Financiële woordenlijst : Medeschuldenaarschap

Meest gezochte begrippen:

Medeschuldenaarschap

Het medeschuldenaarschap is de verbintenis van een derde partij om uit heel zijn vermogen alle uit hoofde van een lening verschuldigde bedragen volledig te betalen. De medeschuldenaar is met andere woorden op dezelfde manier aansprakelijk voor de lening als de lener. In de praktijk en meestal zal de schuldeiser de medeschuldenaar alleen vragen om de verschuldigde bedragen te betalen die de kredietnemer niet heeft betaald. Indien de medeschuldenaar zijn verplichtingen jegens de schuldeiser niet vrijwillig nakomt, kan de schuldeiser proberen een executoriale titel te verkrijgen die hem in staat stelt alle voor beslag vatbare goederen van de medeschuldenaar in beslag te laten nemen en deze vervolgens te laten verkopen om de schuld te betalen.

De medeschuldenaar kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. Er kunnen meerdere medeschuldenaren zijn voor dezelfde lening.

De garantie met de vestiging van een medeschuldenaarschap geldt voor leningen in de risicoklasse “Dynamic”. Voor meer informatie over deze leningen, klik hier.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid