Borgstelling

Een borgstelling is een verbintenis van een derde partij om de uit hoofde van een lening verschuldigde bedragen volledig te betalen, maar, in tegenstelling tot een medeschuldenaarschap, enkel indien de kredietnemer in gebreke blijft bij de betaling aan de schuldeiser. Indien de borg zijn verplichtingen tegenover de schuldeiser niet vrijwillig nakomt, kan deze laatste proberen een executoriale titel te verkrijgen waarmee hij alle voor beslag vatbare goederen van de borg in beslag kan laten nemen en deze vervolgens kan laten verkopen om de schuld terugbetaald te krijgen.

Er zijn verschillende soorten borgstellingen:

  • algemeen: de borgsteller verbindt zich voor alle verbintenissen van de kredietnemer (huidige en toekomstige leningen),
  • bijzonder: de borgsteller verbindt zich tot een specifieke lening,
  • beperkt of onbeperkt op vlak van de duur en het bedrag,
  • hoofdelijk en ondeelbaar: wanneer meerdere personen zich borg hebben gesteld, kan de schuldeiser zich tot slechts één van hen richten om het volledige verschuldigde bedrag te innen. De borgsteller kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn.

Er kunnen meerdere borgstellers zijn voor dezelfde lening.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid