projecteigenaar liggen.

Wanneer zich een vertraging voordoet, volgt onze Credit Success Manager systematisch de betrokken Projecteigenaar op en zet hij dit werk verder tot het dossier geregulariseerd is. Wanneer onze opvolging in der minne, die in gang gezet wordt vanaf de eerste werkdag waarop de betalingsachterstand begint, er niet toe leidt dat de situatie snel opgelost wordt, gaan wij over tot het versturen van een ingebrekestelling, zoals voorzien in onze procedure. Het doel van deze ingebrekestelling is het formaliseren van onze actie, waarvan het doel steeds blijft dat uw terugbetalingen zo snel mogelijk en op de best mogelijke manier worden uitgevoerd.

Wij herinneren u eraan dat ons platform u de mogelijkheid biedt om gratis te investeren in de reële economie. Onze Projecteigenaars zijn ondernemers die geconfronteerd worden met het actieve leven van een kmo. Een betalingsachterstand, die al dan niet te wijten is aan de Projecteigenaar zelf, kan zich dus voordoen en wij stellen systematisch alles in het werk om deze zo snel mogelijk te regulariseren. Daarbij zien wij erop toe dat er een follow-up gebeurt die erop gericht is productief te blijven met behoud van de goede relaties tussen alle partijen.

Ter herinnering: het beheer van uw terugbetalingen wordt in real-time door onze systemen behandeld en uw online portefeuille wordt automatisch bijgewerkt.

Er zijn 5 voornaamste statussen:

 1. Betaling in orde: de laatste maandelijkse betaling is goed uitgevoerd.

 2. In afwachting van betaling: we wachten op de debitering van de Projecteigenaar of het geld is ontvangen en wordt overgemaakt door onze partner Moneytrans. Deze status wordt weergegeven door een groene of gele klok in uw portefeuille.

 3. Aanmaning verzonden: wanneer de Projecteigenaar 7 dagen te laat is, sturen we een ingebrekestelling naar de Projecteigenaar met het verzoek om de achterstand binnen de 30 dagen recht te zetten, zoals afgesproken. De klok kleurt dan oranje in uw portefeuille. Wij volgen de Projecteigenaar gedurende deze periode nauwlettend.

 4. Invorderingsprocedure opgestart: de investering vervalt, ofwel omdat deProjecteigenaar na de ingebrekestelling zijn verbintenissen niet nakomt, ofwel in geval van een insolventieprocedure (gerechtelijke terugvorderingsprocedure, faillissement, enz.). Het dossier wordt vervolgens doorgestuurd naar onze juridische dienst, die het verder opvolgt. Deze status (die enkele maanden kan duren) wordt geïllustreerd door een kleine rode ambulance in uw portefeuille.

 5. In gebreke: het verlies wordt geregistreerd en is oninbaar. De portefeuille wordt dienovereenkomstig aangepast, evenals uw IRR.

Wanneer onze opvolging niet heeft geleid tot de regularisatie van een dossier, met name na het verstrijken van de contractuele termijn van één maand na de verzending van een ingebrekestelling, wordt het betrokken dossier overgedragen aan onze juridische dienst. Zij zullen hiervoor een invorderingsprocedure inleiden.

Een dergelijke procedure betekent niet dat uw investering definitief verloren is. Wij volgen immers altijd elk dossier op dat problemen oplevert, of het nu gaat om een betalingsachterstand of een gerechtelijke procedure, en streven ernaar om zoveel mogelijk definitieve verliezen voor de beleggers te vermijden. Onze opvolging (waarvan de laatste fase de tenuitvoerlegging van de in een dossier genomen zekerheden is) leidt vaak tot de gehele of gedeeltelijke inning van de vordering van de beleggers. Er moet dus worden gewacht tot de afsluiting van elke invorderingsprocedure om het eindresultaat te kennen. 

Wij sturen ook mededelingen per e-mail met betrekking tot onze opvolging, maar alleen wanneer de voortgang van het dossier dit toelaat, d.w.z. wanneer gecontroleerde en bevestigde informatie kan worden doorgegeven. Wij berichten hierover dus wanneer dit mogelijk is, maar dit kan ertoe leiden dat er enige tijd verstrijkt tussen twee mededelingen.

Wij herinneren u eraan dat Crowdlending een risicovolle belegging blijft. U wordt hierover voortdurend geïnformeerd en hoe meer u investeert in verschillende dossiers, hoe groter de kans dat u met een of ander betalingsprobleem wordt geconfronteerd. Het is echter essentieel om uw investeringen te spreiden om uw portefeuille zoveel mogelijk te diversifiëren en zo het risico te verlagen. Zo kunt u het rendement van uw portefeuille op peil houden ondanks eventuele wanbetalingen. Diversificatie is dus essentieel, terwijl u tegelijkertijd de uitgeleende bedragen zoveel mogelijk op elkaar afstemt. Een deel van uw kapitaal beleggen in onze A+ dossiers (100% kapitaalgarantie) kan ook een goede manier zijn om een deel van uw portefeuille veilig te stellen.

Zodra u uw betaling heeft uitgevoerd, verzoeken wij u te bevestigen dat uw betaling is verricht met behulp van de bevestigingsknoppen op de betalingspagina van uw investering op onze website of in onze herinneringsmails. U hoeft ons geen e-mail te sturen ter bevestiging van uw betaling, want ons systeem registreert deze informatie via de knop, en dit voorkomt ook dat u een dubbele betaling doet voor dezelfde investering.

Alle informatie die u nodig heeft om al uw betalingen uit te voeren, vindt u in uw online portefeuille. Daar wordt voor elke investering een unieke betalingsmededeling vermeld.

Als u wilt dat uw echtgenoot/echtgenote zich ook kan registreren, moet hij/zij een eigen profiel aanmaken met zijn/haar eigen gegevens. Wij herinneren u eraan dat een bankrekening slechts aan een enkel profiel kan worden gelinkt.
Zo kunt u zich ook inschrijven via uw bedrijf, naast uw privé-investeringen, door een volledig nieuw profiel aan te maken, geregistreerd op naam van uw bedrijf en onder een type “bedrijf” op uw online profiel, met uw eigen e-mailadres en bedrijfsgegevens. U moet ook een zakelijke bankrekening opgeven voor het innen van uw terugbetalingen en uw betalingen moeten dan vanaf deze zakelijke rekening worden gedaan.

De Investeringen die voor u worden voorbehouden in het kader van uw Premium-abonnement volgen het ritme van de dossiers die ter financiering op ons platform worden voorgesteld. Deze termijn kan bijgevolg variëren van één of twee maanden tot meer dan een jaar. Aangezien onze Balanced & Dynamic dossiers (B+ tot C) minder talrijk zijn dan onze Secured dossiers (A+ tot A), wordt de schijf Balanced & Dynamic van uw Premium-abonnement minder snel opgebouwd dan de schijf Secured.

Het minimumbedrag van € 20.000 dat vereist is om een Premium-lidmaatschap aan te gaan, hoeft niet meteen overgeschreven te worden, maar wordt geïnvesteerd naarmate u posities in dossiers krijgt toegewezen. De fondsen worden dus beetje bij beetje opgevraagd, in overeenstemming met de toegekende posities in onze dossiers.

Wanneer een van de schijven van uw PREMIUM-abonnement afloopt, kunt u uw beleggingen opschorten of ervoor kiezen die schijf te verlengen, waarbij elke schijf van het PREMIUM-abonnement afzonderlijk moet worden bekeken.

De opties om u opnieuw in te schrijven in een van uw Premium-abonnementsformules (Secured of Balanced & Dynamic) zijn beschikbaar na afloop van uw Premium-abonnementsformule in uw online profiel.

U kunt dan kiezen tussen:

- een uitstaand bedrag aanhouden dat u definieert,

- een totaalbedrag dat u bepaalt blijven herbeleggen (door een verhoging van het aan te houden uitstaand bedrag),

- een maandelijks te beleggen bedrag bepalen.

Elk van deze opties houdt rekening met uw beleggingshistoriek en dus met uw reeds opgebouwde gemiddelde korf om het bedrag te bepalen dat u per dossier moet blijven beleggen en dus het niveau van diversificatie dat moet worden vastgesteld. Wij behouden dus uw gemiddelde korf om automatisch het te beleggen bedrag per dossier te bepalen voor de rest van uw beleggingen om het principe van harmonisatie van uw beleggingen te respecteren en het risico van uw globale portefeuille te beperken. 

Ter herinnering, deze opties zijn alleen beschikbaar wanneer een schijf van uw abonnement is afgelopen omdat deze volledig is geïnvesteerd en ze hebben alleen betrekking op de schijf die is voltooid. Zorg er steeds voor dat u de criteria voor uw herinschrijving/uitbreiding nakijkt voordat u ze valideert.


 

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid