Het Risk Management of Risicobeheer bij Look&Fin

Het Risk Management of Risicobeheer bij Look&Fin

05/06/2020

Crowdlending is een financieringsmethode die vaak ten onrechte tegenover bankfinanciering wordt gesteld. Deze twee financieringsbronnen zijn echter complementair. Participatieve leningen en bankleningen kunnen wel een verschillende aanpak hebben op vlak van de werking en procedures.

De traditionele banksector is immers onderworpen aan specifieke regelgevende beperkingen en procedures die de interacties omslachtig kunnen maken. Als erkend alternatief financieringsplatform is Look&Fin ook onderworpen aan een regelgevingskader, maar aangezien haar processen voor 100% gedigitaliseerd zijn, kan het platform een hoge reactiviteit en een concrete aanpak combineren met behoud van een meer gepersonaliseerd kader. Bovendien worden beslissingen collegiaal genomen en worden de financieringsvoorstellen onderhandeld met de lener, waarbij de belangen van de beleggers in het achterhoofd worden gehouden.

Risicobeheer: de structurering en veiligstelling van dossiers

De missie van Look&Fin is tweeledig: kmo's helpen om financiering te vinden, maar ook alles in het werk stellen om de belangen van haar beleggers in alle mogelijke omstandigheden te beschermen. De dossiers die hen ter financiering worden voorgesteld, moeten zinvol zijn, het doel van het krediet moet goed afgebakend zijn en het risico moet goed beheerd worden.

Het risicobeheer is het proces waarbij de onzekerheden in investeringsbeslissingen geïdentificeerd, geanalyseerd en aanvaard of verzacht worden. Bij beleggingen is er één gouden regel: een hoog rendement staat steeds tegenover een hoog risico. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.   

Het is in deze context dat de analyse van het kredietrisico zinvol is. Bij de analyse van het kredietrisico van een onderneming die een lening aanvraagt, wordt getracht om de waarschijnlijkheid van een tijdelijke of permanente wanbetaling van deze onderneming als schulduitgever te bepalen. Als de situatie van de lener ‘gewoon’ verslechtert, spreken we van het risico op verslechtering. We spreken daarentegen van een risico op wanbetaling - of zelfs van een risico op faillissement - in geval van blootstelling aan een risico op volledig verlies.

Look&Fin analyseert bijna 200 indicatoren, waaronder de evolutie van de omzet en de rentabiliteits-, schuld- en solvabiliteitsratio's evenals de zelffinancieringscapaciteit van de onderneming. Dit deel van de analyse zorgt ervoor dat het risico op verslechtering op de middellange termijn beter beoordeeld kan worden net als het vermogen van de onderneming om extra krediet aan te gaan.

Naast deze puur financiële benadering zal Look&Fin ook kijken naar de kwaliteit van het management en de aandeelhouders van de onderneming en de markt waarop ze actief is.

De waarborgen om de beleggers te beschermen

Look&Fin neemt een aantal convenanten, of vrijwaringsclausules, op in de leenovereenkomsten die met de leners worden afgesloten. Deze convenanten bevatten clausules om de belangen van de beleggers te waarborgen en wanbetalingen te voorkomen. Daarin worden de verplichtingen ten laste van de lener vastgelegd. Een regelmatige controle op de naleving van deze convenanten is een middel om een leningstransactie veilig te stellen.

De convenanten zijn bindend, aangezien ze het mogelijk maken om de onmiddellijke terugbetaling van de lening op te eisen in geval van ‘schending van het convenant’, d.w.z. wanneer de convenanten niet nageleefd worden.

Zo kan bijvoorbeeld gevraagd worden om een bepaald solvabiliteitsniveau te handhaven, waardoor de aandeelhouders gedwongen kunnen worden om de onderneming te herkapitaliseren. Het niveau van de schuldenlast kan ook gekoppeld worden aan de terugbetalingscapaciteit van de onderneming; deze ratio nettoschuld/ ebitda is ongetwijfeld de meest gebruikte in de financiële wereld.

De lijst van convenanten is onbeperkt aangezien deze door iedereen bedacht kunnen worden rekening houdend met de beperkingen van de onderneming en haar activiteitensector. Een convenant blijft echter hoogstens een verbintenis of een belofte en is veel minder "efficiënt" dan een zekerheid die kan worden verwezenlijkt. De schuldeiser die over een zekerheid beschikt, zal een sterkere machtsverhouding hebben bij de onderhandelingen.

Daarom is het platform in het kader van het risicobeheer soms verplicht om bedrijven zekerheden op te leggen om een financiering te verkrijgen of te consolideren. Het kan gaan om persoonlijke zekerheden waarmee het persoonlijke vermogen van de zaakvoerder aangesproken kan worden als het professionele vermogen niet meer voldoende is om de schuld af te lossen. De meest voorkomende persoonlijke zekerheid is de borgstelling van de aandeelhouders.

Het kan ook om zakelijke zekerheden gaan om de terugbetaling van de schuld te "verzekeren" in geval van de onderneming in gebreke blijft. Het pandrecht, de verpanding en de hypotheek zijn de meest voorkomende vormen van zakelijke zekerheden.

Het beheer van betalingsachterstanden en wanbetalingen

Naast het afsluiten van leenovereenkomsten maakt ook het beheer van laattijdige betalingen en wanbetalingen deel uit van het Risk Management.

Het sleutelwoord bij de opvolging van dossiers waarvan de terugbetaling lopende is, is anticiperen.

Look&Fin beschikt over een opvolgingsproces voor de terugbetalingen om betalingsachterstanden en wanbetalingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Op basis van bijgewerkte markt- en bedrijfsinformatie kan een heronderhandeling van de lening worden overwogen, met name door middel van de opschorting van de kapitaalaflossingen, zoals momenteel het geval is als gevolg van de Covid-19-crisis.

Een opschorting van de terugbetaling maakt het mogelijk om bedrijven die tijdelijk in moeilijkheden verkeren enige ademruimte te geven. Het resultaat van deze onderhandelingen op basis van een nieuwe analyse doet uiteraard geenszins afbreuk aan de beslissing van het kredietcomité om het onderhandelde voorstel aan de beleggers voor te leggen, noch aan de aanvaarding van de beleggers. De rol van Look&Fin bestaat erin om de bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen en tegelijkertijd de belangen te behartigen van de beleggers die hun spaargeld aan hen toevertrouwen. Een afweging die het Risk Management-team van Look&Fin steeds in gedachten houdt.

Verwante artikels

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid