Crowdfundingdienstverlener

Crowdfundingdienstverlener

 

BELEID EN PROCEDURE VAN LOOKANDFIN VOOR DE BEOORDELING VAN DE RISICO'S MET BETREKKING TOT DE LENINGEN

1. Dit beleid en deze procedure hebben betrekking op de beoordeling van de risico's verbonden aan de leningen en meer bepaald op de beoordeling van het kredietrisico van de Projecteigenaar, namelijk het risico dat de Projecteigenaar niet in staat zal zijn om alle of een deel van de leningen die hem door de beleggers worden toegekend, terug te betalen.

Dit beleid en deze procedure zijn opgesteld door LOOKANDFIN in overeenstemming met artikelen 4.2 en 4.4 van Verordening (EU) 2020/1503 van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven (hierna de "Crowdfundingverordening").

Ze zijn alleen van toepassing op de leningen die rechtstreeks door de Beleggers worden toegekend aan de Projecteigenaren via het platform van LOOKANDFIN en die gepaard gaan van een belastingvoordeel dat wordt toegekend door het Gewest waar zowel de Projecteigenaar als de Belegger hun maatschappelijke zetel en domicilie hebben.

LOOKANDFIN FINANCE treedt niet op als special purpose vehicle in het kader van de toekenning van deze leningen.

(1) Redelijke beoordeling van het kredietrisico

2. De crowdfundingdienstverleners moeten een redelijke beoordeling maken van het kredietrisico dat verbonden is aan het crowdfundingproject of aan de Projecteigenaar voordat het crowdfundingaanbod wordt gedaan.

Om dit te doen, moeten crowdfundingdienstverleners het risico in acht nemen dat de Projecteigenaar niet in staat zou zijn om te voldoen aan zijn verplichting om de lening geheel of gedeeltelijk terug te betalen.

De risicobeoordeling moet met name gebaseerd zijn op de volgende informatie:

i) indien van toepassing, de gecontroleerde rekeningen over de laatste twee boekjaren,

ii) de informatie die gekend is op het ogenblik dat de kredietrisicobeoordeling wordt uitgevoerd,

iii) informatie die in voorkomend geval verkregen werd van de Projecteigenaar, en

iv) informatie die de crowdfundingdienstverlener in staat stelt een redelijke beoordeling van het kredietrisico uit te voeren.

3. Voordat LOOKANDFIN op haar platform een crowdfundingaanbod uitbrengt met het oog op de financiering van een Projecteigenaar via gestandaardiseerde leenovereenkomsten die rechtstreeks tussen de Projecteigenaar en de Beleggers worden gesloten, gaat LOOKANDFIN over tot de selectie van de Projecteigenaar en het project dat deze laatste wil financieren.

In het kader van dit selectieproces wint LOOKANDFIN informatie in over de Projecteigenaar, zijn boekhouding, zijn schuldniveau en het project dat hij wil financieren.

Om het kredietrisico redelijk te kunnen inschatten, houdt LOOKANDFIN met name rekening met:

- de schuldenlast van de Projecteigenaar op de korte en de middellange termijn en zijn liquiditeitsratio door onder meer de geauditeerde rekeningen van de laatste twee boekjaren te analyseren, voor zover deze beschikbaar zijn,

- de aard van het project waarvoor financiering wordt aangevraagd en de risico's waarvan LOOKANDFIN redelijkerwijs op de hoogte kan zijn en die een negatieve impact kunnen hebben op het project in kwestie.

Op basis van deze analyse zal LOOKANDFIN een redelijke beoordeling maken van het kredietrisico van de Projecteigenaar.

Deze beoordeling wordt uitgevoerd vóór de uitgifte van het aanbod en wordt vóór de opening van de inschrijvingsperiode op de website van LOOKANDFIN geplaatst.

(2) Toezien op het correcte en passende karakter van de prijs van de gefaciliteerde leningen

4. De crowdfundingdienstverleners moeten erop toezien dat de prijs van de leningen die zij via hun platform faciliteren correct en passend is.

5. De toekenning door de drie Gewesten van fiscale stimuleringsmaatregelen aan de Beleggers die een Projecteigenaar financieren door middel van gestandaardiseerde leenovereenkomsten die rechtstreeks met de Projecteigenaar worden gesloten, is onderworpen aan verschillende voorwaarden die door de gewestelijke wetgevingen worden opgelegd.

Een van de gemeenschappelijke kenmerken van de drie gewestelijke wetgevingen is de beperking van de rentevoet die kan worden vastgelegd in de gestandaardiseerde leenovereenkomst tussen de Belegger en de Projecteigenaar.

Volgens de drie gewestelijke wetgevingen mag de rentevoet niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoet die geldt op de datum waarop de leenovereenkomst wordt gesloten, en niet lager dan de helft van die wettelijke rentevoet.

6. Voor het jaar 2023 is de wettelijke rentevoet vastgesteld op 5,25%, wat betekent dat volgens de drie gewestelijke wetgevingen de rentevoet die kan worden bepaald in gestandaardiseerde leenovereenkomsten die rechtstreeks tussen de Projecteigenaar en de Belegger worden gesloten, tussen minimaal 2,625% en maximaal 5,25% moet liggen.

Uit deze gewestelijke wetgevingen volgt dat de vrijheidsmarge die zowel aan de contracterende partijen als aan LOOKANDFIN wordt gelaten wanneer zij de toekenning van de lening op haar website faciliteert, zeer beperkt is.

Binnen deze vrijheidsmarge zal LOOKANDFIN er in het kader van de selectie van de Projecteigenaren op toezien dat de rentevoet correct en passend is, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de Projecteigenaar en van de Beleggers.

(3) In bepaalde omstandigheden een beoordeling van elke lening uitvoeren

7. De beoordeling van het kredietrisico moet worden uitgevoerd door crowdfundingdienstverleners op specifieke tijdstippen wanneer een van de volgende vier omstandigheden zich voordoet:

i) op het ogenblik van de initiëring van de lening;

ii) indien de crowdfundingdienstverlener meent dat de Projecteigenaar zijn verplichtingen met betrekking tot de volledige terugbetaling van de lening waarschijnlijk niet zal nakomen zonder dat de crowdfundingdienstverlener een toepasselijke zekerheid doet gelden of stappen met soortgelijk effect onderneemt;

iii) na verzuim; en

iv) indien de crowdfundingdienstverlener het voor een kredietverstrekker mogelijk maakt voor de vervaldatum van een lening uit te stappen.

8. In overeenstemming met deze verplichting heeft LOOKANDFIN een geautomatiseerd mechanisme ingesteld om elke lening te beoordelen in elk van de vier hierboven vermelde omstandigheden.

Dit betekent dat naast de beoordeling die wordt uitgevoerd aan het einde van de fase waarin het project wordt geselecteerd en voordat het online wordt gezet op het platform, er automatisch een melding wordt gegenereerd die herinnert aan de noodzaak om een nieuwe beoordeling uit te voeren wanneer een van de drie andere omstandigheden zich voordoet.

(4) Een register bijhouden van elk aanbod om te kunnen vaststellen dat de kredietrisicobeoordeling is uitgevoerd

9. Crowdfundingdienstverleners moeten van elke crowdfundingaanbod dat op het platform wordt uitgebracht een registratie bijhouden zodat kan worden aangetoond dat:

i) tijdig en in overeenstemming met de vereisten van de Crowdfundingverordening een beoordeling van het kredietrisico is uitgevoerd; en

ii) de prijs van het crowdfundingaanbod correct en passend was, in overeenstemming met het kader voor risicobeheer.

10. In toepassing van deze verplichting heeft LOOKANDFIN een automatisch registratiesysteem opgezet voor elk crowdfundingaanbod gericht op het faciliteren van de toekenning van leningen die online op haar platform worden geplaatst.

Deze registratie is bedoeld om aan te tonen (i) dat er een kredietrisicobeoordeling is uitgevoerd en (ii) dat de prijs van het aanbod correct en passend is. 

 

 

 

 

 

PPROCEDURES VOOR KLACHTENBEHANDELING

LOOKANDFIN heeft deze procedure opgesteld voor de behandeling van klachten van cliënten.

 

A. WETTELIJKE GRONDSLAG

1. Deze procedures zijn gebaseerd op artikel 7 van de Crowdfundingverordening, die wordt aangevuld en versterkt door Gedelegeerde Verordening nr. 2022/2117 van 13 juli 2022 (hierna de "Gedelegeerde Verordening").

De hieronder uiteengezette procedures zijn bedoeld om aan deze bepalingen te voldoen.

 

B. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

2. In artikel 7 van de Crowdfundingverordening is het recht vastgelegd van elke cliënt die ontevreden is over de diensten van een crowdfundingdienstverlener om een klacht in te dienen bij deze dienstverlener.

Een klacht wordt in artikel 1.1 van de Gedelegeerde Verordening gedefinieerd als de handeling waarmee een cliënt van een crowdfundingdienstverlener deze laatste in kennis stelt van zijn ontevredenheid over de verlening van crowdfundingdiensten in de zin van artikel 2.1 (a) van de Crowdfundingverordening.

Artikel 1.2 (b) van de Gedelegeerde Verordening bepaalt ook dat klachten kosteloos door de klant worden ingediend en door de crowdfundingdienstverlener worden behandeld.

 

C. VOORWAARDEN VOOR DE ONTVANKELIJKHEID VAN KLACHTEN

3. In overeenstemming met artikel 1.2, a) van de Gedelegeerde Verordening zijn de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van een klacht als volgt:

a. De klacht moet uitgaan van een cliënt van LOOKANDFIN;

b. De klacht moet betrekking hebben op de crowdfundingdiensten die LOOKANDFIN heeft verleend in het kader van een crowdfundingaanbod waaraan de cliënt heeft deelgenomen;

c. LOOKANDFIN mag niet reeds uitspraak hebben gedaan over een eerdere klacht ingediend door dezelfde cliënt met hetzelfde onderwerp en met betrekking tot hetzelfde crowdfundingaanbod;

d. De klacht moet worden ingediend door middel van het standaardformulier dat bij het ontwerp van Gedelegeerde Verordening is gevoegd en als bijlage bij deze procedure is gevoegd;

e. De klacht moet naar LOOKANDFIN worden gestuurd via de ad-hoclink op het platform of per e-mail naar complaint@lookandfin.com;

f. Het standaardformulier moet worden ingevuld in het Frans, Nederlands, Duits of Engels;

g. De indiener van de klacht moet op zijn minst de contractuele documenten waarop de klacht betrekking heeft bij het klachtenformulier voegen, evenals een kopie van elk ander document waarnaar in de klacht wordt verwezen;

h. De klacht moet worden ingediend binnen een maand na de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de klacht.

 

D. ONTVANGSTBEVESTIGING EN ONTVANKELIJKHEIDSCONTROLE

4. Het standaardformulier voor het indienen van een klacht is beschikbaar op het platform van LOOKANDFIN onder het tabblad "Een klacht indienen".

DZodra een klacht is ingediend, stuurt LOOKANDFIN automatisch een ontvangstbevestiging per e-mail naar de indiener van de klacht.

Dit ontvangstbewijs:

 • • zal de goede ontvangst van de klacht bevestigen;

 • • zal de indiener informeren dat LOOKANDFIN de ontvankelijkheid van de klacht zal onderzoeken en de indiener hiervan op de hoogte zal brengen binnen 10 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de klacht; 

 • • zal de indiener van de klacht de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer meedelen van de persoon of de dienst die verantwoordelijk is voor de behandeling van het dossier;

 • • zal de termijn vermelden waarbinnen een beslissing over de klacht zal worden genomen.

5. Na controle van de ontvankelijkheid van de klacht zal LOOKANDFIN de indiener van de klacht binnen 10 werkdagen vanaf de datum van de ontvangst van de klacht per e-mail op de hoogte brengen van het al dan niet ontvankelijke karakter van de klacht.

Als de klacht niet ontvankelijk is, zal LOOKANDFIN de redenen voor de onontvankelijkheid vermelden door te verwijzen naar een van de redenen voor onontvankelijkheid vermeld in punt 3 (a) tot 3 (h).

 

E. BEHANDELING EN AFHANDELING VAN KLACHTEN

6. Zodra LOOKANDFIN de bevestiging heeft verzonden van de ontvankelijkheid van de in punt 5 hierboven bedoelde klacht, begint LOOKANDFIN met de behandeling en het onderzoek van de grondslagen van de klacht.

Daartoe zal LOOKANDFIN eerst de klacht onderzoeken op duidelijkheid, leesbaarheid en volledigheid, en in het bijzonder nagaan of de indiener van de klacht bij het klachtenformulier de contractuele documenten heeft gevoegd waarop de klacht betrekking heeft, evenals een kopie van elk ander document waarnaar in de klacht wordt verwezen.

Indien dit het geval is, zal LOOKANDFIN de indiener bevestigen dat de klacht volledig is, waarna LOOKANDFIN 60 dagen de tijd heeft om de klacht te onderzoeken en een standpunt in te nemen.

Indien dit niet het geval is, zal LOOKANDFIN de indiener van de klacht op de hoogte brengen van het onvolledige karakter van de klacht en de indiener van de klacht uitnodigen om de inhoud van de klacht aan te vullen en/of te verduidelijken. De voornoemde termijn van 60 dagen begint pas te lopen zodra LOOKANDFIN een volledig dossier heeft ontvangen.

Als de indiener van de klacht de ontbrekende informatie niet binnen 30 dagen na het verzoek van LOOKANDFIN aan LOOKANDFIN bezorgt, sluit LOOKANDFIN het klachtdossier af, dat alleen opnieuw kan worden geopend als de ontbrekende elementen worden bezorgd.

7. Overeenkomstig artikel 4.3 van de Gedelegeerde Verordening zal LOOKANDFIN zo snel mogelijk antwoorden op redelijke verzoeken om informatie of vragen die de indiener van de klacht tijdens de in bovenstaand punt 5 bedoelde periode van 60 dagen doet, op voorwaarde dat deze verzoeken worden gedaan in de taal van de klacht.

De antwoorden van LOOKANDFIN zullen in de taal van de klacht worden opgesteld en per e-mail naar de indiener worden gestuurd, tenzij de indiener om een antwoord op papier heeft verzocht.

 

F. BESLISSING OVER DE GRONDSLAG VAN DE KLACHT

8. Overeenkomstig artikel 5.2 en 5.3 van de Gedelegeerde Verordening zorgt LOOKANDFIN ervoor dat er binnen de in punt 5 hierboven aangekondigde termijn van 60 dagen een beslissing wordt genomen over de klacht.

Als LOOKANDFIN deze termijn wegens uitzonderlijke omstandigheden niet kan naleven, zal ze de indiener van de klacht daar onmiddellijk van op de hoogte brengen en hem de nodige extra tijd meedelen.

9. Overeenkomstig artikel 5.1 van de Gedelegeerde Verordening zorgt LOOKANDFIN ervoor dat over alle punten die de indiener in zijn klacht aankaart, een besluit wordt genomen.

Of het besluit van LOOKANDFIN de klacht nu geheel of gedeeltelijk inwilligt of afwijst, LOOKANDFIN zal in alle gevallen haar besluit motiveren. Een dergelijk besluit zal moeten overeenstemmen met elk eerder besluit dat LOOKANDFIN heeft genomen met betrekking tot vergelijkbare klachten, tenzij LOOKANDFIN een andere conclusie kan rechtvaardigen.

In geval van volledige of gedeeltelijke afwijzing zal het besluit van LOOKANDFIN de indiener op de hoogte brengen van de mogelijkheden waarover hij beschikt om een klacht in te dienen bij de FOD Economie of zich tot de rechtbank te wenden.

10. Overeenkomstig artikel 6.2 van de Gedelegeerde Verordening wordt het besluit van LOOKANDFIN opgesteld in de taal van de klacht en per e-mail naar de indiener gestuurd, tenzij de indiener gevraagd heeft om hem het besluit op papier toe te sturen.

Het klachtenformulier is hier beschikbaar.

 

 

 

 

INFORMATIE MET BETREKKING TOT BELANGENCONFLICTEN

 

(a) Begrip en bronnen van belangenconflicten

1.1 Om het optreden van belangenconflicten te voorkomen en te vermijden, hebben LOOKANDFIN en LOOKANDFIN FINANCE een preventiebeleid opgesteld waarvan de samenvatting hieronder wordt weergegeven overeenkomstig artikel 8 van de Crowdfundingverordening en Gedelegeerde Verordening nr. 2111 van 13 juli 2022.

Naast LOOKANDFIN en LOOKANDFIN FINANCE zelf, is elke persoon die optreedt in naam van LOOKANDFIN of LOOKANDFIN FINANCE, zoals hun bestuurders, medewerkers en personeelsleden, die betrokken is bij activiteiten die aanleiding kunnen geven tot een belangenconflict of die toegang heeft tot voorkennis of andere vertrouwelijke informatie met betrekking tot de Cliënten van LOOKANDFIN of tot transacties afgesloten met of in naam van Cliënten, een persoon die betrokken is bij dit beleid.

1.2 Een eerste situatie waarin sprake zou kunnen zijn van een belangenconflict, zou zich kunnen voordoen in de hypothese waarin een bestuurder, medewerker of personeelslid van LOOKANDFIN een persoonlijk belang, van vermogensrechtelijke of financiële aard, zou hebben bij een specifieke Projecteigenaar die gefinancierd wordt op het platform van LOOKANDFIN, hetzij door het bestaan van een band van vermogensrechtelijke aard met voornoemde Projecteigenaar, hetzij door de ontvangst van een persoonlijk financieel voordeel door de bestuurder, de medewerker of het personeelslid van LOOKANDFIN in geval van financiering van voornoemde Projecteigenaar.

Een omgekeerd belangenconflict zou ook kunnen ontstaan als een bestuurder, medewerker of personeelslid van LOOKANDFIN een belang van vermogensrechtelijke aard zou hebben dat tegengesteld is aan dat van een Projecteigenaar en deze laatste zou willen uitsluiten van de selectie van Projecteigenaren, ook al is deze laatste geldig en zou het in het belang van LOOKANDFIN zijn om hem te selecteren.

 

(b) Aangifteverplichting

2. Om elke situatie van belangenconflict te voorkomen, moet elke betrokken persoon in het kader van zijn functie elke situatie die een belangenconflict kan vormen, zelfs een potentieel belangenconflict, rechtstreeks en onmiddellijk melden aan de afgevaardigd bestuurder van LOOKANDFIN. De afgevaardigd bestuurder van LOOKANDFIN zal als enige oordelen over de actie die moet worden ondernomen.

In het bijzonder moet elke betrokken persoon onmiddellijk aangifte doen van het bestaan van: 

 • Een band van aandeelhouderschap of obligatiehouderschap die deze zou hebben met een Kandidaat-Projecteigenaar;

 • Een leidinggevende, bezoldigde of onafhankelijke functie die deze zou uitoefenen bij een Kandidaat-Projecteigenaar;

 • Elk rechtstreeks of onrechtstreeks eigendomsbelang dat deze zou hebben bij de selectie van een Kandidaat-Projecteigenaar door LOOKANDFIN voor een financieringsproject of, omgekeerd, om uitgesloten te worden van het selectieproces.

 

(c) Verbodsmaatregelen

3.1 Om elk risico van belangenconflict te vermijden en in overeenstemming met artikel 8.1 en 8.2 van de Crowdfundingverordening, is het strikt verboden:

 • voor LOOKANDFIN om in te schrijven op en deel te nemen als Belegger of Projecteigenaar aan de op de Site voorgestelde Crowdfundingaanbiedingen;

 • voor LOOKANDFIN om als Projecteigenaar haar aandeelhouders die 20% of meer van het maatschappelijk kapitaal of de stemrechten bezitten, haar bestuurders of werknemers, evenals elke natuurlijke of rechtspersoon die met deze aandeelhouders, bestuurders of werknemers verbonden is door een zeggenschapsband in de zin van artikel 4, lid 1, punt 35) b), van Richtlijn 2014/65/EU te financieren;

 • voor LOOKANDFIN om haar aandeelhouders die 20% of meer van het aandelenkapitaal of de stemrechten bezitten, haar bestuurders of werknemers, alsook elke natuurlijke of rechtspersoon die met deze aandeelhouders, bestuurders of werknemers verbonden is door een zeggenschapsband in de zin van artikel 4, lid 1, punt 35, onder b), van Richtlijn 2014/65/EU, te aanvaarden als Belegger.

3.2 Om ervoor te zorgen dat deze verbodsmaatregelen zo doeltreffend mogelijk zijn, zal LOOKANDFIN een geautomatiseerd register bijhouden van de voornoemde personen op wie het verbod van toepassing is en ervoor zorgen dat:

 • voor elke selectie van een Projecteigenaar, het voorkomen van de naam van een persoon waarop de verbodsbepalingen van toepassing zijn en die voorkomt in het computerregister, automatisch wordt geïdentificeerd in de fase van de selectie van de Projecteigenaar, wat een einde zal maken aan de selectieprocedure;

 • de personen waarop de verbodsbepalingen van toepassing zijn, niet als Beleggers kunnen inschrijven op een Fondsenwerving en bijgevolg niet kunnen deelnemen aan een Crowdfundingaanbod dat online op de Site wordt geplaatst.

 

(d) Gedrag met betrekking tot cadeaus en andere aangeboden voordelen

4.1 De geschenken, voordelen en pleziertjes die aan de betrokken personen worden aangeboden, moeten aangegeven worden bij de afgevaardigde bestuurder van LOOKANDFIN. Er is een specifieke procedure voorzien, waarin de gevallen in vier categorieën worden onderverdeeld:
a) Vrijstelling: voorwerpen waarvoor noch een aangifte noch een akkoord nodig is:

 • Ontvangen voorwerpen met een waarde van minder dan 30 EUR;

 • Werkvergaderingen die tijdens een maaltijd gehouden worden;

 • Bijdragen aan gezamenlijke marketingontwikkelingskosten;

 • Deelname aan seminaries of conferenties georganiseerd door tussenpersonen;

 • Software die aansluit bij de activiteiten van het bedrijf;

 • Toegang tot opleidingsinstrumenten of -documenten die aansluiten bij de activiteiten van het bedrijf; • Aangeboden prijzen voor de prestaties van onafhankelijke agentschappen.

 

b) Voorwerpen die aangegeven moeten worden maar waar geen akkoord voor nodig is:

 • Ontvangen voorwerpen met een waarde tussen 30 en 130 EUR

In dergelijke gevallen moet de melding zo snel mogelijk worden gedaan, vóór of, indien van toepassing, nadat het voorwerp is ontvangen of aangeboden.

c) Voorwerpen die aangegeven moeten worden en waar eveneens een akkoord voor nodig is:

 • Ontvangen voorwerpen en reizen met een waarde van meer dan 130 EUR

De melding zal zo snel mogelijk moeten worden gedaan, vóór of, indien dit onmogelijk is, onmiddellijk nadat het voorwerp is ontvangen of verzonden. De afgevaardigd bestuurder van LOOKANDFIN zal bevestigen of het voorwerp al dan niet aanvaard mag worden.

 

d) Verboden voorwerpen:

 • Cash geld of gelijkwaardige schenkingen zoals loterijbiljetten en beleggingsinstrumenten geschonken door bestaande Cliënten, Kandidaat-Projecteigenaars of gewoon prospecten, kunnen in geen geval worden aanvaard.

 

4.2. Om elk belangenconflict met betrekking tot de bezoldiging te vermijden, zal geen enkele werknemer, onafhankelijke medewerker, bestuurder of aandeelhouder van LOOKANDFIN zijn bezoldiging gekoppeld of, op welke manier dan ook, verhoogd zien als gevolg van de aanvaarding op het LOOKANDFIN-platform van een Projecteigenaar of een bepaald financieringsproject.

Het verbod in de vorige paragraaf, dat van toepassing is op de bezoldiging van de werknemers, onafhankelijke medewerkers en bestuurders van LOOKANDFIN, geldt ook voor de toekenning van dividenden aan de aandeelhouders van LOOKANDFIN als gevolg van de aanvaarding op de Site van een Projecteigenaar of een bepaald financieringsproject.

Hierbij wordt gepreciseerd dat de salesmedewerkers wel over een vaste en variabele bezoldiging beschikken, die afhankelijk is van de dossiers die ze eventueel hebben aangebracht. Elk belangenconflict van hun kant wordt dus vermeden zolang:  

 • • Hun variabele loon hetzelfde is, ongeacht het dossier dat ze aanbrengen. De salesmedewerkers hebben er dus geen financieel belang bij dat het ene project wordt gefinancierd in plaats van het andere,

 • • De salesmedewerkers op geen enkele manier betrokken zijn bij het Selectiecomité voor de financieringsprojecten en dus geen macht hebben over het Comité, dat onafhankelijk blijft.

 

(e) Geen vastgestelde belangenconflicten

5. Tot op heden heeft LOOKANDFIN geen belangenconflicten vastgesteld. 

 

 

INFORMATIE AAN DE BELEGGERS

1. Informatie over Lookandfin en Lookandfin Finance

Lookandfin is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel Louizalaan 475, 1000 Brussel. Ze is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0846.783.769 en geregistreerd bij de btw-administratie onder het nummer 0846.783.769.

Lookandfin is erkend door de FSMA als crowdfundingdienstverlener sinds 6 juni 2023.

Lookandfin Finance is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel Louizalaan 475, 1000 Brussel. Ze is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0683.777.546 en geregistreerd bij de btw-administratie onder het nummer 0683.777.546.

Lookandfin Finance is een financieringsvehikel dat optreedt als een special purpose entity in de zin van artikel 2.1, q) van de Crowdfundingverordening.

 

2. Informatie over kosten en vergoedingen

De toegang tot de Site, de inschrijving daarop als Kandidaat-Belegger en, meer in het algemeen, de levering van crowdfundingdiensten door Lookandfin zijn volledig gratis voor de Beleggers. Dit betekent dat het bedrag dat door een Belegger wordt geïnvesteerd in het kader van een Crowdfundingaanbod volledig en uitsluitend zal worden toegewezen aan zijn belegging en dus rente zal dragen, zonder dat dit bedrag zal worden verminderd door een commissie betaald aan Lookandfin.

Op dezelfde manier zijn het bestaan van Lookandfin Finance en haar tussenkomst tussen de Belegger en de Projecteigenaar in het kader van Verzekerde en Standaardfondsenwerving volledig gratis voor zowel de Belegger als de Projecteigenaar.

De enige kosten die de Belegger desgevallend verschuldigd zou kunnen zijn ten aanzien van Lookandfin Finance, zijn het aandeel van de Belegger, in verhouding tot zijn onbetaalde vordering, van de gerechtskosten, advocatenkosten en deurwaarderskosten die nodig zijn om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de in gebreke blijvende Projecteigenaar of om bewarende of uitvoerende maatregelen te nemen tegen de in gebreke blijvende Projecteigenaar in overeenstemming met artikel 3.9 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Indien deze kosten worden gemaakt door de Beleggers, worden deze kosten noodzakelijkerwijs gemaakt op vrijwillige basis, aangezien zij afhankelijk zijn van de beslissing van elke Belegger om al dan niet bij te dragen aan de juridische kosten en de kosten van de deurwaarder die nodig zijn om actie te ondernemen tegen een in gebreke blijvende Projecteigenaar.

Er zijn geen andere kosten of lasten die Lookandfin of Lookandfin Finance aan de Beleggers aanrekent in het kader van de verstrekking van crowdfundingdiensten.

 

3. Risico's verbonden aan de inschrijving op een Crowdfundingaanbod

De Inschrijving op een Crowdfundingaanbod en, bijgevolg, investering in een Project, houdt een aantal risico's in, die als volgt kunnen worden samengevat:

 

A.           Risico op wanbetaling door de Projecteigenaar

De Inschrijving op een Crowdfundingaanbod houdt voor de Belegger een risico in met betrekking tot de volledige terugbetaling van het geïnvesteerde bedrag in kapitaal en rente, aangezien deze volledige terugbetaling door Lookandfin Finance, of door de Projecteigenaar zelf in het geval van Directe Fondsenwerving, afhankelijk is van de solvabiliteit van de Projecteigenaar gedurende de periode die nodig is om de maandelijkse termijnen te betalen die bestemd zijn om de toegekende financiering terug te betalen.

Het risico bestaat namelijk dat de Belegger het geïnvesteerde kapitaal of de verwachte rente geheel of gedeeltelijk niet terugkrijgt als de Projecteigenaar in gebreke blijft, wat het geval zou kunnen zijn als de Projecteigenaar failliet gaat of een insolventieprocedure in gang zet.

Deze risico's kunnen worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder:

a) een (ernstige) verandering in de macro-economische omstandigheden;
b) wanbeheer door de Projecteigenaar;
c) een gebrek aan ervaring vanwege de Projecteigenaar;
d) fraude vanwege de Projecteigenaar;
e) een financiering die niet geschikt is voor het bedrijfsdoel;
f) een tegenvallende productlancering van de Projecteigenaar;
g) ontoereikende kasstromen van de Projecteigenaar.

 

B.            Risico op wanbetaling door de Lookandfin Finance

In de Verzekerde of Standaardfondsenwerving waarbij Lookandfin Finance partij is, kan het risico voor de Belegger om het geïnvesteerde kapitaal of de beoogde rente geheel of gedeeltelijk niet terug te krijgen, zich ook voordoen in geval van faillissement of insolventieprocedure die Lookandfin Finance zou treffen.

Om de Belegger volledig te informeren, is het echter noodzakelijk om te verduidelijken dat de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding, vereist dat financieringsvehikels hun activa in evenveel compartimenten verdelen als er gefinancierde Projecten zijn en een boekhouding per compartiment bijhouden, waarbij elke transactie wordt toegerekend aan een Project en een specifiek compartiment. Dit mechanisme is ontworpen en opgelegd door de Belgische wetgever om te voorkomen dat het mogelijk in gebreke blijven van een Projecteigenaar gevolgen heeft voor de Beleggers die in andere Projecten hebben geïnvesteerd. De Beleggers die hebben belegd in een Project waarvan de Projecteigenaar in gebreke blijft, zullen dus alleen rechten kunnen doen gelden met betrekking tot het compartiment dat aan dat Project is toegewezen. Dit mechanisme maakt het bijgevolg mogelijk om het domino-effect dat het in gebreke blijven van een Projecteigenaar zou kunnen hebben op het financieringsvehikel en op de andere Beleggers, te bestrijden en te beperken.

 

C.            Risico dat het rendement op de belegging lager ligt, later komt of ontbreekt

Gelijkaardig aan de eerste twee risico's die hierboven werden uiteengezet, zou het risico dat het rendement op de belegging lager ligt, later komt of ontbreekt zich kunnen voordoen zelfs indien de Projecteigenaar of Lookandfin Finance niet in gebreke blijft. Dit risico houdt in dat het rendement op de belegging lager kan zijn dan verwacht, dat het kan worden uitgesteld of dat de kapitaal- of rentebetalingen van het Project niet kunnen worden uitgevoerd.

 

D.           Risico dat het platform uitvalt

Dit risico bestaat erin dat Lookandfin tijdelijk of permanent niet in staat is om haar diensten te verlenen.

In het geval van een Verzekerde of Standaardfondsenwerving waarbij Lookandfin Finance partij is, vereist een volledige informatieverstrekking aan de Belegger dat wordt vermeld dat een falen van Lookandfin niet noodzakelijk of automatisch een impact heeft op Lookandfin Finance, dat een afzonderlijke juridische entiteit is. Aangezien Lookandfin Finance de terugbetalingen ontvangt van de Projecteigenaren en verantwoordelijk is voor de terugbetalingen aan de Beleggers, zou Lookandfin Finance haar activiteiten voortzetten zonder noodzakelijkerwijs of automatisch getroffen te worden door het falen van Lookandfin.

 

E.            Illiquiditeit van de belegging

Een belegging in een crowdfundingproject is een illiquide belegging aangezien:

- de Belegger geen vervroegde terugbetaling kan eisen van de Projecteigenaar of Lookandfin Finance,

- er geen secundaire markt bestaat die de Belegger toelaat om zijn Note gemakkelijk door te verkopen, wat de Belegger niet belet om zijn Note buiten enige georganiseerde markt aan een derde te verkopen.

De illiquiditeit van de belegging is geen risico maar een feit dat bestaat vanaf het begin van de belegging. Het wordt echter vermeld in deze rubriek.

 

F.            Overige risico's

Daarnaast moet worden gewezen op het bestaan van andere risico's waarover de Projecteigenaar geen controle heeft, zoals politieke en regelgevingsrisico's, die ook van invloed kunnen zijn op de belegging. 

 


4. Selectiecriteria voor de projecten

De Kandidaat-Projecteigenaren worden vooraf geselecteerd door Lookandfin, rekening houdend met verschillende criteria met betrekking tot hun bestaande winstgevendheid en solvabiliteit en hun vooruitzichten met betrekking tot toekomstige groei en ontwikkeling.

Een van de vereiste criteria om als Kandidaat-Projecteigenaar geselecteerd te worden, is dat deze minstens één boekjaar achter de rug heeft, een jaaromzet heeft van minimaal 400.000 EUR en positieve bedrijfsinkomsten van minimaal 40.000 EUR.

Als het Project betrekking heeft op vastgoed, moet de Kandidaat-Projecteigenaar ook voldoen aan de volgende voorwaarden:

- over een commerciële staat van dienst beschikken;
- minimaal 3 vastgoedtransacties hebben uitgevoerd in de afgelopen 12 maanden, waaronder ten minste één transactie met een kostprijs van meer dan 1.000.000 EUR;
- over een multidisciplinair team van minimaal 3 ervaren mensen beschikken;
- voor vastgoedontwikkelingen een voorverkooppercentage van minimaal 30% hebben en de vereiste bankfinanciering en eventuele Breyne-garanties hebben verkregen.

 


5. Aard van de crowdfundingdiensten

Lookandfin levert een crowdfundingdienst waarbij de belangen van Beleggers en Projecteigenaars samengebracht worden en die als doel hebben:

- ofwel de belegging van Effecten uitgegeven door Lookandfin Finance, evenals het ontvangen en doorsturen van orders ontvangen van Beleggers overeenkomstig artikel 2.1, a), ii) van de Crowdfundingverordening in geval van een Verzekerde en Standaardfondsenwerving;

- of het faciliteren van het verstrekken van leningen die aanleiding geven tot het sluiten van Leenovereenkomsten overeenkomstig artikel 2.1, a), i) van de Crowdfundingverordening in geval van een Directe Fondsenwerving.

 


6. Afwezigheid van een garantie- of vergoedingssysteem

De crowdfundingdiensten aangeboden door Lookandfin worden niet gedekt door een garantiefonds of door andere vergoedingsmechanismen georganiseerd door de Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen of door de Wet van 17 december 1998 tot oprichting van een beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten.

Ook de Notes en Leenovereenkomsten die via het Crowdfundingplatform van Lookandfin zijn verworven, worden niet gedekt door het beleggerscompensatiestelsel dat in overeenstemming met Richtlijn 97/9/EG is ingesteld.

 


7. Methode voor het bepalen van de risicoklasse

 

A.        Om de Kandidaat-Belegger te helpen bij zijn keuzes op het vlak van Fondsenwervingen waaraan hij voornemens is deel te nemen, geeft LOOKANDFIN voor elke Fondsenwerving de risicocategorie aan die ze aan de Kandidaat-Projecteigenaar heeft toegekend.

Deze risicoklasse hangt uitsluitend af van het type en de aard van de zekerheid die door de Kandidaat-Projecteigenaar wordt toegekend.

Deze indeling begint met klasse A+ (laag risico) en eindigt met klasse C (speculatief risico).

1.            Dossiers waarvan het kapitaal voor 100% verzekerd is door de kredietverzekeringsmaatschappij Atradius krijgen risicoklasse A+.

2.            Dossiers met een hypotheek in 1e rang, al dan niet traceerbaar, krijgen risicoklasse A.

3.            Dossiers die in aanmerking komen voor gewestelijke fiscale regelingen (WinWinlening, Proxilening, Prêt coup de pouce) en die gedekt zijn door een belastingkrediet van 30% in geval van wanbetaling door de debiteur, krijgen risicoklasse B+.

4.            Dossiers met een hypotheek in 2e rang, al dan niet traceerbaar, krijgen risicoklasse B.

5.            Dossiers met een roerende zekerheid zoals een pandrecht op het handelsfonds of een pandrecht op vorderingen, krijgen risicoklasse C+.

6.            Dossiers met een pandrecht op aandelen, medeschuldenaarschap of borgstelling krijgen risicoklasse C.

Het risicoklassenmodel dat Lookandfin gebruikt, wordt beschouwd als een geautomatiseerd model waarbij de kwaliteit van de zekerheid die door de Projecteigenaar wordt verstrekt, automatisch de risicoklasse bepaalt die aan het Project wordt toegekend.

 

B.            Het toewijzingsmodel voor de risicoklassen werd ontworpen en goedgekeurd door het Selectiecomité van Lookandfin dat verantwoordelijk is voor de selectie van de Projecteigenaren. Voor het overige is er geen specifieke "governanceovereenkomst" met betrekking tot de toepassing van dit model.

Het Selectiecomité van Lookandfin komt wekelijks samen en beoordeelt voortdurend of het toewijzingsmodel voor de risicoklassen relevant blijft en of het moet worden aangevuld of aangepast.

Lookandfin maakt geen gebruik van een toewijzingsmodel voor de risicoklassen ontwikkeld door een derde partij.

 

C.            Het toewijzingsmodel voor de risicoklassen dat Lookandfin gebruikt

- Maakt voornamelijk gebruik van informatie en gegevens die door de Projecteigenaar worden verstrekt over de zekerheden die zullen worden toegekend;

- In de meeste gevallen worden deze informatie en gegevens geverifieerd en gevalideerd door een derde partij, zoals de notaris die de akte ontvangt op grond waarvan de hypotheek wordt verstrekt, evenals de autoriteiten op het gebied van eigendomsdocumentatie en stedenbouw met betrekking tot hypotheekonderzoeken die de ontvangst van de akte voorafgaan.

De door de Projecteigenaar verstrekte informatie over de zekerheden die zullen worden verleend, kan als betrouwbaar worden beschouwd wanneer deze door derden is geverifieerd zoals hierboven aangegeven.

In andere gevallen kan het zijn dat de informatie niet betrouwbaar is, bijvoorbeeld wanneer de bestuurder van de Projecteigenaar optreedt als medeschuldenaar of hoofdelijke borg voor de Projecteigenaar. Het gaat hier om een toezegging van een natuurlijk persoon naast de Projecteigenaar.

 

D.           Zoals vermeld in punt A hierboven, is het model voor het bepalen van de risicoklassen uitsluitend gebaseerd op de kwaliteit en de aard van de zekerheid die door de Projecteigenaar wordt gesteld.

Dit model houdt bijgevolg geen rekening met andere criteria waarmee rekening wordt gehouden tijdens het selectieproces van het Project, zoals:

- de geschatte winstgevendheid van het Project,
- de geschatte omzet die het Project zal genereren,
- de schuldenlast en solvabiliteit van de Projecteigenaar,
- de macro-economische omstandigheden van de geografische markt waar het Project zal worden ontwikkeld,
- de mate van concurrentie in de sector waarin het Project zal worden ontwikkeld,
- de mate van kennis en ervaring van de Projecteigenaar op het specifieke werkterrein waarop het Project zal worden ontwikkeld,
- de reputatie van de Projecteigenaar.

Aangezien de kwaliteit en de aard van de zekerheid die door de Projecteigenaar wordt gesteld de enige factoren zijn waarmee rekening wordt gehouden in de methode die wordt gebruikt om de risicoklasse van het Project te bepalen, wordt er geen evenredigheid gebruikt tussen de verschillende criteria.

Aangezien de kwaliteit en de aard van de door de Projecteigenaar gestelde zekerheid de enige factoren zijn waarmee rekening wordt gehouden in de methode die wordt gebruikt om de risicoklasse van het Project te bepalen, worden de criteria met betrekking tot het risico op witwassen van geld en de financiering van terrorisme niet in aanmerking genomen bij deze bepaling. Deze criteria worden echter wel gehanteerd bij de selectie van Projecteigenaren.

 

E.            Het door Lookandfin gebruikte model voor de bepaling van de risicoklasse laat geen handmatige correctie toe, aangezien alleen de kwaliteit en de aard van de door de Projecteigenaar gestelde zekerheid bepalend zijn voor de toegekende risicoklasse.

Er wordt geen rekening gehouden met de risicoklasse die aan een Project wordt toegekend bij het bepalen van het bedrag of de duur van de financiering die door de Projecteigenaar wordt aangevraagd via het Crowdfundingaanbod.

Aangezien de risicoklasse uitsluitend wordt bepaald door de kwaliteit en de aard van de zekerheid die door de Projecteigenaar wordt gesteld, wordt deze risicoklasse niet herzien of gewijzigd tijdens de looptijd van het Project.

Lookandfin zal erop toezien dat deze rubriek wordt aangepast indien wordt besloten om de methode voor het bepalen van de risicoklassen te wijzigen.

 

8. Precontractuele bedenktijd

In overeenstemming met artikel 9 van de AGV van Lookandfin en artikel 22.2 van de Crowdfundingverordening, beschikken Niet-Ervaren Beleggers over een periode van 4 kalenderdagen waarbinnen zij te allen tijde hun Inschrijving in het kader van een Fondsenwerving kunnen intrekken, zonder zich te moeten rechtvaardigen en zonder enige sanctie op te lopen.

Deze bedenktijd begint te lopen:

- ofwel op de dag van de Inschrijving door de Niet-Ervaren Belegger op de Site,

- ofwel op de dag waarop LOOKANDFIN een e-mail stuurt naar de Beleggers om hen op de hoogte te brengen van een wijziging die werd aangebracht aan het blad met essentiële beleggingsinformatie om dit bij te werken of om een weglating, fout of onnauwkeurigheid te corrigeren die een aanzienlijke impact zou kunnen hebben op het verwachte rendement van de belegging, in overeenstemming met artikelen 23.8 en 23.12 van de Crowdfundingverordening.

De precontractuele bedenktijd verstrijkt na vier kalenderdagen. Om tijdens deze periode een geldige terugtrekking uit te voeren, moet de Niet-Ervaren Belegger binnen de voornoemde periode van 4 kalenderdagen een e-mail sturen naar LOOKANDFIN op info@lookandfin.com. Deze e-mail moet vermelden dat de Niet-Ervaren Belegger zich wenst terug te trekken.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid