Optimalisatie voor managementvennootschappen

Investeer uw slapend geld in crowdlending en
verhoog uw bedrijfsleiderbezoldiging

  • +5% beoogd rendement
  • +18% van de nettobezoldiging
  • vanaf € 20.000

Leen aan kmo's en laat uw geld renderen

Op maat

Onze Premium-service helpt u bij het bepalen van uw persoonlijk risicoprofiel

 

Automatisch

Wij stellen uw beleggingsportfolio automatisch samen op basis van uw criteria

 

Gratis

Wij staan u op elk moment bij en beheren al uw terugbetalingen gratis

 

Maximaliseer uw bedrijfsleiderbezoldiging

Wanneer u uw geld belegt bij Look&Fin, laat u uw liquidatiereserve meer opbrengen alvorens het vrij te maken en verhoogt u uw nettobezoldiging met meer dan 18%

Avec réserve de liquidation
(VVPR ter)
Avec réserve de liquidation &

Winst voor belasting € 100 000 € 100 000
Toe te rekenen winst na vennootschapsbelasting (20%) € 80 000 € 80 000
Roerende voorheffing op dividenden - -
Afzonderlijke bijdrage (voorheffing 10%) € -7 273 € -7 273
Liquidatiereserve € 72 727 € 72 727
Roerende voorheffing op dividenden (na 5 jaar) - 3 636 € - 3 636 €
Totaal geïnvesteerd bedrag bij L&F (op 5 jaar) - € 72 727
Beoogd jaarlijks brutorendement - IRR - 5 %
Brutorente gegenereerd over 5 jaar - € 18 182
Vennootschapsbelasting op de gegenereerde rente (20%) - € -3 636
Roerende voorheffing op de gegenereerde rente (15%) - € -2 182
Particuliere betaling na 5 jaar € 69 091 € 81 455
Ratio (Privé/Brutowinst) 69,1 % 81,5 %

Nog vragen?

Alle ondernemingen die een rechtspersoonlijkheid hebben, kunnen beleggen via crowdlending (nv, bv, coöperatieve vennootschap (cv), vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap). Het is niet nodig de statuten van de onderneming te wijzigen om op deze wijze te beleggen (ga echter steeds na of het maatschappelijk doel de onderneming toelaat om te investeren en beleggingen te realiseren, wat meestal het geval is).
Ja. Beleggingen in crowdlending maken het mogelijk om de bezoldiging die u als zaakvoerder ontvangt te optimaliseren door uw liquidatiereserve te laten renderen gedurende haar lock-in periode (minimaal 5 jaar). U kan uw nettobezoldiging aldus verhogen met 18%.
Nee. Elke onderneming die slapende liquide middelen op haar rekeningen heeft staat, kan die middelen laten renderen via Look&Fin.
Nee. Beleggingen in crowdlending worden als vordering geboekt in de balans van uw onderneming en hebben dus geen invloed op de berekening van uw belastingtarief, in tegenstelling tot traditionele beleggingen. Bij traditionele beleggingen verliest u het recht op het verlaagd tarief indien die beleggingen meer bedragen dan 50% van uw eigen vermogen (d.w.z. gestort kapitaal plus belaste reserves en geboekte meerwaarden).
Het minimumbedrag dat uw vennootschap via Look&Fin dient te investeren, bedraagt € 20.000. Dat bedrag wordt gespreid over meerdere afzonderlijke beleggingen, in functie van de dossiers die worden aangeboden. U wordt verzocht om het bedrag voor elke lening over te schrijven via de bankrekening van uw vennootschap. De looptijd van elke belegging schommelt tussen 1 en 5 jaar.
Uw diversificatieniveau zal afhangen van het profiel dat u kiest:
  • Secured: 10 A+ (100% verzekerd kapitaal) en A leningen (1e rang hypotheekgarantie). Beoogd jaarlijks rendement tussen 3% en 4,5%/jaar.
  • Balanced: 20 A (1e rang hypotheekgarantie) en B leningen (2e rang hypotheekgarantie). Beoogd jaarlijks rendement tussen 4,5% en 6%/jaar.
  • Dynamic: 20 A (1e rang hypotheekgarantie), C+ en C leningen. Beoogd jaarlijks rendement tussen 6% en 7,5%/jaar.
De interesten die worden gegenereerd door beleggingen in crowdlending, zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting (ISoc).
Nee. Er is geen enkele btw-regeling van toepassing op uw beleggingen via crowdlending.
Alle informatie met betrekking tot uw beleggingen en uw transacties is beschikbaar op uw persoonlijke online-omgeving. Het volstaat om deze gegevens te downloaden en over te maken aan uw boekhouder zodat deze laatstgenoemde de gegevens kan verwerken in uw boekhouding.
Het Look&Fin-team zal een invorderingsprocedure inleiden om het verschuldigde bedrag terug te vorderen via de activatie van de kredietverzekering of van de verstrekte zekerheden. Indien deze procedure tot een oninbaar verlies leidt, zal u de documenten ontvangen op grond waarvan uw vennootschap een waardevermindering op de betrokken schuldvordering kan boeken, waardoor haar belastbare grondslag dienovereenkomstig zal worden verminderd.

Praat rechtstreeks met een bedrijfsinvesteringsadviseur

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid