Het beheer van de terugbetalingen en achterstallige betalingen

Het beheer van de terugbetalingen en achterstallige betalingen

28/11/2019 - Reclameboodschap Masterclass Crowdlending

In deze 5de module lichten we de stappen toe die Look&Fin onderneemt om de terugbetalingen op te volgen en ervoor te zorgen dat eventuele achterstallige betalingen aangezuiverd worden.

 Module 5 in een notendop

  • Het genereren van de leenovereenkomsten met de aflossingstabel
  • De invoering van de domiciliëring en de monitoring van de terugbetalingen
  • De verschillende statussen van de terugbetaling 
  • De ingebrekestelling: de Lener wordt aangemaand om de betaling uit te voeren
  • De procedure tot gerechtelijke reorganisatie en het vrijwaringsplan
  • Het faillissement (in België)/ de vereffening (in Frankrijk)

 Waarom is dit interessant voor mij?

  • We leggen uit hoe u uw terugbetalingen van dag tot dag kunt opvolgen aan de hand van uw aflossingstabellen die u online kan raadplegen. 
  • Geen paniek bij laattijdige betalingen! We zorgen voor een nauwlettende follow-up vanaf de eerste dag van de betalingsachterstand en stellen de nodige regularisatie- en invorderingsprocedures in. Bovendien betekent een laattijdige betaling niet noodzakelijkerwijs een default.

 Concreet

Wanneer een onderneming gefinancierd is, neemt ons Credit Success-team het roer over en voert het een procedure in voor de opvolging van de terugbetalingen en eventuele achterstallige betalingen.

1) Het opstellen van leenovereenkomsten

Wanneer een kmo via het platform wordt gefinancierd, d.w.z. wanneer het gevraagde bedrag volledig wordt opgehaald, gaat ons team na of de eventuele opschortende voorwaarden zijn ingevuld alvorens we verder gaan met het opstellen van de leenovereenkomst tussen Look&Fin Finance en de Lener. Nadat deze overeenkomst door beide partijen ondertekend is, worden de fondsen vrijgegeven ten gunste van de Lener. Tegelijkertijd wordt de definitieve leenovereenkomst tussen elke Lener en Look&Fin Finance ter beschikking gesteld in de online portfolio (zie Module 3). Het kan gebeuren (raar of zelden) dat aan bepaalde voorwaarden niet wordt voldaan. In dit geval worden de beleggers terugbetaald.

2) De invoering van de domiciliëring en de monitoring van de terugbetalingen

Iedere maand worden de maandelijkse betalingen van de Lener automatisch gedebiteerd door Look&Fin Finance en vervolgens overgemaakt naar de rekening van elke belegger via onze betalingsinstelling Moneytrans. Deze terugbetalingen zijn onderworpen aan een strenge monitoring, waarvan de status wordt weergegeven in uw online portfolio.

Om een vlotte terugbetaling te garanderen, past het Credit Success-team een proactieve follow-up toe bij de Lener met behulp van verschillende tools. Het doel? Een mogelijke verslechtering in het betalingsgedrag opsporen. Vanaf de eerste dag van de betalingsachterstand zet het team een procedure in gang om de betaling in der minne te regelen (telefonisch contact, herinneringse-mails) om er zo voor te zorgen dat het uitstaande bedrag snel en bilateraal ingevorderd kan worden.

3) Pictogrammen die overeenstemmen met de status van de terugbetalingen

Uw portefeuille bevat verschillende pictogrammen die overeenkomen met de verschillende statussen van de terugbetalingen.

4) De ingebrekestelling

Op de vierde dag van de betalingsachterstand stuurt Look&Fin een ingebrekestelling naar de Lener, waarin hij verzocht wordt zijn betalingsachterstand binnen de 30 dagen recht te zetten en wordt een invorderingsdossier opgesteld. Deze periode komt overeen met onze minnelijke invorderingsprocedure. Meestal leidt de ingebrekestelling tot de aanzuivering van de betaling. Bij gebrek aan betaling binnen de meegedeelde termijn wordt een gerechtelijke invorderingsprocedure tegen de Lener opgestart.

5) De procedure tot gerechtelijke reorganisatie of het vrijwaringsplan

Dit is een procedure die door de Lener worden opgestart om een uitstelperiode aan te vragen waarbij de Lener de betaling van zijn schulden aan al zijn schuldeisers kan bevriezen. Deze procedure is bedoeld om een bedrijf in moeilijkheden de kans te bieden er opnieuw bovenop te geraken. Er zijn verschillende soorten procedures mogelijk (minnelijke schikking, collectieve overeenkomst, overdracht van activa, herstelplan). Na afloop van deze procedures hervat de Lener zijn aflossingen ten aanzien van zijn schuldeisers volgens een afbetalingsplan of wordt akte genomen van de stopzetting van zijn betalingen. Tijdens de volledige procedure die meerdere maanden duurt, staan onze teams regelmatig in contact met zowel de Lener als zijn advocaten.

6) Faillissement of vereffening

Er wordt pas akte genomen van het default na afloop van de volledige opgestarte (minnelijke of gerechtelijke) procedure. De invorderingsstatus (pictogram ambulance) blijft behouden in uw portfolio tot alle stappen zijn voltooid.

  The bigger picture

Het is belangrijk om erop te wijzen dat crowdlending een beleggingsproduct is dat een risico op kapitaalverlies inhoudt. Alle maatregelen worden getroffen om dit risico zoveel mogelijk te beperken, zowel tijdens de analysefase van de kmo's die de fondsen willen lenen (zie Module 4) als tijdens de proactieve monitoring van de terugbetalingen en het beheer van achterstallige betalingen.

Het kan echter gebeuren dat een bedrijf om verschillende redenen moeite ondervindt om zijn lening terug te betalen: kasmiddelen die onder druk komen te staan, een daling van de inkomsten, een slechte economische conjunctuur, enz. Daarnaast kunnen ook een gebrek aan een strikte interne opvolging of technische problemen leiden tot een vertraging in de uitvoering van een betaling. Het is bijgevolg goed mogelijk dat er zich tijdens de looptijd van de lening op een bepaald moment een betalingsachterstand voordoet. 

In geval van faillissement/vereffening hangt de terugbetaling van de Beleggers af van verschillende factoren, waaronder de volgorde van prioriteit van de schuldeisers: de bevoorrechte schuldeisers (die over waarborgen beschikken) hebben voorrang op de niet-preferente schuldeisers (die geen waarborgen hebben). Sommige leningen die voorgesteld worden door Look&Fin gaan gepaard met waarborgen die aangeboden worden door de Lener (hypotheekgarantie, pandrecht op handelsfondsen, pandrecht op vorderingen, verpanding van aandelen), andere niet. Wanneer er waarborgen genomen worden in een dossier, wordt dit systematisch toegelicht bij de voorstelling van het dossier.

 

Verwante artikels

De grondbeginselen van crowdlending

Neem via 8 modules een kijkje achter de schermen van crowdlending en ontdek hoe u uw investeringen via Look&Fin kan optimaliseren.  Module...

Lees verder

Hoe beheer ik mijn leningen?

In module nr. 8 leggen we u uit hoe u uw portefeuille en online dashboard kan analyseren.  Module 8 in een notendop Welk beleggersprofiel...

Lees verder

Welke belegger ben ik?

Module nr. 7: wij lichten onze 3 formules toe die overeenstemmen met drie verschillende beleggersprofielen.  Module 7 in een notendop 3...

Lees verder

De diversificatie van de leningen

In deze 6de module leggen we u uit waarom het van essentieel belang is om uw leningen te diversifiëren en hoe u dat kan doen.  Module 6 in...

Lees verder

De analyse van de kmo's die fondsen willen lenen

In deze module 4 leggen we u uit hoe onze experts leningaanvragen analyseren alvorens ze u de dossiers ter financiering voorleggen en hoe ze zich verzekeren...

Lees verder

De levensloop van een lening van A tot Z

Module 3: we leggen u alles uit wat u moet weten over de levensloop van een lening bij Look&Fin.  Module 3 in een notendop De 4 stappen...

Lees verder

Onze producten

 Module 2 in een notendop Het rendement vergoedt het risico. Hoe hoger het risico, hoe hoger het rendement. Product nr. 1: de Secured...

Lees verder

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid